Asistent Maja Momirov


Nedostaje slika

Maja Momirov

Asistent


Telefon021/485-2471
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent

Rođena je 25.06.1985. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu „Svetozar Marković-Toza“, a zatim i gimnaziju „Isidora Sekulić“, prirodno-matematički smer, sa odličnim uspehom.

Fakultet tehničkih nauka, Arhitektonski odsek (Departman za arhitekturu i urbanizam), upisala je školske 2004/2005. godine. Studije je završila sa prosečnom ocenom 9,06 (devet i 6/100), prosečnom ocenom na master studijama 10,00 i stečenim zvanjem master inženjer arhitekture.

Diplomski - master rad na temu „Univerzitetska biblioteka Fakulteta tehnikih nauka u Novom Sadu“ odbranila je 27.09.2010. godine, sa ocenom 10 (deset).

Školske 2011/2012. godine upisuje doktorske studije na Depatmanu za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Od decembra 2011. godine zaposlena je na Fakultetu tehničkih nauka, kao istraživač pripravnik na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, “Tehničko i tehnološko stanje i potencijal objekata Domova kulture u Republici Srbiji”. Od februara 2015. godine radi kao istražuvač saradnik na istom projektu.

Od 2013. godine angažovana je u nastavi na predmetima “Arhitektonske konstrukcije 1”, “Uvod u arhitektonski dizajn 1” i “Uvod u arhitektonski dizajn 2”, "Elementi i sklopovi zgrada 1", "Elementi i sklopovi zgrada 2", "Arhitektonske tehnologije 2" na osnovnim studijama i "Arhitektonsko projektovanje kompleksnih programa" na master akademskim studijama Departmana za arhitekturu i urbanizam, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.

Autor je više radova iz oblasti arhitektonskog projektovanja, kao i naučnih i stručnih radova predstvaljenih na konferencijama, u časopisima i zbornicima. Umetničke i stručne radove je izlagala na domaćim i međunarodnim izložbama: Salon arhitekture u Beogradu (MPU BG), On Architecture-Facing the Future (galerija SANU), Light and Shadow (PH21, Budimpešta), BINA – Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (KC BG), Dani arhitekture Novog Sada, INFANT – internacionalni festival alternativnog i novog teatra (KC NS), Scenska laboratorija (MSUV), Atlas imaginarnih mesta (MSUV) i dr. Urednik je nekoliko stručnih publikacija i učestvovala je u organizaciji više stručnih događaja, među kojima se izdvajaju međunarodna interdisciplinarna konferencija Radical Space In Between Disciplines, 20. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu.

Služi se engleskim i italijanskim jezikom.

Živi u Novom Sadu.

Živi u Novom Sadu.

Asistent
01.12.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik28.01.2015.Departman za arhitekturu i urbanizam
Asistent01.12.2020.30.11.2023.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Univerzitetska biblioteka Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Master rad

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.4) Nagrada ili pohvala na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogomMomirov M., Jović S., Jovin N.: 2. nagrada u kategoriji urbanistički projekti i realizacije za Naselje Solarna dolina - faza 2 , 26. Međunarodni salon urbanizma, Niš, 8 -15 Novembar 2017., ISBN 978-86-84275-39-6, str. 81
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Jović S., Jovin N., Momirov M.: “National (Old Weifert’s) Brevery” in Pančevo, međunarodna izložba Pouke arhitektonskih konkursa: kako ne pobediti na arhitektonskom konkursu, Novi Sad 21. decembar 2017 - 31 januar 2018; recenzija: dr Maja Đilas; katalog izložbe: ISBN 978-86-7892-996-0, str. 47 - 48
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Jović S., Konstantinović D., Momirov M., Bede A., Tamaš Dačić A., Kalc I., Cvijetić M. (2016): Međunarodna stručna manifestacija i publikacija 20. Salon arhitekture u Novom Sadu ‒ Prespajanje /Rewiring, realizovana u Novom Sadu, jun 2016.; Organizator: Društvo arhitekata Novog Sada, dvojezični katalog manifestacije 20 Salon i dani arhitekture u Novom Sadu, urednik: Bede A., izdavač: Društvo arhitekata Novog Sada, Novi Sad, decembar 2016, ISSB 0351-9775, ukupno 120 str. prikazan na: Međunarodnoj izložbi povodom Konkursa za dodelu Nagrade Ranko Radović, Mala sala Zadužbine Ilije Mirosavljevića Kolarca, Beograd, decembar 2016. godine, katalog: Nagrada Ranko Radović 2016, Izdavač ULUPUDS, Beograd, ISBN 978-86-6213-055-6, http://www.ulupuds.org.rs/nagrada-ranko-radovic; Izložba Društva arhitekata Zrenjanina, kulturni centar Zrenjanina, Decembar 2016;DaDani arhitekture u istri; Pula, Pazin, Labin i Poreč; 24. Novembar – 23. Decembar 2016.
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Momirov M. (2014): umetničko stručni rad The Crystal realizovan u Kopenhagenu, Danska, prikazan na: Međunarodnoj izložbi 36. Salon arhitekture Otvoreno, kategorija: arhitektonska fotografija, Muzej primenjene umetnosti, 29.mart-30. april 2014, Beograd, dvojezični katalog, izdavač Muzej primenjene umetnosti, Beograd, ISBN 978-86-7415-191-4, str.112
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.Babić T., Momirov M. (2014): Istraživački projekat multimedijalnog karaktera i izložba Podgrađe podsve(s)t grada, pikazan na: Međunarodnoj izložbi Laboratorija prostora, 22.12. 2015-20.1.2016., Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, dvojezični katalog sa recenzijom, izdavač: Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-910-6, str. 94-95; Međunarodnoj izložbi povodom Konkursa za dodelu Nagrade Ranko Radović, Mala sala Zadužbine Ilije Mirosavljevića Kolarca, Beograd, decembar 2014. godine, katalog: Nagrada Ranko Radović 2014, Izdavač ULUPUDS, Beograd, ISBN 978-86-6213-036-5; Međunarodnoj Izložbi 36. Salon arhitekture, Muzej primenjene umetnosti, 26.mart-18. maj 2014., Beograd, dvojezični katalog, izdavač Muzej primenjene umetnosti, ISBN978-86-7415-170-9, str.76; Međunarodnoj izložbi 20. Salon arhitekture u Novom Sadu, 3-12. juna 2016., dvojezični katalog, zdavač: Društvo arhitekata Novog Sada, 2017, 2017, ISSB 0351-9775, str. 112
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMomirov M.: Development of cultural institutions through architectural program structure complexity, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 193-198, ISBN 978-86-88601-05-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMomirov M.: Interactivity in art as a form of cognition of architectural space, 1. SCENE DESIGN – BETWEEN PROFESSION, ART AND IDEOLOGY, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 15-16 Decembar, 2012, pp. 132-139, ISBN ISBN 978-86-7892-463
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMomirov M.: Preservation of identity of place within rapid economic and technological development of turist destinations in the example of Jijoca de Jericoacoara in Brazil, 1. PLACES AND TECHNOLOGIES, Beograd: University of Belgrade – Faculty of Architecture, 3-4 April, 2014, pp. 469-475, ISBN ISBN 978-86-7924-114
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMomirov M.: Architecture as a stopover: place identity in time of contemporary nomadism and physical detachment, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 21-23 Septembar, 2015, pp. 253-241, ISBN ISBN 978-86-7892-755
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilinković A., Brkljač D., Škorić S., Momirov M.: APPLICATION OF COLOR ON FACADES IN THE FUNCTION OF CREATING VISUAL BENCHMARKING - CASE STUDY - RESIDENTIAL FACILITIES IN NOVI SAD -, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA, 22-23 April, 2016, ISBN 978-86-80297-63-7, UDK: UDK: 72.012.6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDžolev I., Momirov M.: Economic analysis of the optimum insulation thickness of facade wall, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 299-304, ISBN 978-86-88601-05-4
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMomirov M.: Architecture as a stopover: place identity in time of contemporary nomadism and physical detachment, 1. Radical Space In Between Disciplines, Novi Sad: Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 21-23 Septembar, 2015, pp. 78-79, ISBN ISBN 978-86-7892-733
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduPešterac A., Momirov M., Pilipović D.: Media In Architecture As Subversive Tool, 3. Strand conference, Beograd, 2-17 Decembar, 2015, pp. 26-26, ISBN Media In Architectur
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaMomirov M.: Programska struktura i prostorna organizacija Domova kulture u odnosu na potrebe lokalne zajednice, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2013, str. 61-76, ISBN ISBN 978-86-7892-563
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaMomirov M.: Programsko prostorne i morfološke karakteristike objekata Domova kulture i kulturnih centara u republici Srbiji, Arhitektura objekata Domova kulture u Republici Srbiji, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2013, str. 125-159, ISBN ISBN 978-86-7892-563
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaPešterac A., Momirov M., Jević M.: Programske i začenjske transformacije i analiza domova kulture kroz uticaj kulturalnog konteksta , Arhitektura i urbanizam, 2015, No 41, pp. 7-14, ISSN 0354-6055, UDK: 316.734(497.11)”1950/...”
(M53) Rad u naučnom časopisuMomirov M.: Arhitektonska studija biblioteke Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2010, pp. 3059-3062, ISSN 0350-428X
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu*****Momirov M.: Programska struktura i prostorna organizacija Domova kulture u odnosu na potrebe lokalne zajednice
(M86) Kritička evaluacija podataka, baza podataka,Dinulović R., Konstantinović D., Zeković M., Momirov M., Pešterac A., Pilipović D.: Atlas Domova kulture, baza podataka, 2013
(M86) Kritička evaluacija podataka, baza podataka,Dinulović R., Konstantinović D., Zeković M., Momirov M., Pešterac A., Pilipović D.: Atlas Domova kulture, baza podataka, 2015
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuIvanić R., Bede A., Tamaš Dačić A., Jović S., Konstantinović D., Momirov M.: Fokus na modernizam: Arhitektura Novog Sada 1950-1970 Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 23.03.-09.04. naučna recenzija: doc dr Mirjana Sladić, Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2017
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuBabić T., Momirov M.: „Podgrađe podsve(s)t grada“ – selektirani projekat za međunarodnu izložbu 20. Salon i dani arhitekture u Novom Sadu „PRESPAJANjE/REWIRING“, Novi Sad, 2016., Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2016, str. 112-112, ISBN 19320844
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuBabić T., Stojaković V., Momirov M., Kojičić D., Ilijin A.: Oko arhitekture – Fotografija u arhitektonskom stvaralaštvu, Novi Sad, Društvo arhitekata Novog Sada, 2013, str. 1-68, ISBN ISBN 978-86-908283-9
(M93) Autorska izložba sa katalogom uz naučnu recenzijuKonstantinović D., Zeković M., Jović S., Momirov M., Mitrović J.: APKP na stanici - izložba arhitektonskih studija razvoja železničkog čvora u Novom Sadu, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka , 2016, str. 1-10, ISBN 978-86-7892-895-6
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.12.2023.
AsistentArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka01.12.2020.
Istraživač saradnikArhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorijaFakultet tehničkih nauka28.01.2018.
Istraživač saradnikUmetnost primenjena na arhitekturi, tehniku i dizajnFakultet tehničkih nauka28.01.2015.
Istraživač pripravnikIstorija, nasleđe i zaštita30.11.2011.