Predmet: Softverski obrasci i komponente (06 - E2S40)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastPrimenjene računarske nauke i informatika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Odsek za primenjene računarske nauke i informatiku
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Specifikacija i modeliranje softveradada
Projektovanje softveradane
Ovladavanje osnovnim teorijskim znanjima, tehnikama, alatima i preporučenom praksom iz oblasti softverskih obrazaca (Software Patterns) i razvoja softvera baziranog na komponentama (Component-Based Development – CBD). Osposobljavanje studenata za uočavanje obrazaca u kontekstu razvoja složenih softverskih proizvoda kao i definisanje arhitekture sistema bazirane na softverskim komponentama.
Po okončanju predmeta studenti su sposobni da, u razvoju složenih softverskih aplikacija, uoče i primene softverske obrasce kao i da razumeju prednosti i mane primene preporučenih softverskih obrazaca. Takođe su osposobljeni da za konkretan zadatak izaberu i primene najpogodniju platformu za komponentno baziran razvoj, da dekomponuju sistem na potreban broj softverskih komponenti, definišu interfejse komponenti, modeluju arhitekturu i izvrše implementaciju sistema.
Teorijska nastava: Osnovne definicije i istorijat razvoja softverskih obrazaca. Kategorije softverskih obrazaca; Dizajn obrasci; Arhitektonski obrasci. Pregled popularnih obrazaca. Prednosti i mane. Katalozi softverskih obrazaca. Antiobrasci (Anti-Patterns);osnovne osobine; pregled karakterističnih antiobrazaca. Komponentno bazirani razvoj; osnovne definicije; istorijat. Pregled postojećih komponentnih modela. Prednosti i mane. Modelovanje arhitekture aplikacija baziranih na komponentama. Tržišta softverskih komponenti. Praktična nastava: obuka za korišćenje modernih alata za izradu softvera baziranog na komponentama; implementacija projektnog zadatka upotrebom savremenih alata i okvira za razvoj baziran na komponentama uz akcenat na pravilnu primenu softverskih obrazaca.
Predavanja; Računarske vežbe; Konsultacije. Rešavanje projektnog zadatka kroz rad u okviru projektnih timova. Poslednjih nedelja semestra organizuju se javne prezentacije projektnih zadataka najuspešnijih timova i diskutuju se postignuti rezultati. Odbrana projekta je usmena. Završni ispit je usmeni. Ocena ispita se formira na osnovu uspeha sa odbrane projektnog zadatka i završnog usmenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
McAffer, J.; Lemieux, J.-M. & Aniszczyk, C.Eclipse Rich Client Platform2010Addison-WesleyEngleski
C. SzyperskiComponent Software: Beyond Object-Oriented Programming2002Addison Wesley / LongmanEngleski
E.Gamma, R.Helm, R.johnson, J. VlaisidesDesign Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software2005Addison-WesleyEngleski
M. GrandPatterns in Java: A Catalog of Reusable Design Patterns Illustrated with UML2002WileyEngleski
Scarpino, M.; Holder, S.; Ng, S. & Mihalkovic, L.SWT/JFace in Action: GUI Design with Eclipse 3.0 (In Action series)2004ManningEngleski
Rubel, D.; Clayberg, E. & Wren, JThe Eclipse Graphical Editing Framework (GEF)2011Addison-WesleyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada50.00
Teorijski deo ispitaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Dejanović dr Igor
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Milosavljević dr Gordana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Vaderna Renata
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Nikolić Vladimir
Asistent-master

Računarske vežbe
Nedostaje slika

Luburić Nikola
Docent

Računarske vežbe