Predmet: Projektovanje industrijskih uređaja (12 - EM532)


Osnovne informacije

KategorijaStručno-aplikativni
Naučna oblastElektronika
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 22.10.2012..


Predmeti preduslovi

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Matematika 1dada
Sticanje osnovnih znanja iz oblasti primene računara u realizaciji elektronskih uređaja i mernih sistema. Upoznavanje sa radom elektronskih uređaja podržanih PC računarom. Upoznavanje sa hardverskom i softverskom arhitekturom. Sticanje znanja o LabVIEW programskom paketu. Sticanje osnovnih znanja iz mernih pretvarača i prilagođavača. Ovladavanje studenta savremenim tehnologijama i trendovima u oblasti elektronskih sistema. Sticanje znanja iz osnova projektovanja sistema zasnovanih na računarima. Ovladavanje studenata osnovama realizacije merenja preko Interneta.
Poznavanje rada računara u realizaciji elektronskih uređaja i mernih sistema. Sposobnost realizacije elektronskih uređaja i mernih sistema korišćenjem LabVIEW programskog paketa. Poznavanje principa rada mernih pretvarača i prilagođavača. Poznavanje karakteristika virtualne instrumentacije. Poznavanje rada elektronskih uređaja koji rade preko Interneta.
Uvod u projektovanje elektronskih uređaja i mernih sistema. Karakteristike virtualnih instrumenata. Karakteristike softvera virtualne instrumentacije. Povezivanje i kontrola instrumenta. Pojam distributive virtualne instrumentacije. Realizacija udaljenih merenja. Virtualne laboratorije. LabVIEW programski paket. Izrada virtualnog instrumenta (VI). Puštanje u rad programa i otklanjanje grešaka. Kreiranje VI-a i podVI-a. Petlje i strukture. Događajem vođeno programiranje. Grupisanje podataka korišćenjem stringova, nizova i klastera. Lokalne i globalne promenljive. Grafici i dijagrami. Rad sa datotekama. Formule i jednačine. Kontinualna analiza podataka. Merenje i akvizicija. Merni pretvarači i prilagođavači. Kategorije izvora mernog signala. Uzorkovanje (sempliranje) signala. Uređaji za merenje i akviziciju signala. Merenje i analiza signala korišćenjem LabVIEW programskog paketa. Internet mogućnosti rada u LabVIEW programu. Udaljeni pregled sa ugrađenim LabVIEW Web Serverom. CGI tehnologije. UDP (User Datagram Protocol) tehnologije. DataSocket tehnologije. Klijent-Server komunikacija sa ugrađenim TCP/IP protokolom. Realizacija merenja putem Interneta korišćenjem TCP/IP protokola.
Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, konsultacije.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
J. Tomić, M. MilovanovićVirtualna instrumentacija primenom LabVIEW programa2010GRID FTNSrpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada40.00
Testdada10.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda30.00
Kolokvijumdada20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Tomić dr Josif
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Brkić dr Miodrag
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Obradović Đorđe
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Mihajlović Živorad
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Tomić dr Josif
Redovni profesor

Laboratorijske vežbe