O Departmanu


31.01.2013. - 00:00
Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije ima vodeću ulogu u tehnološkom razvoju Vojvodine i Srbije kroz obrazovanje visoko kompetentnih inženjera i istraživača i stvaranje novih fundamentalnih i aplikativnih znanja u oblasti elektrotehnike i informacionih tehnologija u skladu sa najvišim evropskim standardima.
Na Departmanu je do sada diplomiralo 4 hiljade studenata elektrotehnike i računarstva i odbranjeno je 71 doktorskih disertacija i 133 magistarskih teza. Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije uspešno je akreditovao 6 studijskih programa na kojima studira preko 1175 studenata.

Na departmanu su akreditovani sledeći studijski programi:

Osnovne akademske studije ''Energetika, elektronika i telekomunikacije'', traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova), nakon čega student stiče zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.
Prva godina na osnovnim akademskim studijama je zajednička za sve studente. Posle prve godine studenti se opredeljuju za jedan od pet smerova:

Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi: proizvodnja, prenos, distribucija i potrošnja električne energije;
Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine: regulisanje elektromotornih pogona, primenjena energetska elektronika, električne instalacije i postrojenja, kvalitet električne energije i obnovljivi izvori energije;
Mikroračunarska elektronika: elektronika mikroprocesorska i računarska elektronika, računarski hardver, integracija hardvera i softvera, diskretni sistemi i algoritmi, projektovanje analognih i digitalnih integrisanih kola, mikro i nano elektronika, optoelektronika, primenjena elektronika, mikrotalasna tehnika;
Komunikacione tehnologije i obrada signala: telekomunikacioni signali i sistemi, mobilne komunikacije, projektovanje i razvoj komunikacionog softvera, digitalna obrada audio i video signala, slike i biomedicinskih signala, audio i video tehnologije, govorne tehnologije;
Instrumentacija i merenje: senzori i merni pretvarači, biomedicinska instrumentacija, merenja u industriji, merni sistemi i precizna merenja;

Master akademske studije ''Energetika, elektronika i telekomunikacije'', traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka ovih studija, student stiče ukupno 300 ESPB i zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.
Doktorske studije ''Energetika, elektronika i telekomunikacije'', traju tri godine (šest semestara) i predstavljaju nastavak master studija (vrede dodatnih 180 ESPB). Nakon završetka doktorskih studija student stiče ukupno 480 ECPB i zvanje doktor nauka - elektrotehničkih i računarskih nauka.
Akademske specijalističke studije ''Energetika, elektronika i telekomunikacije'', traju dve godine (četiri semestra) i predstavljaju nastavak master studija, sa obavezom sticanja dodatnih 120 ESPB. Nakon završetka ovih studija, student stiče ukupno 420 ESPB i zvanje specijalista inženjer elektrotehnike i računarstva.
Osnovne strukovne studije ''Elektroenergetika-obnovljivi izvori električne enregije'', traju tri godine (šest semestara), sa obavezom sticanja 180 ESPB. Nakon završetka ovih studija, student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.
Specijalističke strukovne studije ''Energetika, elektronika i telekomunikacije'', traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih strukovnih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka ovih studija, student stiče ukupno 240 ESPB i zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

U postupku akreditacije su sledeći studijski programi:

Osnovne akademske studije ''Elektroenergetski softverski inženjering'' traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova), nakon čega student stiče zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.
Master akademske studije ''Elektroenergetski softverski inženjering'', traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka ovih studija, student stiče ukupno 300 ESPB i zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.
Osnovne akademske studije ''Merenje i regulacija'' traju četiri godine (osam semestara), sa obavezom sticanja 240 ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova), nakon čega student stiče zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.
Master akademske studije ''Merenje i regulacija'', traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka ovih studija, student stiče ukupno 300 ESPB i zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.
Osnovne strukovne studije ''Elektronika i telekomunikacije'', traju tri godine (šest semestara), sa obavezom sticanja 180 ESPB. Nakon završetka ovih studija, student stiče zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

U sastavu Departmana nalazi se 6 katedri:
Katedra za elektroenergetiku
Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Katedra za elektroniku
Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Katedra za električna merenja i metrologiju
Katedra za teorijsku elektrotehniku

U okviru Departmana osnovana su 4 centra koja uspešno obavljaju svoje međunarodne aktivnosti:
• Centar za integrisane mikrosisteme i komponente
• Regionalni centar za biosensing tehnologije (Biosense)
• Centar za metrologiju
• Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije.

Na Departmanu je zaposleno:
• 56 nastavnika
• 33 asistenta
• 12 laboranata