Obaveštenje za podnošenje dokumentacije za upis lica sa završenim Osnovnim strukovnim, Osnovnim akademskim i Specijalističkim strukovnim studijama


08.05.2014. - 10:33 
Lica koja su zainteresovana za nastavak studija na osnovnim akademskim studijama na Fakultetu tehničkih nauka mogu da podnesu dokumentaciju na vrednovanje studijskog programa u periodu od 01. do 15. jula 2014. godine u vremenskom periodu od 10 do 14 časova na zajedničkom šalteru Studentske službe u prizemlju Fakulteta pored portirnice (ulaz sa trga).
Potrebna dokumentacija za prijavu:
- Prijavni list (dobija se na šalteru Studentske službe, uz dokaz o uplati troškova vrednovanja)
- Uverenje ili diploma o završenim OSS, OAS ili SSS (original ili overena fotokopija)
- Uverenje o položenim ispitima (original)
- Studijski program odnosno nastavni plan i program (overen)
- Diploma o završenom četvorogodišnjem srednjem obrazovanju (fotokopija)
- Izvod iz MK rođenih (original, bez obzira na datum izdavanja)
Prilikom podnošenja molbe lice podnosi overen nastavni plan i program odnosno studijski program  po kome je pohađao studije sa spiskom nastavnika. Lice koje je prethodno završio osnovne ili specijalističke strukovne studije i želi da nastavi školovanje na Fakultetu,  prilaže i spisak nastavnika u kojem su označeni nastavnici sa doktoratom.  
Troškovi prijave:
Iznos: 10.000,00 dinara
Žiro račun: 840-1710666-12
Poziv na broj: 97 0306111355
Svrha: Vrednovanje studijskog programa

Nakon  vrednovanja studijskog programa Komisija donosi odluku o upisu na Fakultet.
Ukoliko se odobri upis, termin upisa je posle 1. oktobra 2014. godine.
Upis će se realizovati prema Pravilniku o upisu studenata na studijski program.
Kompletan Pravilnik se može pogledati na sajtu Fakulteta.