Obaveštenje za studente Doktorskih akademskih studija


29.11.2018. - 11:28 

Predavanja iz  “Logike u računarstvu" i dogovor za module "Semantika programskih jezika" i "Modeli izvračunljivosti" za studente doktorskih studija će biti održana početom marta 2019. godine.
Deatljnije informacije će biti poslate u januaru 2019. godine.

Informacije u vezi sa modulima su na stranici:
http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia/Teaching
https://sites.google.com/site/logikauracunarstvu/home
http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia/Teaching/SemantikeProgramskihJezika
http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia/Teachnig/ModeliIzra%C4%8Dunljivosti

Prof.dr Silvia Gilezan

Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad
Trg Dositeja Obradovica 6
21000 Novi Sad, Serbia
tel + 381 21 485 2277
fax + 381 21 6350 770
http://imft.ftn.uns.ac.rs/~silvia