Aktivnosti i vizija razvoja


25.10.2014. - 13:10 
U skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i Pravilnikom o kriterijumima i merilima za dodeljivanje, potvrđivanje i oduzimanje statusa centra izuzetnih vrednosti, naučno-istraživački rad i finansiranje centra izuzetnih vrednosti, CEVAS će obuhvatiti sledeće segmente naučno-istraživačkog rada i aktivnosti:

1) naučna istraživanja visokog kvaliteta,
2) rad sa mladim istraživačima,
3) naučno usavršavanje istraživača u renomiranim inostranim centrima,
4) naučno usavršavanje mladih istraživača iz inostranstva,
5) razvoj međunarodne saradnje i organizaciju naučnih skupova, intenzivnih naučnih kurseva, seminara i predavanja,
6) učešće na međunarodnim skupovima sa predavanjima po pozivu,
7) nabavku opreme za naučni rad i sl.

Vizija razvoja CEVAS-a je da svojim aktivnostima i rezultatima omogući svojim članovima i Centru kao celini zauzimanje visokog mesta u društvu najboljih, što je u skladu sa generalnom vizijom Fakulteta tehničkih nauka.