Centar za upravljanje rizikom od katastrofa


05.12.2013. - 08:16 
Jedan od glavnih zadataka Centra jeste istraživanje u oblasti maksimiziranja preventivnih i aktivnosti ublažavanja baziranih na rezultatima primene savremenih interdisciplinarnih istraživanja, matematičkih metoda, modela i tehnologija, sa posebnim osvrtom na informacione i komunikacione tehnologije, kao i satelitska osmatranja.

Osnovne aktivnosti centra:

• Promovisanje interdisciplinarnih istraživanja.
• Razvoj i promovisanje kulture prevencije i ublažavanja.
• Praćenje hazardnih pojava korišćenjem prostornih i vremenskih indikatora.
• Definisanje indikatora iz domena ranjivosti.
• Verovatnoće uticaja IPCC scenarija budućih klimatskih promena na hazarde u regionu.
• Procene ranjivosti i njihov odnos sa socio-ekonomskim razvojem Republike Srbije i regiona.
• Primena matematičkih modela za izračunavanje indikatora i procene ranjivosti.
• Razvoj algoritama i softvera za analizu ranjivosti.
• Analiza i procena rizika od uticaja hazardnih pojava primenom, kao i usavršavanjem, postojećih modela, a takođe i razvojem novih modela prilagođenih lokalnim uslovima.
• Korišćenje satelitskih snimaka i daljinske detekcije za procene indikatora hazarda i ranjivosti.
• Razvoj internet portala za korišćenje rezultata naučnoistraživačkog rada centra.


Članovi centra:

Dr ,Dušan Sakulski docent
• Docent na departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, pri katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine

Dr Đorđe Ćosić, docent
• Docent na departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, pri katedri za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment

Dr Srđan Popov, docent
• Docent na departmanu za računarstvo i automatiku, prikatedri za primenjene računarske nauke.

Dr Mirjana Laban, docent
• Docent na departmanu za građevinarstvo i geodeziju, pri katedri za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija

Mr Ana Frank, asistent sa magistraturom
• Asistent sa magistraturom na departmanu za građevinarstvo i geodeziju, pri katedri za hidrotehniku i geodeziju

MSc Ljiljanja Popović, istraživač-pripravnik
• Istraživač-pripravnik na departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment, pri katedri za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment

MSc Jovana Simić, doktorand – istraživač
• Doktorand - istraživač na departmanu za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, pri katedri za inženjerstvo zaštite životne sredine

MSc Tanja Novaković, doktorand - istraživač
• Doktorand- istraživač na departmanu za industrijsko inženjerstvo i menadžment,pri katedri za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment


Datum osnivanja: 2008. godina
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 7, ITC  IV sprat kancelarija 401, 21101 Novi Sad, Republika Srbija
Telefon: +381 (0)21 485 2576
e-mail: drrrc.ftn@gmail.com
Skype: drrrcenter
Web: www.drrrc.rs