VAŽNO OBAVEŠTENjE - ELEKTRONSKA OVERA LETNjEG SEMESTRA


27.05.2013. - 10:56
STUDENTI OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA, OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA UPISANI PO ZAKONU O VISOKOM OBRAZOVANjU ELEKTRONSKI OVERAVAJU SEMESTAR. ZA OVERU JE POTREBNO: UPLATITI ADMINISTRATIVNE TROŠKOVE NA ŽIRO RAČUN FAKULTETA SA POZIVOM NA PERSONALNI BROJ (koji student može davidi na studentskom web servisu):

• 1.000,00 dinara (za studente bez zaostalih ispita, ne odnosi se na studente prve godina studija na s vim nivoima studija – odnosi se na studente druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih i str ukovnih studija, koji su zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom položili sve zaostale ispite)

• 2.000,00 dinara (za studente sa zaostalim ispitom)

UPLATA MORA BITI PROKNjIŽENA NAJKASNIJE DO 03.06.2013. GODINE U SUPROTNOM ĆE STUDENTSKI NALOG BITI U MINUSU I NEĆE MOĆI DA SE KORISTI ZA PRIJAVU ISPITA U NAREDNOM ISPITNOM ROKU. NIJE POTREBNO DA SE DOLAZI NA ŠALTER STUDENTSKE SLUŽBE OSIM U SLUČAJU DA JE STUDENTU POTREBNO DA IMA PEČAT U INDEKSU.

Prilikom upisa 2013/14. školske godine vršiće se provera ispunjenosti obaveza i tada će se zaduživati studenti za slušanje neodslušanih predmeta.