prof. dr Pavle Kovačević


Nedostaje slika

dr Pavle Kovačević

Redovni profesor


Telefon
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

 

Pavle Kovačević rođen je 1. 1. 1961. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu je završio u Sremskoj Mitrovici. Medicinski fakultet u Novom Sadu upisao je 1979. godine, a diplomirao je 1984. godine, sa prosečnom ocenom 9,45. Obavezan lekarski staž obavio je na klinikama Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Na Klinici za vaskularnu hirurgiju Instituta za hirurgiju u Novom Sadu (upravnik: prof. dr P. Petrović), zaposlio se 1987. godine, kao asistent u naučnom radu. Specijalizaciju iz opšte hirurgije započeo je 1989. godine, a specijalistički ispit položio je 1993. godine sa odličnim uspehom. U toku specijalizacije boravio je:

1989. godine u bolnici “Edouard Herriot” u Lionu, kod profesora DuBernard-a, zbog proučavanja problema transplantacije bubrega,1992. godine, kao stipendista francuske vlade, boravio je u Parizu, na klinici za vaskularnu hirurgiju (bolnica “Pitie - Salpetriere”, kod profesora E. Kieffer-a) i
na klinici za transplantacionu hirurgiju jetre (bolnica “Ville - Juife”, kod profesora H. Bismuth-a),1993. godine kao stipendista lionske bolnice boravi na klinici za transplantaciju jetre (bolnica “Croix - Rousse”, kod profesora Pouyet-a).

Magistarski rad pod naslovom “Preoperativena i postoperativna evaluacija protoka u donjim ekstremitetima nakon  ortobifemoralne rekonstrukcije - neinvazivnim putem” (mentor: prof. dr S. Avramov), odbranio je 1991. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

1995. godine zaposlio se na Univerzitetskoj klinici za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici (direktor: Prof. dr N. Radovanović).

Doktorsku tezu pod naslovom „Neurološke komplikacije nakon karotidne hirurgije” odbranio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu 1998. godine.

U toku dosadašnje karijere uradio je oko 4000 samostalnih operativnih zahvata, sa odličnim rezultatima, iz domena opšte hirurgije, vaskularne hirurgije, opšteg i vaskularnog traumatizma i kardijalne hirurgije.

Član je Udruženja hirurga Jugoslavije, International Society for Cardiovascular Surgery i Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery.

Od stranih jezika govori francuski, engleski, italijanski i rumunski.

NazivU Ustanovi
-

Diploma

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1984

PREOPERATIVNA I POSTOPERATIVNA EVALUACIJA PROTOKA U DONJIM EKSTREMITETIMA NAKON AORTOBIFEMORALNE REKONSTRUKCIJENEINVAZIVNIM PUTEM

Magistratura

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1991

-

Specijalizicija

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1993

NEUROLOŠKE KOMPLIKACIJE NAKON KAROTIDNE HIRURGIJE

Doktorat

Medicinske nauke

Medicinski fakultet

1998

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKovačević P., Velicki L., Mojašević R., Kieffer E.: Thromboexclusion of the complete aorta in the treatment of chronic type B aneurysm. doi:10.1016/j.avsg.2011.02.049, ANN VASC SURG, 2011, ISSN 0890-5096
(M23) Rad u međunarodnom časopisuGolubović M., Mihajlović B., Kovačević P., Čemerlić-Ađić N., Pavlović K., Velicki L., Šušak S.: Postoperativne neletalne komplikacije nakon operacije na otvorenom srcu, Vojnosanitetski pregled, 2012, Vol. 69, No 1, pp. 27-31, ISSN 0042-8450
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovačević P., Velicki L., Komazec N., Vujin B., Ivanović V., Golubović M.: Early graft thrombosis due to antithrombin III deficiency following CABG, Herz, 2011, Vol. 36, No 2, pp. 144-146, ISSN 0340-9937, UDK: DOI 10.1007/s00059-011-3430-y
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovačević P., Redžek A., Ivanović-Kovačević S., Velicki L., Ivanović V., Kieffer E.: Coronary and carotid artery occlusive disease: single center experience - in press, European Review for Medical and Pharmacological Sciences (Eur Rev Med Pharmacol Sci), 2011, ISSN 1128-3602
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovačević P., Mihajlović B., Velicki L., Redžek A., Ivanović V., Komazec N.: Mini-sternotomija - preliminarno iskustvo u vulvularnoj hirurgiji srca, Vojnosanitetski pregled, 2011, Vol. 68, No 5, pp. 405-409, ISSN 0042-8450
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMihajlović B., Nićin S., Kovačević P., Šušak S., Velicki L., Kovačević D., Fabri M.: Ocena rezultata u koronarnoj hirurgiji primenom modela EuroSCORE, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 2011, Vol. 139, No 1-2, pp. 25-29, ISSN 0370-8179, UDK: Ocena rezultata u koronarnoj hirurgiji primenom modela EuroSCOR
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVelicki L., Nićin S., Mihajlović B., Kovačević P., Šušak S., Fabri M.: Cardiac myxoma: clinical presentation, surgical treatment and outcome., Journal of the Balkan Union of Oncology (J BUON), 2010, Vol. 15, No 1, pp. 51-55, ISSN 1107-0625
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKovačević P., Velicki L., Redžek A.: Surgical treatment of cornary artery-pulmonary artery fistula with coronary artery disease, J Card Surg, 2009, Vol. 24, No 6, pp. 670-672, ISSN 0886-0440
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVelicki L., Milosavljević A., Majin M., Vujin B., Kovačević P.: Postpartal right ventricular thrombosis, Herz, 2008, Vol. 33, No 7, pp. 532-534, ISSN 0340-9937
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomGolubović M., Mihajlović B., Kovačević P., Čemerlić-Ađić N., Pavlović K., Velicki L., Šušak S.: Postoperativne neletalne komplikacije posle operacije na otvorenom srcu prihvaćen za štampu, Vojnosanitetski pregled, 2010, ISSN 0042-8450
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMihajlović B., Nićin S., Kovačević P., Šušak S., Velicki L., Kovačević D., Fabri M.: Evaluacija rezultata u koronarnoj hirurgiji primenom EuroScore-a prihvaćen za štampu, Srpski arhiv - Časopis za celokupno lekarstvo, 2010
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomKovačević P., Mihajlović B., Velicki L., Redžek A., Ivanović V., Komazec N.: Ministernotomija: Preliminarno iskustvo u vulvularnoj hirurgiji srca. , Vojnosanitetski pregled, 2010, ISSN 0042-8450
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorHirurgija-KardiohirurgijaUniverzitet u Novom Sadu07.10.2011.