О КАТЕДРИ
КАТЕДРА ЗА ТОПЛОТНУ ТЕХНИКУ једна је од три катедре ДЕПАРТМАНА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ Факултета техничких наука. Активан и успешан научно-истраживачки и наставни рад Катедре већ дуги низ година даје запажене резултате.

Катедра за топлотну технику данас има 9 чланова и бави се научним областима термотехнике и термоенергетике. На Катедри за топлотну технику реализује се Студијски програм ЕНЕРГЕТИКА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА и Студијска група ТОПЛОТНА И ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА. Студенти овог студијског програма упознају се са општим термотехничким дисциплинама, основним принципима и процесима у термотехници и термоенергетици, баве се изучавањем и анализом термотехничких постројења, енергетске опреме и уређаја, савремених техника управљања енергетским токовима и ресурсима.

Предмети које држе чланови Катедре за топлотну технику су обавезни или изборни предмети на основним, мастер и докторским студијама Факултета техничких наука. Катедра веома успешно сарађује са осталим департманима и катедрама Факултета техничких наука, на којима се држе предмети из области термотехнике и термоенергетике.

Осим активности у настави, Катедра за топлотну технику велики значај придаје и активностима у научно-истраживачком раду, који се одвија кроз руковођење и активно учешће у великом броју националних и међународних научних пројеката. Такође и сарадња са привредом представља важан правац деловања Катедре. Посебну пажњу чланови Катедре поклањају међународној сарадњи, која подразумева учешћа на међународним пројектима, гостовања и студијски боравци на страним универзитетима, организовање међународних научних и стручних скупова, организовање посета колега из иностранства нашем факултету, међународна размена студената докторских студија.

Тренутно нема података