Prof. Emeritus dr Ilija Ćosić


Nedostaje slika

dr Ilija Ćosić

Prof. Emeritus


Telefon021/485-2150
E-mail
Akademsko zvanjeProf. Emeritus
KancelarijaKabinet 101
Kabinet 810

Dr Ilija P. Ćosić rođen je 5. septembra 1948. godine u Rivici, Opština Irig. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu i Irigu, a srednju mašinsko-tehničku u Rumi. Mašinski fakultet u Novom Sadu je upisao 1967. godine i na njemu diplomirao 1972. godine, na smeru za proizvodno mašinstvo. Odmah posle diplomiranja se zaposlio na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu u zvanju asistenta u naučnom radu, da bi po povratku iz vojske, gde je završio školu Rezervnih tehničkih oficira u Zagrebu (1973/1974), bio biran u zvanje asistenta na predmetu Fabrička postrojenja.
Magistarsku tezu pod nazivom: “Prilog istraživanju struktura montažnih sistema u uslovima opšteg modela proizvodnih sistema” odbranio je 1979. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju “Prilog razvoju proizvodnih struktura povišenog stepena fleksibilnosti” 1983. na istom fakultetu.
Tokom istraživačkog rada na svojoj magistarskoj i doktorskoj tezi, u više navrata je boravio na inostranim univerzitetima i u kompanijama na usavršavanju, u ukupnom trajanju više od tri godine. Među najznačajnijim su boravci u fabrikama FESTO (Eslingen, Nemačka), Robert Bosch (Štutgart, Nemačka), OKU Automatik (Štutgart, Nemačka), na Švajcarskom tehničkom univerzitetu (ETH Zurich) u Cirihu, Univerzitetu u Štutgartu, Fraunhoferovom institutu za industrijsko inženjerstvo u Štutgartu (FhG - IPA i IAO), Tehničkom univerzitetu u Beču, (TU Wien), Univerzitetu Prince of Songkla, Hat Yai, Tajland itd. Zahvaljujući profesoru Ćosiću sa navedenim institucijama i preduzećima uspostavljena je trajna naučno-tehnička i poslovna saradnja koja je doprinela razvoju mobilnosti nastavnika i studenata u oba smera.
U zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu je izabran 1983. godine, u zvanje vanrednog profesora 1988., a redovnog, za užu naučnu oblast proizvodni sistemi, 1993. godine. U zvanje profesora emeritusa izabran je na sednici Senata Univerziteta u Novom Sadu 24.03.2016. godine.
U dosadašnjem radu profesor Ćosić je dao značajan doprinos u obrazovanju naučnog podmlatka i kadrova za privredu. Bio je mentor na 38 doktorskih disertacija, 42 magistarske teze i na više od 500 diplomskih i master radova.
Zaslužan je za uvođenje niza novih studijskih programa na Fakultetu tehničkih nauka kao i novih nastavnih predmeta iz oblasti Industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta, i njihovo stalno osavremenjavanje.
Kao gostujući profesor radio je na Univerzitetu u Štutgartu (1990/1991) na projektu “Development of an Expert System for the Configuration of Assembly Systems”. Aktivno je učestvovao u projektovanju i postavljanju modela fabrike za montažu i logistiku na Fraunhoferovom institutu za industrijsko inženjerstvo u Štutgartu (Fraunhofer IAO).
Prof. dr Ilija Ćosić je do sada objavio kao autor ili koautor preko 350 naučnih i stručnih radova od čega je više od 50 radova u međunarodnim i domaćim časopisima i više od 300 radova na međunarodnim i domaćim konferencijama, od kojih su 15 bila uvodna predavanja po pozivu. Objavio je i 12 udžbenika i 15 priručnika za vežbe i priručnika za projektovanje tehnoloških i proizvodnih sistema.
Rukovodio je i učestvovao u realizaciji 16 međunarodnih projekata, 12 nacionalnih projekata, 9 Pokrajinskih naučno-istraživačkih projekata i 31 projekta primene naučnih rezultata u praksi. Bio je nosilac: međunarodnog TEMPUS projekta: „Training of Institutions in Modern Environmental Approaches and Technologies – TIMEA“, zatim CEEPUS projekta „Intelligent Automation for Competitive Advantage” i nacionalnog projekta “Istraživanje i razvoj struktura računarski integrisanih, robotizovanih efektivnih proizvodnih sistema” koga je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije za period 1996/2000. godine. Trenutno rukovodi nacionalnim projektima: „Konkurentnost i znanje kao nosioci razvoja APV“ kao i projektom tehnološkog razvoja „Razvoj softvera za upravljanje remontom i ugradnjom kočionih sistema šinskih vozila (MNTR 35050)“.
Aktivni je učesnik u procesima saradnje sa privrednim preduzećima koji su rezultirali u 31 projektu u područjima tehnoloških, proizvodnih i organizacionih struktura preduzeća. Od posebnog značaja su prototipska rešenja i patenti: Prototip sistema za montažu vodovodne i grejne armature, FTN - Institut za industrijske sisteme Novi Sad i Inomag B. Topola; Prototip sistema za montažu točkića za nameštaj, IIS - N. Sad, „Inomag“, B. Topola; Prototip fleksibilnog montažnog sistema za program auto-elektrike, FTN - Institut za industrijske sisteme Novi Sad, „Inomag“, B. Topola i „Čajevec Elektromehanika“, Banja Luka; Patent: Postupak upravljanja proizvodom u celokupnom životnom veku korišćenjem RFID taga, Broj priznatog patenta: 51796, datum priznavanja 24.10.2011. godine. Autori: Lazarević, M., Ostojić, G., Stankovski, S., Ćosić, I.
U okviru reforme višeg i visokog obrazovanja u skladu sa preporukama Bolonjske deklaracije bio je nosilac projekta ,,Razvoj organizacione strukture integrisanog univerziteta” koga je finansiralo Izvršno veće AP Vojvodine.
Profesor dr Ilija Ćosić je bio dekan Fakulteta tehničkinh nauka u Novom Sadu od 1998. do 2012. Godine. U tom periodu Fakultet tehničkih nauka je postao najsloženiji i najproduktivniji visokobrazovni i naučni sistem u Srbiji.
Bio je direktor Instituta za industrijske sisteme FTN, u periodu od 1988. do 1998, prorektor na Univerzitetu u Novom Sadu (2000/2001.), šef Katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment kao i direktor Međunarodne poslediplomske škole IIM/EURO.
Član je: International Academy of Engineering (IAE) - Central European Branch, Moskva, Rusija (2012); International Higher Education Academy of Sciences (IHEAS)”, Moskva, Rusija (2003); International Technological-Management Academy (ITMA), Novi Sad (2004); Srpska akademija obrazovanja (SAO), Beograd (2006), Inženjerska akademija Srbije (IAS), Beograd (2009), Patronat i Upravni odbor Humanitarnog fonda "Privrednik”, Novi Sad (2008), Upravni odbor Privredne komore Vojvodine, Novi Sad (2008), Rotary International, Novi Sad (2005).
Takođe, član je:
Uređivačkog odbora međunarodnog časopisa International Journal of Advanced Robotic Systems, TU Wien, Beč;
Uređivačkog odbora međunarodnog časopisa International Journal of Industrial Engineering and Management, Novi Sad
Uređivačkog odbora časopisa TEHNIKA, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd;
Naučnog Odbora DAAAM asocijacije sa sedištem u Beču;
Bio je delegat u Skupštini grada Novog Sada (1978-1982), član Saveta za izgradnju Sportskog i poslovnog centra SPENS u Novom Sadu (1981) i poslanik u Skupštini Srbije (1984-1988). Od 2012. godine je poslanik u Skupštini AP Vojvodine.
Dr Ilija Ćosić je nosilac: Oktobarske nagrade grada Novog Sada (1984); Medalje “Profesor Pavle Stanković” (2002); Ordena Svetog Save II reda (2004); Nagrade „Luča“, Srpske čitaonice u Irigu (2007); Junske nagrade“ Privredne komore Novog Sada (2008); Povelje za doprinos razvoju Industrijskog inženjerstva i menadžmenta (2008); „Velike zlatne povelje“ Jedinstvenog udruženja Srbije za kvalitet – JUSK, (2009); „Medalje časti“ Ekološkog pokreta Novog Sada (2012); „Povelje za doprinos unapređenju i afirmaciji rada” i nagrada za "Životno delo“ Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučn

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.10.1994.01.01.2016.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Dekan01.10.2000.30.09.2012.Fakultet tehničkih nauka
Dekan01.10.1998.30.09.2000.Fakultet tehničkih nauka
Šef katedre01.10.2012.31.05.2015.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Projektovanje proizvodnog sistema za proizvodnju pribora za mašine alatke na osnovama grupne tehnologije

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet

1972

Prilog istraživanju struktura montažnih sistema u uslovima opšteg modela proizvodnih sistema

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1979

Prilog razvoju proizvodnih struktura povišenog stepena fleksibilnosti

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1983

Kriterijum produkcijeOpis
(M12) Monografija međunarodnog značajaĆosić I.: Development of Knowledge-Based Syslem for the Configuralion of Assembly Systems, Knowledge-Based Selection arid Arragement of Parts Bins at Assembly Workplaces (TEBES) - Europian Communities Brusseles, 1991
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaNikolić S., Ćosić I., Vrgović P., Šafranj J., Strak M.: Perception of Educational Environment in the Region of Former Yugoslav Republics: PER_EDU, Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, 2011, ISBN 978-86-7892-402-6
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaAnišić Z., Firstner (Fürstner) I., Ćosić I.: Mass Customization: Some Trends and Research, Chapter 52 in DAAAM International Scientific Book 2009, Vienna, DAAAM International, 2009, str. 521-530, ISBN 978-3-901509-69-8
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaAnišić Z., Tudjarov B., Firstner (Fürstner) I., Ćosić I.: Intelligent Production Systems Way to Competitiveness and Innovative Engineering, Chapter 3.: Intelligent product configurators as a competitive advantage for companies, Skoplje, EME Skopje and FME Maribor, 2009, str. 41-51, ISBN 978-9989-2701-4-7, UDK: 681.5:001.895; 004.42.045:621.9, Ukupno strana: 9
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaFirstner (Fürstner) I., Anišić Z., Ćosić I.: Integrated product development in Internet surroundings, DAAAM International Scientific Book 2005, Beč, Published by DAAAM International Viena, 2005, str. 179-192, ISBN 1726-9687
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaĆosić I., Anišić Z.: Methodology for assembly suitability enhancement as a part of integrated product development, DAAAM International Scientific Book 2003, Beč, DAAAM International Viena, 2003, ISBN 3-901509-30-5
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaZelenović D., Ćosić I., Maksimović R.: Design/reengineering of production systems, Group Technology and Cellular Manufacturing: State University of New York Buffalo, NY, USA, Kluwer Academic Publishers, A.C.I.P. Printed in the USA, 1998, str. 517-534
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: Intelligent Decision Support System for Industrial Site Classification: a GIS-based Hierarchical Neuro-Fuzzy Approach, IEEE Systems Journal, 2017, No 99, pp. 1-12, ISSN 1932-8184
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPečujlija M., Ćosić I., Grubić-Nešić L.: Corruption: Engineers are Victims, Perpetrators or Both? DOI 10.1007/s11948-014-9569-1, Science and Engineering Ethics, 2015, ISSN 1353-3452
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiPečujlija M., Ćosić I., Ivanišević V.: A professor’s moral thinking at the abstract level vs the professor’s moral thinking in real life situation (consistency problem), Science and Engineering Ethics, 2011, Vol. 17, No 2, pp. 299-320, ISSN 1353-3452
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRikalović A., Ćosić I., Donida Labati R., Piuri V.: A Comprehensive Method for Industrial Site Selection: The Macro-Location Analysis, IEEE Systems Journal, 2015, Vol. 99, ISSN 1932-8184, UDK: 10.1109/JSYST.2015.2444471
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTodić V., Ćosić I., Maksimović R., Tasić N., Radaković N.: Model for simulation of life cycle costs at the stage of product development, International Journal of Simulation Modelling, 2017, Vol. 16, No 1, pp. 108-120, ISSN 1726-4529, UDK: 10.2507/IJSIMM16(1)9.373
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKatić A., Ćosić I., Kupusinac A., Vasiljević M., Stojić I.: Knowledge-Based Competitiveness Indices and Its Connection with Energy Indices, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 451-461, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTegeltija S., Lazarević M., Stankovski S., Ćosić I., Todorović V., Ostojić G.: Heating Circulation Pump Disassembly Process Improved with Augmented Reality, Thermal Science, 2016, Vol. 20, No 2, pp. 611-622, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSuzić N., Stevanov B., Ćosić I., Anišić Z., Sremčev N.: Customizing Products trough Application of Group Technology: A Case Study of Furniture Manufacturing, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 12, pp. 724-731, ISSN 0039-2480
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBožičković R., Radošević M., Ćosić I., Soković M., Rikalović A.: Integration of simulation and lean tools in effective production systems - case study, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2012, Vol. 58, No 11, pp. 642-652, ISSN 0039-2480
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBorocki J., Ćosić I., Lalić B., Maksimović R.: Analysis of Company Development Factors in Manufacturing and Service Company: a Strategic Approach, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 1, pp. 55-68, ISSN 0039-2480, UDK: DOI:10.5545/sv-jme.2010.030
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTešić Z., Lalić D., Ćosić I., Mitrović V.: Integration of information for manufacturing shop control, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2010, Vol. 56, No 3, pp. 217-223, ISSN 0039-2480
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuZelenović D., Ćosić I., Šormaz D., Šišarica Z.: An approach to the design of more effective production systems , International Journal of Production Research, 1987, Vol. 25, No 1, pp. 3-15, ISSN 0020-7543
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić A., Kiš T., Ćosić I., Vukadinović (Vučenov S., Dobrodolac Šeregelj T.: Modelling the Composite Competitiveness Index of the Knowledge-based Society, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 1, pp. 229-249, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRikalović A., Ćosić I.: A Fuzzy Expert System for Industrial Location Factor Analysis, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2015, Vol. 12, No 12, pp. 33-51, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRunić Ristić M., Ćosić I., Mirkov S.: Recrutment and education for management profession, Didactica Slovenica: Pedagoška Obzorja, 2013, Vol. 28, pp. 131-145, ISSN 0353-1392, UDK: 371/372
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKatić A., Ćosić I., Anđelić G., Raletić Jotanović S.: Review of Competitiveness Indices that Use Knowledge as a Criterion Available: http://www.uni-obuda.hu/journal/Katic_Cosic_Andelic_Raletic_37.pdf, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, 2012, Vol. 9, No 5, pp. 25-44, ISSN 1785-8860
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKirin S., Sedmak A., Grubić-Nešić L., Ćosić I.: Project risk management in complex petrochemical system, Hemijska industrija, 2012, pp. 52-52, ISSN 0367-598X, UDK: doi:10.2298/HEMIND110709052K
(M23) Rad u međunarodnom časopisuLazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Stankovski S., Vukelić Đ., Zečević I.: Product lifecycle management (PLM) methodology for product tracking based on radio-frequency identification (RFID) technology, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 22, pp. 4776-4787, ISSN 1992-2248
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNikolić S., Ćosić I., Miletić A., Pečujlija M.: The effect of the 'golden ratio' on consumer behaviour, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 20, pp. 8347-8360, ISSN 1993-8233
(M23) Rad u međunarodnom časopisuRadišić S., Ćosić I., TKAČ M., Anđelić G., Carić M., Đaković V.: The Scopes and Challenges of the Privatization Process:the Case of the Republic of Serbia with a Focus on the Region of Vojvodina (2002-2007), Journal of Economics (Ekonomicky casopis), 2010, Vol. 58, No 7, pp. 690-706, ISSN 0013-3035
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKirin S., Grubić-Nešić L., Ćosić I.: Increasing a large petrochemical company by improvement of decision making process, Hemijska industrija, 2010, Vol. 64, No 5, pp. 465-472, ISSN 0367-598X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuStankovski S., Lazarević M., Ostojić G., Ćosić I., Purić R.: RFID Technology in Product/Part Tracking During the Whole Life Cycle , Assembly Automation, 2009, Vol. 29, No 4, pp. 364-370, ISSN 0144-5154
(M23) Rad u međunarodnom časopisuOstojić G., Lazarević M., Stankovski S., Ćosić I.: RFID Technology Application in Disassembly Systems , Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2008, Vol. 54, No 11, pp. 759-767, ISSN 0039-2480, UDK: 658.5
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Prof. EmeritusProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu24.03.2016.
Redovni profesorProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka15.11.1993.
Vanredni profesorProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka03.11.1988.
DocentInženjerski menadžmentFakultet tehničkih nauka20.05.1983.
Asistent - stari nazivInženjerski menadžmentFakultet tehničkih nauka19.03.1981.
Asistent - stari nazivMašinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka27.06.1975.
Asistent pripravnikMašinsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka22.12.1972.