Predmet: Projektovanje deponija i savremeni sistemi tretmana komunalnog otpada (17 - GH508)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastInženjerstvo zaštite životne sredine
MultidisciplinarnaNe
ESPB3
Program predmeta

Program se primenjuje od 08.10.2012..

Sticaje znanja iz oblasti upravljanja otpadom u domenu tretmana i odlaganja. Upoznavanje sa specifičnostima projektovanja i održavanja postrojenja i lokacija za tretman i trajno zbrinjavanje otpada na savremeni način. Studenti stiču znanja iz oblasti projektovanja tela deponija, sistema za pretman procednih voda i sistema za degazaciju deponija, kao i drugih objekata na lokacijama centara za upravljanje otrpadom.
Stečena znanja se koriste kao osnova za dalju nadogradnju u stručnim predmetima.
Specifičnosti upravljanja otpadom u zemljama u razvoju i stanje upravljanja otpadom u svetu. Izbor lokacije za deponiju, matematički modeli vrednovanja faktora za izbor lokacije za deponiju. Projektovanje dna ćelija deponija, operacije na deponiji zatvaranje deponije. Prikupljanje i tretman otpadih voda. Biohemijski procesi nastanka deponijskog gasa, sakupljanje i tretman deponijskog gasa, izgradnja postrojenja za sagorevanje deonijskog gasa. Napredni sistemi za tretman otpada, kompostiranje, anerobna digestija, sagorevanje otpada. MFA kao alat za utvrđivanje tokova materijala od sirovine od otpada.
Nastava se izvodi interaktivno u vidu predavanja, auditornih, laboratorijskih i računarskih vežbi. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na auditornim vežbama se rade karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo. Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa putem kolokvijuma. Kolokvijumi se polažu pismeno i u vidu testa. Ocena ispita se formira na osnovu: prisustva na predavanjima i vežbama (auditornim i računarskim), uspeha na kolokvijumima i pisemnom delu ispita (kombinovani zadaci i teorija).
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
Vujić,G. i dr.Upravljanje otpadom u zemljama u razvoju2012Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vujić dr Goran
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Batinić dr Bojan
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Tot Bojana
Asistent - dr nauka

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Živančev Miodrag
Asistent-master

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Cvetković dr Dragana
Naučni saradnik

Auditorne vežbe