О студијском програму


29.05.2014. - 12:14 

Студијски програм основних академских студија Индустријског инжењерства је први овакав студијски програм на Универзитетима у Србији. Студијски програм Индустријског инжењерства се изучава у оквиру научно-образовног поља „Техничко-технолошке науке“, научној области „Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент“.

За реализацију ових студијских програма матичан је Департман за индустријско инжењерство и менаџмент, Факултета техничких наука у Новом Саду. Индустријско инжењерство се бави предметима рада (производима), средствима рада (технологијама) и људима (људски ресурси) и повезује производне, енергетске и информационе технологије, организационе структуре и управљачке поступке.

Студенти који заврше основне академске студије Индустријског инжењерства су оспособљени да препознају, проналазе и решавају проблеме у процесима рада у материјалној и нематеријалној производњи у свим подручјима људске делатности, као и у системима у којима се ти процеси одвијају. Знање и ове области обједињује различите инжењерске дисциплине и пословне активности унутар одређеног система (производног или услужног) у једну целину.

Индустријско инжењерство у образовном смислу треба посматрати као студијски програм настао као одговор на указане потребе из праксе. Програм треба да омогући студентима да у довољној мери разумеју основне принципе из различитих области технике, стекну неопходна теоретска знања као и да овладају конкретним стручним знањима за пројектовање, управљање и одржавање савремених производних и услужних система.

Дипломирани инжењер индустријског инжењерства је мост између циљева менаџмента и активности које треба извршити да би се ти циљеви постигли.

Студије  „Индустријског инжењерства“ су заступљене на сва четири степена академских студија - основним академским студијама, мастер академским студијама, специјалистичким академским и докторским академским студијама. Поред наведених, студије „Индустријског инжењерства“ организују се и као специјалистичке струковне студије.

Циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно потребног знања из основних инжењерских дисциплина (математика, механика, ...), из машинства, електротехнике, производних технологија, управљања системима, програмирања и примене савремених информационих технологија, али и из групе економских, предузетничких и менаџерских предмета.

Студијски програм је усаглашен са савременим светским научним токовима и стањем струке, а упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама. Студијски програм Индустријско инжењерство конципиран на дати начин је целовит и свеобухватан и пружа студентима најновија научна и стручна знања из ове области.

Мастер академске студије „Индустријско инжењерство“ трају једну годину (два семестра), чијим завршетком студенти стичу 60 ЕСПБ. Студије се завршавају израдом и одбраном мастер рада, а представљају наставак одговарајућих основних академских студија.

Академски назив који се стиче је „Мастер инжењер индустријског инжењерства“. Исход процеса учења је оспособљеност за оптимизацију процеса производње и пружања услуга. У суштини, компетенције мастер инжењера индустријског инжењерства омогућавају истраживање, откривање и решавање проблема и комплексних процеса и задатака у систему, комбиновањем основних природних, техничких и социо-економских аспеката знања, које се стиче током студија. Мастер инжењер индустријског инжењерства интегрише људске, информационе, материјалне, новчане и технолошке ресурсе у циљу оптималне производње робе или давања услуга. Овај студијски програм ствара инжењера способног да решава проблеме настале као последица компликованих и неизвесних интеракција које доводе до опадања перформанси система.

Настава је организована око четири стручне области:

• Пројектовање, организација и управљање системима (односи се на пројектовање, организацију управљање и оптимизацију производних и услужних система);

• Аутоматизација (акценат се ставља пројектовање, развој и примену аутоматизације у производним и услужим предузећима);

• Информационо управљачки и комуникациони системи (нагласак је на информационој и комуникационој подршци у савременим предузећима);

• Квалитет и логистика (нагласак ставља на процесе који обезбеђују квалитет производње и услуга као и одговарајућу логистичку подршку).

Поред основног академског назива „Мастер инжењер индустријског инжењерства”, у додатку дипломе наглашава се одговарајућа стручна област која је резултата избораодговарајуће групе предмета..

Докторске академске студије реализују се интегрисано са инжењерским менаџментом и назив тог студијског програма је „Индустријско инжењерство / Инжењерски менаџмент“. Академски назив који се стиче је „Доктор техничких наука у области индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента“. Студије трају три године (шест семестара), чијим завршетком студенти стичу 180 ЕСПБ. Студије се завршавају израдом и одбраном докторске дисертације, а представљају наставак одговарајућих мастер академских студија.

Специјалистичке академске студије „Индустријско инжењерство“ се реализују паралелно са докторским студијама, трају две године током које студент стиче 120 ЕСПБ и назив „Специјалиста инжењер индустријског инжењерства“. Ове студије уписују мастер инжењери са минимално стечених 300 ЕСПБ у претходном академском образовању.

Специјалистичке струковне студије се реализују из свих студијских група на студијском програму „Индустријско инжењерство“, трају једну годину током које студент стиче 60 ЕСПБ. Уписују се са минимално стечених 180 ЕСПБ у претходном струковном или академском образовању. Назив који се стиче је „Специјалиста струковни инжењер индустријског инжењерства“.

МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Студенти који заврше студије су оспособљени за примену знања широког спектра. Могу да планирају процесе рада производних и услужних система, пројектују технолошке, производне и услужне системе, организују и управљају производњом и пословним процесима. Такође, овладава се најсавременијим знањима из подручја информационих технологија, аутоматизације, система квалитета, одржавања и логистике као саставних елемената производних и услужних система, а планом студијског програма је успостављена корелација између наведених знања, што пружа флексибилност у избору занимања. Оспособљени су за оптимизацију пословних активности у смислу ефикасности и економичности система у сфери производње материјалних (процесних и хардверских производа) и нематеријалних производа (софтвера и услуга). Дипломирани инжењери индустријског инжењерства могу да раде у производним и услужним предузећима, јавним предузећима, образовним институцијама, малим и средњим предузећима, итд. Поседују компетенције, које им омогућавају извршавање радних задатака унутар пословних процеса на различитим нивоима и са различитим степеном одговорности.