prof. dr Dragan Šešlija


Nedostaje slika

dr Dragan Šešlija

Redovni profesor


Telefon021/485-2167
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 122
Kabinet 209

Rođen sam 12.09.1955. godine u Kikindi, SAP Vojvodina, SR Srbija u porodici oca oficira i majke učiteljice. Po narodnosti sam Srbin. Osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Novom Sadu sa odličnim uspehom. Fakultet tehničkih nauka, Mašinski odsek, smer Transportno i građevinsko mašinstvo sam završio sa prosečnom ocenom 8,37. Diplomski rad iz predmeta Motori SUS odbranio sam 09.01.1981.godine sa ocenom 10. Po završetku studija sam služio vojni rok i završio školu rezervnih oficira Ratne mornarice. Po činu sam rezervni poručnik korvete. Mobilisan sam oktobra 1991. godine i učestvovao sam kao rezervni oficir u borbama u Istočnoj Slavoniji. Nakon odsluženja vojnog roka zaposlio sam se 01.09.1982. godine u Novosadskoj fabrici kabela u OOUR-u Održavanje, gde sam radio do juna meseca 1985. godine, a zatim sam prešao na Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijske sisteme. Tokom školovanja i rada bavio sam se sportom i u svojstvu aktivnog sportiste i kao trener pionira, nada i juniora. Nosilac sam majstorskog pojasa II dan u džudou i diplome trenera. Izabran sam u zvanje asistenta Univerziteta za oblast INDUSTRIJSKA ROBOTIKA na Fakultetu tehničkih nauka, u Novom Sadu i na tom radnom mestu sam radio do izbora u zvanje docenta nakon odbrane doktorske disertacije. Poslediplomske studije upisao sam školske 1984/1985 god. na Fakultetu tehničkih nauka, smer Projektovanje proizvodnih sistema. Odslušao sam nastavu i položio sve ispite predviđene programom sa srednjom ocenom 9.00 i uradio četiri seminarska rada sa srednjom ocenom 10.00 (deset). Magistrirao sam 07.11.1989. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu odbranivši magistarski rad pod nazivom: Istraživanje uslova i razvoj postupaka upravljanja inteligentnim robotima u fleksibilnoj montaži. Januara 1997. na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Institut za industrijske sisteme, odbranio sam doktorsku disertaciju na temu: Prilog modeliranju kontaktnih zadataka u sklopu fleksibilne robotizovane ćelije. Izabran sam za docenta u julu 1997. godine. Oženjen sam, imam dvoje dece i stanujem u kući u Novom Sadu. Tokom školovanja dobio sam više priznanja i diploma, među kojima i diplomu "Vuk Stefanović Karadžić" i nagradu Mihajla Petrovića - Alasa. Aktivno govorim i pišem engleski jezik a služim se tehničkom literaturom na nemačkom jeziku. Učestvujem u izvođenju vaspitno-obrazovnog rada na Fakultetu tehničkih nauka pri čemu sam dosada izvodio vežbe i predavanja iz više predmeta. Objavio sam, kao koautor, dva priručnika za vežbe koji predstavljaju sistematski sređene vežbe zajedno sa teorijskim uvodom za svaku vežbu, zatim, zajedno sa koautorima, objavio sam jednu knjigu i jednu monografiju. U toku studija, rada u fabrici i na Institutu imao sam svestranu stručnu i naučnu aktivnost. Polje rada u fabrici mi je obuhvatalo, pored tehnologije opravki raznih mašina i izrade novih delova i tehnologiju opravke i rekonstrukcije hidrauličnih i pneumatskih sistema. Postavljen sam na radno mesto inženjera za hidrauliku i pneumatiku gde sam imao priliku da se detaljno upoznam sa problemima eksploatacije i rekonstrukcije raznovrsnih hidrauličkih i pneumatskih sistema upravljanja. Jula 1985. godine boravio sam na stručnom usavršavanju u firmi "FESTO PNEUMATIC" u Beču iz oblasti izgradnje pneumatskih upravljačkih sistema. Januara 1986. godine bio sam u Milton Keynes-u na obuci za programiranje industrijskih robota. U periodu od januara do maja meseca 1991. godine boravio sam na usavršavanju na Univerzitetu Južne Kalifornije u Los Anđelosu na Odeljenju za kompjuterske nauke. Učestvovao sam na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu i objavio sam kao autor ili koautor više od sedamdeset naučno-stručnih i istraživačkih radova na jugoslovenskim i međunarodnim skupovima, više radova u domaćim časopisima i više radova u poznatim međunarodnim časopisima. Tokom rada na Fakultetu tehničkih nauka učestvovao sam u izradi više naučno istraživačkih projekata a uključio sam se kao projektant u rad na izradi većeg broja projekata iz oblasti privrednih primena. Učestvovao sam u izradi više tehničkih rešenja i studija - studija nacionalnog značaja. Za fabriku ZDRAVLJE iz Leskovca sam koncipirao novo rešenje hidrauličnog uređaja za vertikalni transport na četiri nivoa ukupne visine dizanja od 7 m i nosivosti 500 kg koji radi u zoni opasnosti (eksplozivna zona). Kao rukovodilac celog projekta sam do kraja realizovao koncipirano rešenje i pustio uređaj u rad. Uređaj radi, već više od dve godine, bez ikakvih problema. Pored toga sam realizovao više projekata automatizacije rada zasuna u procesnoj industriji kao i više rešenja upravljačkih sistema u zonama opasnosti. U industriji slada sam radio revitalizaciju upravljačkog sistema za sistem velikih rezervoara (močila) sa promenom svih ventila i zasuna. Pored toga, organizovao sam i izveo više od sto stručnih seminara iz oblasti pneumatskog, elektropneumatskog kao i upravljanja uz pomoć programabilnih logičkih kontrolera. Dugo godina sam rukovodilac IIS-DIDAKTIKE, organizacione celine koja je zadužena za koncipiranje, pripremu i realizaciju stručnog usavršavanja kadrova iz privrede iz oblasti rada Instituta za industrijsko inženjerstvo i menadžment.
<a href="https://www.researchgate.net/profile/Dragan_Seslija">Dragan Šešlija on ResearchGate</a>

Redovni profesor
04.10.2007.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor17.07.2002.01.09.2007.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Uporedno ispitivanje efikasnosti sistema paljenja na karburatorskom motoru

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1981

ISTRAŽIVANJE USLOVA I RAZVOJ POSTUPAKA UPRAVLJANJA INTELIGENTNIM ROBOTIMA U FLEKSIBILNOJ MONTAŽI

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1989

PRILOG MODELIRANJU KONTAKTNIH ZADATAKA U SKLOPU FLEKSIBILNE ROBOTIZOVANE ĆELIJE

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1997

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaŠešlija D., Ignjatović I., Dudić S.: Increasing the Energy Efficiency in Compressed Air Systems, Rijeka, InTech, 2012, str. 151-174, ISBN 978-953-51-0800-9
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiJovanović V., Stevanov B., Šešlija D., Dudić S., Tešić Z.: Energy Efficiency Optimization of Air Supply System in a Water Bottle Manufacturing, Journal of Cleaner Production, 2014, Vol. 85, pp. 306-317, ISSN 0959-6526
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuIgnjatović I., Komenda T., Šešlija D., Malisa V.: Optimisation of compressed air and electricity consumption in a complex robotic cell, Robotics and Computer-integrated Manufacturing, 2012, ISSN 0736-5845
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBlagojević V., Šešlija D., Miodrag S.: Cost effectiveness of restoring energy in execution part of pneumatic system, Journal of Scientific and Industrial Research, 2011, Vol. 70, pp. 170-176, ISSN 0022-4456
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDudić S., Ignjatović I., Šešlija D., Blagojević V., Miodrag S.: Leakage quantification of compressed air using ultrasound and infrared thermography, MEASUREMENT, 2012, Vol. 45, No 7, pp. 1689-1694, ISSN 0263-2241
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuIgnjatović I., Šešlija D., Tarjan L., Dudić S.: Wireless sensor system for monitoring of compressed air filters, Journal of Scientific and Industrial Research (JSIR), 2012, Vol. 71, No 5, pp. 334-340, ISSN 0022-4456
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuČajetinac S., Šešlija D., Aleksandrov S., Todorović M.: PWM Control and Identification of Frequency Characteristics of a Pneumatic Actuator using PLC Controller, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2012, Vol. 123, No 7, pp. 21-26, ISSN 1392-1215
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠešlija D., Milenković I., Dudić S., Šulc J.: Improving Energy Efficiency in Compressed Air Systems - Practical Experiences, Thermal Science, 2016, Vol. 20, pp. 355-370, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠulc J., Bajči B., Reljić V., Milenković I., Šešlija D., Dudić S.: Automatic manipulator for remote measurement of linear dimensions—development and integration in education courses, Computer Applications in Engineering Education, 2018, Vol. 26, No 4, pp. 947-958, ISSN 1061-3773
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuReljić V., Milenković I., Bajči B., Šešlija D., Šulc J.: Remotely controlled compressed air spring—Design and implementation for distance education, Computer Applications in Engineering Education, 2018, Vol. 26, No 6, pp. 2131-2140, ISSN 1061-3773
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠešlija D., Ignjatović I., Dudić S., Lagod B.: Potential energy savings in compressed air systems in Serbia, African Journal of Business Management, 2011, Vol. 5, No 14, pp. 5637-5645, ISSN 1993-8233
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDudić S., Ignjatović I., Šešlija D., Blagojević V., Stojiljković M.: Leakage quantification of compressed air on pipes using thermovision, Thermal Science, 2012, Vol. 16, No 2, pp. 621-631, ISSN 0354-9836
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBlagojević V., Šešlija D., Stojiljković M., Dudić S.: Efficient control of servo pneumatic actuator system utilizing by-pass valve and digital sliding mode, Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, 2013, Vol. 38, No 2, pp. 187-197, ISSN 0256-2499
(M23) Rad u međunarodnom časopisuNovaković M., Šešlija D., Čajetinac S., Todorović M.: Impact of Capturing Used Air on the Dynamics of Actuator Drive, Control Engineering and Applied Informatics, 2015, Vol. 17, No 2, pp. 82-89, ISSN 1454-8658
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPečujlija M., Jakšić K., Drobnjak S., Ćosić I., Kesetović Ž., Šešlija D.: Serbian Companies reactivity and flexibility and their crisis management efficiency and effectiveness , Journal for East European Management Studies, 2017, Vol. 22, No 2, pp. 257-270, ISSN 0949-6181
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠešlija D., Čajetinac S., Blagojević V., Šulc J.: Application of pulse width modulation and by-pass valve control for increasing energy efficiency of pneumatic actuator system, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part I: Journal of Systems and Control Engineering, 2018, ISSN 0959-6518
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTomović R., Zelenović D., Šešlija D.: The role of intelligent robots in flexible assembly, Computers in Industry, 1990, Vol. 15, No 1-2, pp. 131-139, ISSN 0166-3615
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŠešlija D.: Industrial robot programming in assembly using GT approach, Strojarstvo: časopis za teoriju i praksu u strojarstvu, 1988, Vol. 30, No 5-6, pp. 243-247, ISSN 0562-1887, UDK: 007.52:658.012.122:621.757=861
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠešlija D., Ignjatović I., Dudić S.: Compressed air system structure and energy efficiency, 15. Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Soko Banja: University of Nis, Faculty of Mechanical Engineering and Society of Thermal Engineers of Serbia, 18-21 Oktobar, 2011, pp. 649-658, ISBN 978-86-6055-018-9
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠešlija D., Ignjatović I.: Wireless monitoring of compressed air filters, 10. Triennial International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Niš: University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, 10-12 Novembar, 2010, pp. 158-164, ISBN 978-86-6125-020-0
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Stankovski S., Šešlija D., Rakić-Skoković M., Ostojić G.: Primena RFID tehnologije u automatizaciji, Novi Sad, Centar za automatizaciju i mehatroniku, 2009, ISBN 978-86-907827-3-4
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Šešlija D., Lagod B.: Stanje pneumatskih sistema u industriji srbije sa aspekta energetske efikasnosti, Novi Sad, Centar za automatizaciju i mehatroniku, 2006, ISBN 86-7892-015-7, UDK: 668.45: [621.547.:629.9(497.11)
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Šešlija D.: Proizvodnja, priprema i distribucija vazduha pod pritiskom, Novi Sad, Ikos, 2002, UDK: 661.92
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaJankes G., Stamenić M., Knežević A., Husika A., Prašović S., Jeftenić B., Bebić M., Šešlija D., Kosi F., Stajić Z., Burazer J., Stanojević M., Banjac M., Gvozdenac Urošević B., Martinović S.: Priručnik za poboljšanje energetske efikasnosti i racionalnu upotrebu energije u industriji, Beograd, Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, Mreža za energetsku efikasnost u industriji Srbije, 2009, ISBN 978-86-7083-680-8
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaĆosić I., Šešlija D., Ignjatović I.: Razvoj obrazovanja industrijskih inženjera, Beograd, Ekonomski institut, 2011, str. 19-45, ISBN 978-86-7329-086-7
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaIgnjatović I., Šešlija D., Dudić S.: Increasing energy efficiency of compressed air usage for sustainable production of food and beverage, Acta Technica Corviniensis, 2011, Vol. 4, No 2, pp. 61-65, ISSN 2067-3809
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDudić S., Šešlija D., Slavković B., Golubović Z.: Prilog razvoju strukture energetski efikasnog pneumatskog sistema, Termotehnika, 2010, Vol. 36, No 2-3, pp. 247-255, ISSN 0350-218X, UDK: 621.5.01/.02
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠešlija D., Stojiljković M., Golubović Z., Blagojević V., Dudić S.: Identification of possibilities for the increase of energy efficiency in compresed air systems , Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2009, Vol. 7, No 1, pp. 37-60, ISSN 0354–2025
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠešlija D., Tešić Z.: RFID middleware as a connection between manufacturing processes and enterprise level information system, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2006, Vol. 4, No 1, pp. 63-74, ISSN 0354-2025, UDK: 681.518:65.011.56
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠešlija D., Odri S., Tešić Z., Stankovski S.: Bridging the gap between machine and production control system, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2005, Vol. 3, No 1, pp. 81-92, ISSN 0354-2025, UDK: 658.5 : 65.011.56
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMitrović Č., Golubović Z., Šešlija D.: Implementacija, značaj i efekti filtracije u privredi, IIPP - Istraživanja i projektovanja za privredu, 2006, Vol. 4, No 12, pp. 13-20, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠešlija D.: Standardizacija u pneumatici, Procesna tehnika, 2004, Vol. 20, No 2-3, pp. 206-209, ISSN 1450-5029, UDK: 681.5 006.3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMitrović Č., Golubović Z., Šešlija D.: Filtracija fluida i separacija štetnih materija kod vazduhoplova, IIPP - Istraživanja i projektovanja za privredu, 2004, Vol. 3, No 10, pp. 7-20, ISSN 1451-4117, UDK: 33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠešlija D.: Sistemski prilaz povećanju energetske efikasnosti pneumatskih sistema, Procesna tehnika, 2003, Vol. 19, No 1, pp. 237-240, ISSN 1450-5029, UDK: 621.542 624.157.33
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠešlija D., Minić Č.: Nekonvencionalni pneumatski aktuatori - pneumatski veštački mišići, Procesna tehnika, 2003, Vol. 19, No 4, pp. 34-41, ISSN 1450-5029, UDK: 681.586/.587
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaSavić V., Šešlija D., Stankovski S., Jocanović M.: Trends in hydraulic and pneumatic automated systems, International Journal of Industrial Systems, 1999, Vol. 2, No 1, pp. 53-58, ISSN 1450-7609
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠešlija D.: Automation of vertical material transport in hazardous area inside cim system, International Journal of Industrial Systems, 1999, Vol. 2, No 1, pp. 47-52, ISSN 1450-7609
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠešlija D., Vukobratović M.: On the environment dynamics parameters in robotic contact tasks, part 2: on the inertiality of dynamic environment, Engineering and Automation Problems, International Journal, 1999, No 1, pp. 20-36, ISSN 0234-6206
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŠešlija D., Vukobratović M.: On the environment dynamics parameters in robotic contact tasks, part 1: identification of forces, stiffness and damping, Engineering and Automation Problems, International Journal, 1998, Vol. 7, No 4, pp. 26-45, ISSN 0234-6206
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaBorovac B., Šešlija D., Stankovski S.: Contribution to the defining of necessary level of automation of industrial system, International Journal of Industrial Systems, 1998, Vol. 1, No 1, pp. 33-40, ISSN 1450-7609
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaStankovski S., Ćosić I., Borovac B., Šešlija D.: A Contribution to the Development of Knowledge-Based System for Grasping in Robotic Assembly , Roboti industriali, 1992
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaZelenović D., Šešlija D., Stankovski S.: Prilog razmatranju uslova razvoja efektivnih procesa pakovanja, Savremeno pakovanje, 1999, Vol. 2, No 4, pp. 56-66
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaDudić S., Šešlija D., Stojiljković M., Blagojević V., Ignjatović I.: Influence of piston rod clamping unit on increased energy efficiency of compressed air systems, Facta universitatis - series: Mechanical Engineering, 2012, Vol. 9, No 2, pp. 161-168, ISSN 0354–2025, UDK: 621.542
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloŠešlija D., Ignjatović I., Tarjan L., Marković J.: Integrisani uređaj za daljinski nadzor pada pritiska na filterima vazduha pod pritiskom sa upotrebom dva manometra; Broj malog patenta: RS1233 U, Novi Sad, Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, 2011
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloŠešlija D., Ignjatović I., Tarjan L., Lekić N.: Bežični sistem nadzora stanja filterskih uložaka u pneumatskim sistemima; Broj malog patenta: RS1159 U, Novi Sad, Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, 2010
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemiUniverzitet u Novom Sadu04.10.2007.
Vanredni profesorRobotika i fleksibilna automatizacijaFakultet tehničkih nauka17.07.2002.