Naučno-istraživački rad


31.01.2013. - 00:00
U okviru naučnoistraživačkog rada na Departmanu za proizvodno mašinstvo, do sada je realizovano preko 200 naučnoistraživačkih projekata i prezentovano više od 1600 naučnih i stručnih saopštenja u zemlji i inostranstvu.
Naučnoistraživački rad se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine i međunarodnim institucijama i asocijacijama.

Departman za proizvodno mašinstvo izdaje internacionalne časopise: International Journal for Technology of Plasticity i Journal of Production Engineering.
Departman za proizvodno mašinstvo je do sada organizovao 11 međunarodnih skupova MMA Napredne Tehnologije.