проф. др Тодор Бачкалић


Недостаје слика

др Тодор Бачкалић

Редовни професор


Телефон021/485-2481
E-mail
Академско звањеРедовни професор
КанцеларијаКабинет 137

  Рођен је 03.09.1967. године у Новом Саду. Основну школу и прва два разреда средње школе завршио је у Тителу. Године 1986., у Новом Саду, завршио је средњу саобраћајну школу - смер хидронаутичар техничар.
 Године 1986. уписао се на Саобраћајни одсек Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, смер Водни саобраћај. Студије је започео школске 1987/88 године, после одслужења војног рока у Ратној морнарици. У току студирања остварио је просечну оцену 8,67 (осам и 67/100), а дипломски рад под насловом „Транспорт нафтиних деривата каналском мрежом Дунав-Тиса-Дунав“ одбранио је 11.06.1992. године са оценом 10 (десет). Током студирања награђиван је због постигнутог успеха (1988/89 друга награда, 1990/91 друга награда и 1991/92 трећа награда за укупан успех).
  На последипломске студије Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, смер Водни саобраћај, уписао се школске 1992/93 године и положио све испите са просечном оценом 9,56 (девет и 56/100). Магистарски рад под насловом „Организација саобраћаја на пловним каналима у функцији пропусне способности пловног пута“ одбранио је 03.07.1996. године на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду.
  Докторску дисертацију под насловом „Управљање саобраћајем на вештачким пловним путевима ограничених димензија у функцији њихове пропусне способности“ одбранио је 18.01.2001. године на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду.
  Из области саобраћајног инжењерства, као аутор или коаутор, до сада је објавио 5 радова у међународним часописима (са СЦИ листе), 10 радова у међународним часописима (ван СЦИ листе), 6 радова у домаћим часописима, 54 рада на конференцијама међународног значаја и 25 националног значаја. Као коаутор учествовао је у изради 1 монографије националног значаја, као и 2 уџбеника (1 основни и 1 помоћни) и 1 скрипта. Као координатор руководио је ЦЕЕПУС мрежом „Traffic, Transportation and Logistic Developments for Achieving Sustainable Competitive Advantage - TransLog4ComAd (CIII-RS-0603-01)“. <cir>Bio je član istraživačkog tima međunarodnog FP7 projekta „Development of a Next Generation European Inland Waterway Ship and Logistics System - NEWS“. Učestvovao je u izradi 30 projekata i studija u zemlji, od toga je bio rukovodilac na 2 projekta finansirana od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije; kao i na 6 projekata i studija iz oblasti saradnje sa privredom.
  Oktobra 1992. godine zasnovao je radni odnos i izabran za asistenta pripravnika na Saobraćajnom odseku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, uža naučna oblast Brodovi. Juna 1997. godine biran je u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Vodni saobraćaj. Juna 2001. godine izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast Tehnologije transportnih sistema. Juna 2006. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za za užu naučnu oblast Tehnologije transportnih sistema, a reizabran juna 2011. godine. Marta 2016. godine izabran je u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Organizacije i tehnologije transporta. Dosadašnje angažovanje u nastavi bilo je vezano za predmete iz oblasti vodnog saobraćaja.
  U dosadašnjem periodu bio je mentor preko 20 diplomskih i diplomskih master radova, kao i član komisije na preko 370 diplomskih i diplomskih master radova. Bio je mentor pri izradi 1 doktorske disertacije i član komisije za odbranu 3 doktorske disertacije.
  U periodu 2009-2012 bio je član Saveta Fakulteta tehničkih nauka, a u periodu 2012-2015 bio je član Stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke Senata Univerziteta u Novom Sadu.
  Član je Inženjerske komore Srbije od 2004. godine (licenca odgovornog projektanta saobraćaja i saobraćajne signalizacije - 370). Od 2010. godine član je Komisije za standarde iz oblasti „Brodogradnja i pomorske konstrukcije (KS R188)“ Instituta za standardizaciju Srbije. Od 2012. godine član je Saveta za vodni saobraćaj Sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Редовни професор
11.03.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.06.2001.01.06.2006.Департман за саобраћај
Ванредни професор15.06.2006.01.02.2016.Катедра за технологије транспортно-логистичких система
НазивУ Установи
Транспорт нафтиних деривата каналском мрежом Дунав-Тиса-Дунав применом потискивачког састава

Диплома

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

1992

Организација саобраћаја на пловним каналима у функцији пропусне способности пловног пута

Магистратура

Саобраћајно инжењерство

Саобраћајни факултет

1996

Управљање саобраћајем на вештачким пловним путевима ограничених димензија у функцији њихове пропусне способности

Докторат

Саобраћајно инжењерство

Факултет техничких наука

2001

Критеријум продукцијеОпис
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиBugarski V., Bačkalić T., Kuzmanov U.: Fuzzy decision support system for ship lock control, Expert Systems with Applications, 2013, Vol. 40, No 10, pp. 3953-3960, ISSN 0957-4174
(М21а) Рад у међународном часопису изузетних вредностиBačkalić S., Jovanović D., Bačkalić T.: Reliability reallocation models as a support tools in traffic safety analysis, Accident Analysis and Prevention, 2014, Vol. 65, pp. 47-52, ISSN 0001-4575
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBačkalić T., Bugarski V., Kulić F., Kanović Ž.: Adaptable Fuzzy Expert System for Ship Lock Control Support, Journal of Navigation, 2016, Vol. 69, No 6, pp. 1341-1356, ISSN 0373-4633
(М21) Рад у врхунском међународном часописуJovanović D., Bačkalić T., Bačkalić S.: The application of reliability models in traffic accident frequency analysis, Safety Science, 2011, Vol. 49, No 8-9, pp. 1246-1251, ISSN 0925-7535
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBačkalić T., Jovanović D., Bačkalić S.: Effort Allocation in Rural Road Safety Analysis under Data-Limited Conditions, Journal of Transportation Engineering. ASCE / American Society of Civil Engineers, 2015, ISSN 0733-947X
(М23) Рад у међународном часописуKanović Ž., Bugarski V., Bačkalić T.: Ship Lock Control System Optimization using GA, PSO and ABC: A Comparative Review, Promet - Traffic and Transportation, 2014, Vol. 26, No 1, pp. 23-31, ISSN 0353-5320
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBačkalić T., Maslarić M.: Analysis of draught size of vessels on the lower sector of the Sava river, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Slovensko drustvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, pp. 12-19, ISBN 978-961-6044-96-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBačkalić T., Maslarić M.: River depth as a crucial part of the risk management in inland water transport, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, ISBN 978-961-6044-92-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниMaslarić M., Bačkalić T.: Container terminal simulation: a case study, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Slovensko drustvo za znanost v prometu in Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, pp. 232-239, ISBN 978-961-6044-96-7
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBačkalić T., Maslarić M.: River depth as a crucial part of the risk management in inland water transport, 14. ICTS 2011-14th International Conference on Transport Science, Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, Portoroz, Slovenia, Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, 27 Maj, 2011, ISBN 978-961-6044-92-9
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBačkalić T., Bukurov M.: Modelling of the ship locking process in the zone of ship lock with two parallel chambers
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBrunnthaller G., Georgijević M., Zrnić N., Bojić S., Bačkalić T., Stein S.: Container Transport on the Danube - Potentials for the Development of a Liner Service., 21. International Conference on Material Handling, Constructions and Logistics, Beč, 23-25 Septembar, 2015, pp. 269-274, ISBN 978-86-7083-863-5
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBačkalić T., Maslarić M.: Navigation conditions and the risk management in inland waterway transport on the middle Danube, Transport Problems: An International Scientific Journal, 2012, Vol. 7, No 4, pp. 13-24, ISSN 1896-0596
(М52) Рад у часопису националног значајаMaslarić M., Bačkalić T., Nikoličić S., Mirčetić D.: Assessing the trade-off between lean and resilience through supply chain risk management, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 229-236, ISSN 2217-2661
(М71) Одбрањена докторска дисертацијаУправљање саобраћајем на вештачким пловним путевима ограничених димензија у функцији њихове пропусне способности
(М72) Одбрањен магистарски радОрганизација саобраћаја на пловним каналима у функцији пропусне способности пловног пута
(У01) Основни уџбеник за наставни предметТехнологија водног саобраћаја део I - Пловна превозна средства, Едиција - "Техничке науке - уџбеници", 2003. (прво издање), 2005. (друго издање), Факултет техничких наука, Нови Сад
(У02) Помоћни уџбеник за наставни предметЕксплоатациона својства бродских дизел мотора, 2001., Саобраћајни одсек Факултета техничких наука, Нови Сад
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорОрганизација и технологије транспортних системаУниверзитет у Новом Саду11.03.2016.
Ванредни професорТехнологије транспортних система13.06.2011.
Ванредни професорТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука15.06.2006.
ДоцентТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука06.06.2001.
Асистент - др наукаТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука22.01.2001.
АсистентТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука09.06.1997.
Асистент приправникТехнологије транспортних системаФакултет техничких наука05.10.1992.