Naučno-istraživački rad


05.02.2013. - 00:00
Shodno dosadašnjim kadrovskim mogućnostima i opremljenosti Departmana za građevinarstvo i geodeziju, značajni rezultati su postignuti u sledećim oblastima građevinarstva:
• proceni stanja, sanaciji i održavanju konstrukcija,
• razvoju i primeni savremenih građevinskih materijala,
• uvođenju evropskih normi u naše građevinarstvo,
• aseizmičkom proračunu konstrukcija,
• uvođenju sistema upravljanja građevinskim projektima,
• analizi stanja hidrotehničkih sistema i konstrukcija,
• geotehničkim analizama stabilnosti tla i objekata,
• razvoju baze i sistematizaciji saobraćajne infrastrukture.

U okviru naučnoistraživačkog rada na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju, do sada je realizovano preko 70 naučno-istraživačkih projekata i prezentovano više od 3000 naučnih i stručnih saopštenja u zemlji i inostranstvu.
Naučno-istraživačke oblasti:
• materijali u građevinarstvu i tehnologija betona,
• teorija konstrukcija,
• konstrukcije u građevinarstvu,
• procena stanja i sanacija konstrukcija,
• organizacija i tehnologija građenja,
• građevinski menadžment,
• hidrotehnika,
• geotehnika,
• geodezija,
• saobraćajnice.

Trenutno je u toku realizacija sledećih projekata koji se finansiraju od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije:
• Razvoj i primena sveobuhvatnog pristupa projektovanju novih i proceni sigurnosti postojećih konstrukcija za smanjenje seizmičkog rizika u Srbiji
• Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji
• Razvoj sistema podrške odlučivanja za potrebe integralnog upravljanja vodnim resursima na slivu
• Razvoj hidroinformacionog sistema za praćenje i ranu najavu suša
• Istraživanje uticaja vibracija od saobraćaja na zgrade i ljude u cilju održivog razvoja gradova
• Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada u Srbiji i unapređenje nacionalnih regulativnih kapaciteta za njihovu sertifikaciju
• Tehničke i ekonomske mere za povećanje efikasnosti navodnjavanja i odvodnjavanja.