О студијском програму


14.01.2015. - 13:03 
Софтверске и информационе технологије

Струковне студије Софтверске и информационе технологије трају три године и вреде 180 бодова. Завршетком ових студија стиче се звање струковни инжењер електротехнике и рачунарства.
Студијски програм основних струковних студија Софтверских и информационих технологија, у склопу научне области Електротехнике и рачунарства, ужа научна област Примењене рачунарске науке и информатика, реализује се у оквиру Департмана за рачунарство и аутоматику Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Студијски програм обухвата две сродне дисциплине: информационе технологије и софтверско инжењерство. Програм је конципран да образује струковне инжењере који ће поседовати потребан и довољан скуп компетенција у приступу решавању струковних проблема области примене информационих технологија и развоја софтверских решења.

Струковни инжењери који заврше студијски програм Софтверске и информационе технологије су, пре свега, компетентни да развијају сложена софтверска решења коришћењем савремених методологија и алата. Такође, способни су и да пруже високо квалитетну подршку у домену конфигурисања и адмнинистрирања сложених рачунарско-комуникационих система и управљања ИТ ресурсима, као и системима за подршку корисницима.

Када је реч о специфичним способностима студента, савладавањем студијског програма студент стиче квалитетно практично знање из области програмирања и софтверског инжењерства, рачунарских мрежа, информационе безбедности, и савремених технологија електронског пословања. Савладавањем студијског програма стичу се практична знања барем једне од специјализованих области: развој апликативног софтвера, развој система електронског пословања, системска подршка и управљање ИТ ресурсима.

Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у пракси и праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним друштвеним и међународним окружењем. Свршени студенти оспособљени су за тимски рад и развој професионалне етике.

Детаљније информације о овом студијском програму погледајте у информатору.