Конкурс за пријем у радни однос и доделу стипендија - компанија "Крушик" а.д. Ваљево


06.10.2022. - 12:27

Холдинг корпорација ''Крушик'' а.д. Ваљево расписује КОНКУРС за пријем у радни однос на одређено време од 6 месеци и то:
                                           
- 9 дипломираних/мастер инжењера (област производно машинство),
- 5 дипломираних/мастер инжењера (област системи наоружања/војно машинство/војноиндустријско инжењерство/балистика),  
- 2 дипломирана/мастер инжењера (област хемијско инжењерство),
- 1 дипломирани/мастер инжењер (област термотехника и термоенергетика),
- 3 дипломирана/мастер инжењера (област електротехника/електроника),
- 2  дипломирана/мастер инжењера (област софтверско инжењерство).

Посебни услови:
Стечено високо образовање техничке струке:
-на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, односно мастер академским студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
-на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Општи услови:
-да су кандидати држављани Републике Србије
-да нису осуђивани и да се против њих не води кривични поступак.

Кандидат је дужан да достави:
- пријаву на конкурс (пријава треба да садржи: основне личне податке, адресу, контакт телефон и
 краћу биографију);
- доказ о стеченом образовању (оригинал или оверена копија);
- извод из матичне књиге рођених (оригинал  или оверена копија, не старији од шест месеци);
- уверење о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци);
- уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци);
- уверење надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван (оригинал или оверена копија, не старије од шест месеци).

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса.
Пријаве на конкурс са потребним доказима о испуњавању услова конкурса достављати на адресу:
Холдинг корпорација „Крушик“ а.д. Ваљево                            
Владике Николаја бр. 59, 14000 Ваљево
са назнаком  „за Кадровску службу“  

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Милада Лазаревић, број телефона 014/221-121 локал 2430.
Комисија за спровођење процедуре за избор кандидата по јавном конкурсу ће пристигле пријаве размотрити и предложити в.д. генералног директора листу пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће одбацити закључком против кога није дозвољена жалба.
Комисија ће у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата, обавестити учеснике о резултатима конкурса.


Холдинг корпорација ''Крушик'' а.д. Ваљево расписала је и конкурс за додељивање студентских стипендија и детаље тог Конкурса можете погледати у прилогу.