Финансијска документа

Мерила за утврђивање школарине03.10.2019.20191003
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године26.05.2022.20220526
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године26.05.2022.20220526
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године26.05.2022.20220526
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године26.05.2022.20220526
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године26.05.2022.20220526
Резултати пословања Факултета техничких наука - приходи (01.01.2020. - 31.12.2020.)27.12.2021.20211227
Резултати пословања Факултета техничких наука - расходи (01.01.2020. - 31.12.2020.)27.12.2021.20211227