Informator o radu Studentske službe


16.04.2014. - 12:33 
Studentska služba

Studentska služba sa svojih dvadesetak zaposlenih u novom renoviranom prostoru na prizemlju nastavnog bloka zadužena je za kontinuirano praćenje aktivnosti studenata tokom studija a ponekad i posle.

U šalter sali postoji dvanaest odvojenih šaltera gde su referenti na raspolaganju studentima prema studijskim programima. Pored ovih, u holu Fakulteta nalazi se zajednički šalter koji radi ceo dan i gde se studenti u svakom trenutku mogu obratiti za razne informacije, potvrde, uverenja.

Studije su odvojene prema nivoima studija, tako da su posebno organizovani referenti na prvom i drugom a posebno na trećem nivou studija.

Studentska služba je na raspolaganju u svakom trenutku i trudi se da svede na minimum vreme koje je potrebno studentu za administrativne poslove. U toj nameri je uveden studentski web servis.

Studentski web servis

Prijava ispita putem studentskog web servisa počela je školske 2005/06. godine na FTN. Od tada su studenti u mogućnosti da od kuće ili sa bilo kojeg drugog mesta prijavljuju ispite. Nije potrebno dolaziti na šalter studentske službe, niti stajati u redovima, bitno je da student ima dovoljno finansijskih sredstava na svojoj finansijskoj kartici.

Da bi student mogao da koristi svoj web servis mora imati upisanu školsku godinu. Student prilikom upisa na FTN otvara svoj web nalog,  dobija svoju identifikaciju, koju koristi sa svojom lozinkom i dobija svoj lični poziv na broj na koji uplaćuje finansijska sredstva.

Ispit se može prijaviti i odjaviti najkasnije do dva radna dana pre ispita. Po okončanju prijave ispita spiskovi sa prijavljenim studentima dostavljaju se elektronskim putem predmetnim nastavnicima, koji na isti način vraćaju popunjene spiskove.

Uvođenjem studentskog web servisa na FTN omogućena je i elektronska overa semestra, kao i uvid studenta u položene i nepoložene ispite i uvid u finansijsku karticu.

Studenti upisani u prvu godinu studija sami popunjavaju svoje matične podatke i podatke o roditeljima tzv ŠV 20 obrazac, koji potom Fakultet prosleđuje u Pokrajinski zavod za statistiku. Prilikom upisa studenti dobijaju potvrdu sa brojem indeksa i uputstvom za korišćenje web servisa.

Studenti starijih godina studija su dužni da sa vremena na vreme ažuriraju svoje matične podatke.