vanr. prof. dr Miodrag Brkić


Nedostaje slika

dr Miodrag Brkić

Vanredni profesor


Telefon021/485-4522
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Dr Miodrag Brkić je rođen u Sisku 31.12.1979. godine. Osnovnu školu je završio u Petrinji, a Srednju elektrotehničku školu „Mihajlo Pupin” u Novom Sadu (1998. godine) prosečnom ocenom 4,95. Fakultet tehničkih nauka (Univerzitet u Novom Sadu), Odsek za elektrotehniku i računarstvo, je upisao 1998. godine, a završio 2003. godine. Diplomirao je prosečnom ocenom 8,77. Naziv diplomskog rada je „Korektori faktora snage”. Kao student bio je član udruženja studenata elektrotehnike IAESTE i član robotskog tima koji je učestvovao na međunarodnom takmičenju „Eurobot“.
Od 2005. godine zaposlen je kao istraživač na Katedri za elektroniku, Fakulteta tehničkih nauka . Kao istraživač, bio je angažovan na dva projekta Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološkog razvoja: TD-7004B (2005-2007) i TR 11006 (2008-2010). Trenutno je angažovan na dva projekta Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološkog razvoja: III 45003 i III 43008. Na ovim projektima se, u saradnji sa kompanijama iz industrije, najviše bavio projektovanjem industrijskih uređaja, iz čega je proistekla realizacija većeg broja uređaja i tehničkih rešenja. Za tehničko rešenje i uređaj „Well logging system with flowmeter and temperature“ dobio je bronzanu medalja na sajmu inovacija “Seoul International Invention Fair 2010” održanom u Seulu, kao jedan od koautora. Bio je angažovan i u IPA programu prekogranične saradnje Srbije i Mađarske na projektu "Meriexva", broj projekta HUSRB/1002/121/088. Učestvovao je u pisanju i prijavi IPA projekta "Sens Wetlands" iz prekograničnog programa Hrvatska-Srbija koji je odobren u martu 2017. godine, i koji će početi da se implementira od septembra 2017. godine.
U dosadašnjem istraživačkom radu objavio je 2 rada u časopisima sa SCI liste kategorije M23, 5 radova u časopisima nacionalnog značaja (1 u M52, 4 u M53), 14 radova na međunarodnim (M33) i 10 radova na domaćim konferencijama (M63). Ima 13 prihvaćenih tehničkih rešenja, i to: 8 kategorije M81, 3 kategorije M82 i 2 kategorije M85.
Više puta je osvajao prvo mesto na nacionalnom takmičenju iz robotike „Eurobot-Srbija“ kao član i vođa tima, a od 2009. godine vodi studentski robotski tim „Memristor“ koji je osvojio treće mesto na međunarodnom takmičenju „Eurobot“ u Francuskoj 2012. godine, i peto mesto 2017. godine.
Doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je 2009. godine. Predmete predviđene planom i programom doktorskih studija položio je sa prosečnom ocenom 9,86. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Elektronski sistem za obradu signala sa senzora promenljive izlazne impedanse” je odbranio dana 07.07.2016. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Član je IEEE udruženja inženjera elektrotehnike i elektronike. Oblast njegovog interesovanja je primenjena elektronika, kao i senzorski sistemi i projektovanje analognih integrisnih kola.

Vanredni profesor
15.05.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik na projektu16.06.2016.01.09.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač saradnik16.06.2010.01.05.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik08.06.2007.01.06.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik26.01.2006.01.09.2006.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Stručni saradnik na projektu15.08.2005.01.01.2006.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Docent17.11.2022.14.05.2023.Katedra za elektroniku
Docent17.11.2017.16.11.2022.Katedra za elektroniku
Asistent01.10.2016.Katedra za elektroniku
NazivU Ustanovi
Korektori faktora snage

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2003

ELEKTRONSKI SISTEM ZA OBRADU SIGNALA SA SENZORA PROMENLJIVE IZLAZNE IMPEDANSE

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2016

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuRadić J., Brkić M., Đugova A., Videnović-Mišić M., Goll B., Zimmermann H.: Area and Power Efficient 3-8.8-GHz IR-UWB Transmitter With Spectrum Tunability, IEEE Microwave and Wireless Components Letters, 2020, Vol. 30, No 1, pp. 39-42, ISSN 1531-1309
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBrkić M., Đurić S., Damnjanović M., Nađ L.: Signal Processing Interface for Displacement Measurement, Sensor Letters, 2013, Vol. 11, No 8, pp. 1432-1439, ISSN 1546-198X
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBrkić M., Obradović Đ., Dogan V., Karoly B., Živanov M.: Acoustic Measurement and Monitoring System for Level of Groundwater, Sensor Letters, 2013, Vol. 11, No 9, pp. 1627-1631, ISSN 1546-198X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObrovski B., Mihajlović I., Vojinović-Miloradov M., Petrović (Đogo) M., Sremački M., Brkić M., Radić J.: Chemical quality of aquatic environment in the protected natural area in Serbia, 1. INTERNATIONAL CONFERENCE THE HOLISTIC APPROACH TO ENVIRONMENT, Sisak: Association for Promotion of Holistic Approach to Environment, 13-14 Septembar, 2018, pp. 550-555, ISBN 2623-677X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkić M., Radić J., Damnjanović M., Nađ L.: One solution for CMOS precision rectifier, 15. IEEE East-West Design & Test Symposium - EWDTS, Novi Sad: IEEE, 29-2 Septembar, 2017, pp. 405-408, ISBN 978-1-5386-3298-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkić M., Dogan V., Obradović Đ., Živanov M.: DEVELOPMENT AND REALIZATION OF METEOROGICAL NETWORK FOR MEASURING AIR REMPTERATURE AND HUMIDITY, 18. International Symposium on Power Electronics – Ee, Novi Sad, 28-30 Oktobar, 2015, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-757-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLukić M., Brkić M., Bajić J.: An Autonomous Robot Localization System Based on Coded Infrared Beacons, 4. EUROBOT conference, Prague: Springer, 15-17 Jun, 2011, pp. 202-210, ISBN 978-3-642-21974-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDogan V., Brkić M., Vukoje N., Mančić G., Živanov M.: A novel solution for realisation of data transfer in borehole measurement systems, 35. MIPRO - International convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, Opatija: MIPRO Croatian Society, 21-25 Maj, 2012, pp. 124-128, ISBN 978-953-233-069-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkić M., Dogan V., Živanov M., Vukoje N., Mančić G.: Hardware realization of Spectral Gamma Ray Probe, 11. International Conference on Development and Application Systems (DAS), Suceava: Stefan cel Mare University of Suceava, Romania, 17-19 Maj, 2012, pp. 154-157, ISBN 1844-5038
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkić M., Nikolić P.: Optical System for Object Detection, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 15-17 Maj, 2013, pp. 1-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKlašnić S., Brkić M., Živanov M.: MERNI PODSISTEM SISTEMA ZA NADZOR KAROTAŽNIH BUŠOTINA BOREHOLE MEASUREMENT SUBSYSTEM , 9. Međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA, Jahorina: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 17-19 Mart, 2010, pp. 339-342, ISBN 978-86-80509-64-8
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaBrkić M.: ELEKTRONSKI SISTEM ZA OBRADU SIGNALA SA SENZORA PROMENLJIVE IZLAZNE IMPEDANSE, Novi Sad, Ftn, 2016
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoBrkić M., Milosavljević V., Cvijić N., Dogan V., Mihajlović D., Živanov M.: Површински каротажни систем 701 , 2009
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoDogan V., Brkić M., Milosavljević V., Živanov M.: Inklinometar 201, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoBrkić M., Živanov M., Dogan V., Cvijić N., Milosavljević V., Obradović Đ., Krža G.: Sonda za merenje električne otpornosti zemljišta - elektrolog 211ed, 2012
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoŽivković D., Dogan V., Brkić M., Vukoje N., Cvijić N., Kusić J., Obradović Đ., Živanov M.: Sistem za monitoring kritičnih parametara prilikom manipulisanja sondi u bušotinama, korisnik: HOTWELL Ges.m.b.H, 2012
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoBrkić M., Dogan V., Obradović Đ., Kusić J., Živanov M.: Sistem za daljinsko merenje podzemnih voda, rađeno za: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, korisnik: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, 2012
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoDogan V., Vukoje N., Brkić M., Obradović Đ., Cvijić N., Živanov M.: Sonda za merenje spektra prirodnog gama zračenja u bušotinama, korisnik: HOTWELL Ges.m.b.H, 2012
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Brkić M., Obradović Đ., Rajs V., Mihajlović Ž., Dogan V., Milosavljević V., Živanov M.: Meterološka GPRS merna stanica, 2015
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Brkić M., Teodorović P., Lukić M., Mihajlović Ž., Radak J., Mihajlović M., Živanov M.: Uređaj za akviziciju i bežično slanje podataka u seizmičkim istraživanjima, 2011
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Cvijić N., Brkić M., Milosavljević V., Dogan V., Dašić M., Slankamenac M., Živanov M.: Instrument za merenje protoka fluida u bušotinama, 2010
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Damnjanović M., Brkić M., Đurić S., Živanov Lj.: Merni sistem za obradu signala sa induktivnog senzora pomeraja, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Dakić B., Stupar D., Brkić M., Živanov M.: Simulator sonde za merenje kvaliteta cementne obloge u zacevljenim bušotinama – digitalni CBL, 2013
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektronikaUniverzitet u Novom Sadu15.05.2023.
DocentElektronikaUniverzitet u Novom Sadu17.11.2022.
DocentElektronikaUniverzitet u Novom Sadu17.11.2017.
AsistentElektronikaFakultet tehničkih nauka01.10.2016.
Istraživač saradnikElektronika16.06.2013.
Istraživač saradnikElektronika16.06.2010.
Istraživač pripravnikElektronikaFakultet tehničkih nauka06.06.2010.