Naučno-istraživački rad


30.01.2013. - 00:00
U saradnji sa Ministarstvom za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj i preko međunarodnih projekata koje finansira Evropska Unija, Departman je svoje laboratorije opremio savremenom istraživačkom opremom koja se koristi u nastavi i eksperimentalnim istraživanjima.
Rezultati istraživačkog rada publikuju se u prestižnim međunarodnim časopisima i izlažu na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja. U poslednjih 5 godina saradnici Departmana objavili su preko 115 radova u uglednijim međunarodnim časopisima (sa impakt faktorom).
Departman organizuje naučne simpozijume i konferencije, kao što su Energetska elektronika (Power Electronics), TREND, Digitalna obrada govora i slike (DOGS) i Elektrotehnika u medicini.