Predmet: Verovatnoća i matematička statistika (06 - GI303B)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblastMatematika
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2007..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematička analiza 2dane
Matematička analiza 1dane
Osposobljavanje studenata na apstraktno mišljenje i sticanje osnovnih znanja iz oblasti Verovatnoće i matematičke statistike. Cilj predmeta je da kod studenta razvije poseban način razmišljanja pri proučavanju masovnih pojava u oblasti gradjevinarstva-hidraulike.. Karakter predmeta je aplikativni, stoga se daje značaj znanjima koja mogu pojasniti kvantitativni pristup problemima iz oblasti studiranja. Uz to studenti se osposobljavaju za korišćenje statističkog programa. Cilj je osposobiti studente da znaju odabrati odgovarajuće srtatističke metode , izraditi statističku analizu i suštinski je obrazližiti. To znanje je temelj za bolje razumevanje stručne literature i za uspešan napredak u studijama.
Stečena znanja student treba da koristiu daljem obrazovanju i u stručnim predmetima pravi i rešava matematičke modele koristeći se saznaljima stečenim u ovom predmetu. Ovladavanjem teorijskim saznanjima iz područja verovatnoće i matematičke statistike koja se izučavaju u ovom predmetu te veština izračunavanja i tumačenja izračunatih statističkih pokazatelja.
Teorijska nastava: Verovatnoća: Aksiome verovatnoće. Uslovne verovatnoće. Bajesova formula. Slučajna promenljiva diskretnog i neprekidnog tipa. Slučajni vektor diskretnog i neprekidnog tipa i zajednička raspodela. Uslovne raspodele. Transformacija slučajnih promenljivih. Matematičko očekivanje. Varijansa i standardna devijacija. Momenti. Kovarijansa, koeficijent korelacije.Uslovna očekivanja.Zakoni velikih brojeva. Centralne granične teoreme.Korelacija i regresija;linearna regresija.Uzoračka raspodela,srednja vrednost i disperzija. Statistika: osnovni pojmovi. Populacija, uzorak. Statistika. Deskriptivna statistička analiza (osnovni pojmovi, uređivanje podataka, , tablično i grafičko prikazivanje podataka,, analiza podataka metodama deskriptivne statistike, programska podrška za statističku analizu). Ocene nepoznatih parametara (Tačkaste ocene: Metoda momenata i metoda maksimalne verodostojnosti. Intervalne ocene).Parametarske i neparametarske hipoteze i testovi .Praktična nastava (vežbe):Na vežbama se rade odgovarajući primeri sa teorijske nastave kojim se uvežbava dato gradivo a samim tim vežbe doprinose i razumevanju datog gradiva.
Predavanja; Numeričko računske i računarske vežbe. Konsultacije. Predavanja se izvode kombinovano. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na vežbama, koja prate predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Na računarskim vežbama rade se pomoću statističkog programa obrada dobijenih podataka.Pored predavanja i vežbi redovno se održavaju i konsultacije.Deo gradiva, koji čini logičku celinu, može se polagati i u toku nastavnog procesa u obliku sledećih 2 modula (prvi modul: Verovatnoća; drugi modul: Statistika.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. StojakovićMatematička statistika2000FTN (Edicija tehničke nauke – udžbenici) ,Novi SadSrpski jezik
M. Novković, B.Rodić, I.KovačevićZbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike2004FTN (Edicija tehničke nauke-udžbenici), Novi SadSrpski jezik
V.Jevremović, J.MališićStatističke metode u metorologiji i inženjerstvu2002Savezni hidrometorološki zavod, BeogradSrpski jezik
I.Kovačević, M. NovkovićVerovatnoća i matematička statistika, - skripta1999FTN, Novi SadSrpski jezik
Silvia Gilezan, Zorana Lužanin, Tatjana Grbić, Biljana Mihailović, Ljubo Nedović, Zoran Ovcin, Jelena Ivetić, Ksenija DoroslovačkiZbirka rešenih zadataka iz verovatnoće i statistike2009CMS, FTN, Novi SadSrpski jezik
T. Grbić, Lj. NedovićZbirka rešenih ispitnih zadataka iz verovatnoće, statistike i slučajnih procesa2001CMS, FTN, Novi SadSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada10.00
Testdada10.00
Prisustvo na vežbamadada3.00
Domaći zadatakdada5.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda70.00
Prisustvo na predavanjimadada2.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Grbić dr Tatjana
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Medić dr Slavica
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Čolić Oravec Jelena
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Arsić Dunja

Auditorne vežbe