Istraživač saradnik Đorđe Obradović


Nedostaje slika

Đorđe Obradović

Istraživač saradnik


Telefon021/4852541
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
KancelarijaKabinet 311

Đorđe Obradović, rođen je 29.05.1980. godine. Osnovnu školu završio je u Aranđelovcu, a srednju elektrotehničku u Jagodini sa odličnim uspehom. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, stekao zvanje na diplomskim akademskim – master studijama dana 24.10.2006. godine na studijskom programu Elektrotehnike i računarstva, smer za Mikroračunarsku elektroniku, sa postignutih 60 (šezdeset) ESPB (Evropski sistem prenosivih bodova) u trajanju od godinu dana i sa prosečnom ocenom 9.00 (devet i 00/100) i osnovne akademske – bachelor studije na studijskom programu Elektrotehnike i računarstva sa postignutih 240 (dvestotinečetrdeset) ESPB u trajanju od četiri godine i sa prosečnom ocenom 7.93 (sedam i 93/100). Ukupno trajanje jedinstvenih studija je pet godina sa postignutih 300 (tristotine) ESPB i prosečnom ocenom 8.14 (osam i 14/100). Diplomirao na temi: "Komunikaciona jedinica površinskog modula karotažne aparature", rad odbranio ocenom 10 (deset).

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik16.06.2010.01.06.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Istraživač pripravnik27.06.2007.01.06.2010.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
NazivU Ustanovi
Komunikaciona jedinica površinskog modula karotažne aparature

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2006

Kriterijum produkcijeOpis
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivo*/Živanov Miloš, Obradović Đorđe, MilosavljevicVladimir /* *: *“ Instrument za merenje prirodne gama radioaktivnosti”, strane.1-8, Fakultet tehnickih nauka, 2010.
(M84) Bitno poboljšan postojeći proizvod ili tehnologija*/ Živanov Miloš, MilosavljevicVladimir, Brkić Miodrag, Cvijić Nebojša, Dogan Viktor, Obradović Đorđe /* *: *“ Sonda za merenje temperature, prirodne gama radioaktivnosti i spojeva cevi”, strane.1-8, Fakultet tehnickih nauka, 2010.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*/Mihajlovic Ž, Milosavljević V., Maoduš Nikola, Rajs V., Obradović Đ., Živanov M./* *: *“ Mobile System for Monitoring of Gas Emission on Landfill Sites“, Suceava, Romania, ISBN 1844-5039, Strane 111-114, Godina 2012.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini*/Obradovic Đorđe, Miloš Živanov/* *: *“ Advanced Solution for Gamma Photon Detection”, „Junior Scientist Conference 2010-Science and technology for the future“, Vienna: 7-9 april 2010, str.149-150, ISBN 978-3-200-01797-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMr. Đorđe Obradović1,a, Mr. Živorad Mihajlović1,b, Mr. Vladimir Milosavljević1,c, Prof. Miloš Živanov1,d, Graphic LCD for lightweight electric vehicles, IC-MAST, Budimpesta
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini1, a Brkic Miodrag, 1,bDjordje Obradovic,,cZorica Dudarin2,d , Barta Károly3,e , Milos Zivanov1,f, 4. Measurement and monitoring system for level of groundwater, IC-MAST, Budimpesta
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniProf. Josif Tomić1,a, Prof. Miloš Živanov1,b, Mr. Miodrag Kušljević3,c, Mr. Đorđe Obradović1,d and Prof. József Szatmari5,e, 3. Realization of measurement station For Remote Environmental Monitoring, IC-MAST, Budimpesta
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja*/Đorđe Obradović, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov /* *: *“ Kontrolna jedinica za napajanje elektronskih sklopova u modulu za merenja u nezacevljenim bušotinama”, „Energija, ekonomija, ekologija“, ISSN br. 0354-8651, UDC: 622.241.03 : 622.12, broj 3, godina X, str. 63 - 66, 2008.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja*/ Miloš Slankamenac, Miloš Živanov, Đorđe Obradović/* *: *“ Hardverska realizacija jedinice za napajanje sondi za merenja u nezacevljenim bušotinama za vodu, naftu ili gas”, „Energija, ekonomija, ekologija“, ISSN br. 0354-8651, UDC: 550.832.05/.08:553.98, broj 1-2, godina IX, str. 85 - 88, 2007.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značaja*/Đorđe Obradović, Vladimir Milosavljević, Miloš Živanov/* *: *“ Hardverska realizacije elektronskog bloka za obradu impulsa sa gama scintilacionog detektora”, „Energija, ekonomija, ekologija“, ISSN br. 3554-8651, UDC:620.9, broj 3, godina XII, str.257-263, mart 2010.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*/ Vladimir Milosavljević, Miloš Slankamenac, Miloš Živanov, Đorđe Obradović/* *: *“ Unapređena hardverska realizacija upravljačke elektronike elektrolog sonde za merenje u vodenim bušotinama”, INFOTEH 2007, B&H Federation, Repbulic of Srpska, Jahorina, ISBN: 99938-624-2-8, Vol. 6, Ref. E-VI-22, p. 640-644, 28-30, March 2007..
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*/ Obradović Đorđe, Mrđan Miroslav, Živanov Miloš/**:* „CCD SENZOR SLIKE SA PRIMENOM ZA DETEKCIJU PRIRODNE GAMA RADIOAKTIVNOSTI“, 55. konferencija ETRAN, Srbija, Banja Vrićica 6-9. Jun 2011., ISBN 978-86-80509-66-2.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikElektronika16.06.2013.
Istraživač saradnikElektronika16.06.2010.