Predmet: Analiza podataka o stanju radne sredine (17 - ZR305A)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastInženjerstvo zaštite na radu
MultidisciplinarnaNe
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 07.11.2018..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Hemijski principi u inženjerstvu zaštite na radudada

Predmeti kojima je preduslov predmet Analiza podataka o stanju radne sredine

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Tehnološki postupci remedijacije radne sredinedane
Sticanje neophodnih znanja o karakteristikama sistema koji su prisutni u radnoj sredini. Sticanje neophodnih znanja o instrumentalnim metodama analize neophodnim u analizi kvaliteta radne sredine. Upoznavanje sa savremenim metodama kvaliteta radne sredine, obrade i analize eksperimentalnih podataka. Sticanje neophodnih znanja o primeni sorpcionih i katalitičkih procesa u remedijaciji radne sredine.
Nakon odslušanog kursa i položenog ispita, student će moći da: - Navede i opiše osnovne karakteristike sistema koji su prisutni u radnoj sredini; - Definiše tipove analitičkih metoda i vrste obrade podataka koji se koriste pri proceni nivoa kontaminacije, načina depozicije i dinamike disperzije štetnih materija u različitim matriksima radne sredine; -Definiše primenu sorpcionih i katalitičkih procesa u remedijaciji radne sredine.
Struktura čistih supsttnci. Osobine i ponašanje gasova, čvrstih i tečnih supstanci. Disperzni sistemi. Rastvori. Fazne ravnoteže, pravilo faza, dvokomponentni i trokomponentni sistemi. Sorpcioni procesi u remedijaciiji radne sredine. Fizička i hemijska adsorpcija, toplota adsorpcije, adsorpciona kinetika i ravnoteža. Primena adsorpcije u inženjerstvu zaštite na radu. Uticaj katalizovanih procesa na radnu sredinu. Kataliza, katalitičke reakcije, teorija heterogene katalize, homogena kataliza. Eksperiment u kontroli kvaliteta radne sredine, pristup eksperimentalnom istraživanju, planiranje eksperimenta. Tipovi grešaka, sistematske greške, grube greške, slučajne greške. tačnost i preciznost rezultata merenja.Izražavanje analitičkih podataka. Grafička analiza rezultata eksperimenta. Statistička obrada rezultata eksperimenta. Metode analize. Hemijske, senzorne, biohemijske i instrumentalne metode. Spektroskopija, teorijske osnove i vrste spektroskopije u analizi kvaliteta radne sredine. Instrumenti u optičkoj spektroskopiji. Teorijske osnove metode razdvajanja. Hromatografske analitičke metode u analizi kvaliteta radne sredine.
Predavanja. Laboratorijske i računske vežbe. Konsultacije, zajedničke i individualne. Tokom semestra studenti su obavezni da prisustvuju predavanjima, laboratorijskim i računskim vežbama. Nakon uspešno realizovanih predispitnih obaveza, studenti izlaze na završni ispit koji se polaže u pismenoj (računski deo) i u usmenoj formi (teorijski deo). Pismeni deo ispita može se polagati kroz formu dva kolokvijuma.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
M. Turk Sekulić, J. Radonić, D. Adamović, M. Vojinović MiloradovAnaliza podataka o stanju radne sredine (interna skripta)2018Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Pantelić, I.Uvod u teoriju inženjerskog eksperimenta1976Radnički univerzitet "Radivoj Ćirpanov", Novi SadSrpski jezik
G. BoškovićHeterogena kataliza u teoriji i praksi2007Tehnološki fakultet, Novi SadSrpski jezik
Atkins, P., De Paula, J.Elements of Physical Chemistry2009Oxford University Press, New YorkEngleski
Louis J. Di BerardinisHandbook of Occupational Safety and Health, 2 edition 1998Wiley-InterscienceEngleski
Е. WorchAdsorption Technology in Water Treatmen2012Hubert & Co. GmbH & Co. KG, GöttingenEngleski
Marjanović, N.Instrumentalne metode analize : metode razdvajanja. I/12001Tehnološki fakultet, Banja LukaSrpski jezik
D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler Fundamentals of Analytical Chemistry1992Saunders College Pub.Engleski
Vojinović-Miloradov, M. et al.Occurrence, physico - chemical characteristics and analytical determination of emerging substances2014University of Novi Sad, Faculty of Technical SciencesEngleski
Pawliszyn, J., Lord, H.L.Handbook of Sample Preparation2010Wiley, New JerseyEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda40.00
Kolokvijumnene20.00
Kolokvijumnene20.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada5.00
Usmeni deo ispitaneda30.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Turk-Sekulić dr Maja
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Adamović dr Dragan
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Ćojbašić Sanja
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Dmitrašinović Sonja
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Antić Katarina
Stipendista Min.nauke na dokt.studijama

Laboratorijske vežbe