Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije (Arhiva)
Arhiva doktorskih disertacija godinu dana unazad. Za ostale doktorske disertacije izvršiti pretragu.

Sujić Stamenić Mirjana
Uticaj investicija na transformaciju i poslovne aktivnosti preduzeća

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

06.03.2020. - 05.04.2020.
Ličina Boris
Metoda merenja snage i energije vetra zasnovana na merenju na intervalu

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

06.03.2020. - 05.04.2020.
Segedinac Goran
Novi horizonti urbanog planiranja: internet kao participativni prostor

Arhitektura

26.02.2020. - 27.03.2020.
Đozić Damir
Upotreba veštačkih neuronskih mreža za predviđanje ponašanja i upravljanje složenim energetskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

25.02.2020. - 26.03.2020.
Medić Nenad
Model za evaluaciju organizacionih i tehnoloških koncepata u prerađivačkom sektoru iz perspektive Industrije 4.0

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

24.02.2020. - 25.03.2020.
Obrovski Boris
Razvoj inovativne optičke senzorske tehnologije za hemijsku analizu neorganskih polutanata u akvatičnom medijumu

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

14.02.2020. - 15.03.2020.
Rajić Milena
Model upravljanja tokovima energije u industrijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

13.02.2020. - 14.03.2020.
Tot Bojana
Model vrednovanja indikatora razvoja sistema upravljanja otpadom zasnovan na višekriterijumskoj analizi

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

11.02.2020. - 13.03.2020.
Pašajlić Bojana
Trgovački objekti sa prelaza XIX u XX vek u Kragujevcu – identitet i uloga medija

Arhitektura

03.02.2020. - 04.03.2020.
Nemet Sandra
Povećanje razumljivosti modela zasnovanog na pravilima

Mehatronika

30.01.2020. - 29.02.2020.
Jovanović Đorđe
Ponašanje momentih veza sa čeonom pločom i četiri zavrtnja u redu

Građevinsko inženjerstvo

22.01.2020. - 21.02.2020.
Medić Saša
Model određivanja arhitektonskih programa tržnih centara primenom savremenih tehnologija

Arhitektura

21.01.2020. - 20.02.2020.
Novaković Tanja
Optimizacija funkcije štete u cilju procene rizika osiguranja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

18.12.2019. - 17.01.2020.
Gajić Slađana
Razvoj modela složenosti projektnih sistema i njegov uticaj na performanse međunarodnih razvojnih projekata

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

18.12.2019. - 17.01.2020.
Savković Tatjana
Model za optimizaciju periodične obuke vozača u režimima sistema eko-vožnje

Saobraćajno inženjerstvo

18.12.2019. - 17.01.2020.
Đurđević Stefan
Model identifikacije stanja zaštitnih elemenata grafičke ambalaže

Grafičko inženjerstvo i dizajn

13.12.2019. - 12.01.2020.
Četić Nenad
Model bežičnih akustičkih senzora za komandovanje glasom u pametnim kućama

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

09.12.2019. - 08.01.2020.
Petrović Duško
Uticaj personalnih karakteristika zaposlenih u uslužnim sistemima na performanse organizacije

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

22.11.2019. - 22.12.2019.
Đorđić Dragiša
Revitalizacija i sagorevanje otpadnih transformatorskih i motornih ulja u funkciji zaštite životne sredine

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

19.11.2019. - 19.12.2019.
Pljakić Miloš
Predikcija saobraćajnih nezgoda u urbanim sredinama

Saobraćajno inženjerstvo

19.11.2019. - 19.12.2019.
Pejović Aleksandar
Paralelni programski sistem za prebrojavanje konačnih struktura

Matematičke nauke

18.11.2019. - 18.12.2019.
Kordić Branislav
Formalna verifikacija softverske transkacione memorije zasnovane na vremenskim automatima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

12.11.2019. - 12.12.2019.
Mario Đaković
Sistematski model za upravljanje rizicima u fazi iniciranja projekta

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

05.11.2019. - 04.12.2019.
Panić Marko
Rekonstrukcija signala iz nepotpunih merenja sa primenom u ubrzanju algoritama za rekonstrukciju slike magnetne rezonance

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

29.10.2019. - 28.11.2019.
Jolović Jelena
Mikro i makro prostorno vremenski obrasci za provođenje slobodnog vremena i uživanje u dokolici

Arhitektura

28.10.2019. - 27.11.2019.
Stanimirović Dragan
Model za utvrđivanje uticaja nerezidentnih vozača na kapacitet prioritetnih kružnih raskrsnica

Saobraćajno inženjerstvo

25.10.2019. - 24.11.2019.
Milinković Aleksandra
Reperne i žižne tačke kao elementi fizičke strukture vojvođanskih naselja

Arhitektura

24.10.2019. - 23.11.2019.
Dulić Olivera
Istraživanje mogućnosti primene dijagrama u procesu učenja arhitektonskog projektovanja

Arhitektura

24.10.2019. - 23.11.2019.
Prokić Ivan
Razvoj i analiza formalnih modela za korišćenje i deljenje resursa u distribuiranim softverskim sistemima

Matematičke nauke

18.10.2019. - 17.11.2019.
Luburić Nikola
Integracija bezbednosne analize dizajna softvera u proces agilnog razvoja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

15.10.2019. - 14.11.2019.
Pakoci Edvin
Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

10.10.2019. - 09.11.2019.
Nešić Ana
Razvoj modela interne komunikacije zasnovane na poverenju

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

18.09.2019. - 18.10.2019.
Ilić Vladimir
Primena novih deskriptora oblika i teorije neodređenosti u obradi slike

Matematičke nauke

06.09.2019. - 06.10.2019.
Todorović Sanja
Model za unapređenje poslovnih rezultata malih i srednjih preduzeća

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

04.09.2019. - 04.10.2019.
Mićić Spasoje
Prediktivni model frekvencije saobraćajnih nezgoda na ruralnim putevima

Saobraćajno inženjerstvo

29.08.2019. - 28.09.2019.
Perović Marija
Procena uticaja i regionalne specifičnosti hidrogeohemijskih uslova na transformaciju azotnih jedinjenja u podzemnim vodama

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

28.08.2019. - 27.09.2019.
Vuković Željko
Modelom vođena semantička integracija poslovnih aplikacija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

27.08.2019. - 26.09.2019.
Sredojević Dejan
Agentski, domen-orijentisani jezik za razvoj inteligentnih agenata za distribuirano ne-aksiomatsko rezonovanje

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

26.08.2019. - 25.09.2019.
Dramićanin Miroslav
Uticaj aktivnog premaza na dubinu uvara pri zavarivanju nerđajućeg čelika netopljivom elektrodom u zaštiti inertnog gasa

Mašinsko inženjerstvo

26.08.2019. - 25.09.2019.
Jeličić Dalibor
Razvoj modela logističkog kontrolinga u industrijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

19.07.2019. - 18.08.2019.
Savić-Šikoparija Tatjana
Korporativna odgovornost preduzeća u internom i eksternom komuniciranju

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

19.07.2019. - 18.08.2019.
Šokac Mario
Hibridni model za segmentaciju snimaka generisanih primenom kompjuterizovane tomografije

Mašinsko inženjerstvo

19.07.2019. - 18.08.2019.
Maljković Sanja
Uloga sećanja u izgradnji identiteta: umetničko delo scenskog dizajna

Primenjene umetnosti i dizajn

19.07.2019. - 18.08.2019.
Đorđević Ivan
Model za planiranje isporuka dobavljača u lancima snabdevanja u automobilskoj industriji

Saobraćajno inženjerstvo

19.07.2019. - 18.08.2019.
Đuković Marko
Analiza alata za promenu razumljivosti programa na bazi energetske efikasnosti izvršavanja

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

18.07.2019. - 17.08.2019.
Maoduš Nikola
Razvoj i primena biokompozitnog pločastog termoizolacionog materijala na bazi biomase i micelijuma gljiva

Građevinsko inženjerstvo

18.07.2019. - 17.08.2019.
Mejić Luka
Metode automatske konfiguracije soft senzora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

16.07.2019. - 15.08.2019.
Popović Vladimir
Razvoj modela za organizaciju taksi transporta putnika

Saobraćajno inženjerstvo

15.07.2019. - 14.08.2019.
Matić Branislava
Uticaj režima padavina na retencioni kapacitet i upravljanje vodama na slivu

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

15.07.2019. - 14.08.2019.
Tepić Goran
Razvoj metodološkog koncepta za upravljanje rizikom u sistemu opasnih materija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

15.07.2019. - 14.08.2019.
Živančev Nevena
Analiza korelacije mehanizama rasprostiranja i koncentracionih nivoa pesticida u podzemnoj vodi

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

12.07.2019. - 11.08.2019.
Višković Miodrag
Unapređenje metoda za utvrđivanje uštede emisija gasova s efektom staklene bašte pri korišćenju biogasa iz kukuruzovine

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

12.07.2019. - 11.08.2019.
Mandić Jovan
Razvoj modela za unapređenje proizvodnog procesa i smanjenje uticaja gubitaka neuravnoteženosti i preopterećenja - Lean 3M

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

11.07.2019. - 10.08.2019.
Šupić Slobodan
Primena pepela nastalog sagorevanjem žetvenih ostataka kao mineralnog dodatka u cementnim kompozitima

Građevinsko inženjerstvo

09.07.2019. - 08.08.2019.
Rehlicki Lukešević Lidija
O poslekritičnom ponašanju štapa na elastičnoj podlozi

Mašinsko inženjerstvo

05.07.2019. - 04.08.2019.
Ivanković Vladimir
Primena okvira kompetencija u učenju i razvoju zaposlenih

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

20.06.2019. - 20.07.2019.
Dumnić Slaviša
Model optimizacije dostave pošiljaka u sistemima sa heterogenim dostavnim vozilima

Saobraćajno inženjerstvo

18.06.2019. - 18.07.2019.
Joža Ana
Metoda merenja talasne dužine monohromatske svetlosti primenom spektralno osetljivih optičkih komponenti

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

12.06.2019. - 12.07.2019.
Gazivoda Nemanja
Nova metoda za povećanje efektivne rezolucije stohastičkih mernih instrumenata visokih performansi

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

11.06.2019. - 11.07.2019.
Doder Đorđije
Uticaj prekidnih režima na fenomene prenosa mase i toplote pri sušenju materijala sfernog oblika

Mašinsko inženjerstvo

10.06.2019. - 10.07.2019.