prof. dr Slobodan Navalušić


Nedostaje slika

dr Slobodan Navalušić

Redovni profesor


Telefon021/485-2362
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 908

Profesor Dr Slobodan Navalušić, diplomirani mašinski inženjer, rođen je u Čelarevu, AP Vojvodina, 28.09.1950. godine Osnovnu školu i gimnaziju, sa odličnim uspehom, je završio u Novom Sadu. Za uspeh postignut u oblasti prirodnih nauka, 1969. godine, dobio je Diplomu Mihajlo Petrović – Alas, a za uspehe na sportskom polju Diplomu Spartak. 1969. godine upisao je Mašinski fakultet u Novom Sadu, smer za termoenergetiku. Diplomski rad je odbranio 1975. godine. Tokom studija se aktivno bavio sportom - košarkom. Posle diplomske studije je upisao 1978. god. na smeru Upravljanje tehničkim sistemima, Fakulteta tehnčkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Magistarski rad je odbranio 1986., a doktorsku disertaciju 1996. godine. Na Fakultet tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, se zaposlio 1975. kao asistent za oblast Mašinskih elemenata. Kao asistent je radio na predmetima Elementi konstrukcija I, II i III, Mašinski elementi II i III, Mašinski elementi sa osnovima konstruisanja , Osnovi mšinstva, CAD/CAP/CAM postupci, Nacrtna geometrija, Nacrtna geometrija i tehničko crtanje, Metodologija konstruisanja, Računarske grafičke komunikacije i konstrukcije, Inženjerske komunikacije i mašinski elementi, na mašinskom, saobraćajnom i elektro odseku, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Kikindi. Na Tehničkom Fakultetu u Zrenjaninu je radio na predmetu Kompjuterska grafika. Od 1996. godine radi kao docent, a od 2001. kao vanredni profesor FTN -a u Novom Sadu. U tom periodu predaje Osnove mšinstva na elektro odseku FTN-a, Metodologiju konstruisanja na Mašinskom odseku FTN-a, Nacrtnu geometriju i tehničko crtanje na Saobraćajnom odseku FTN-a i Inženjerske grafičke komunikacije na mašinskom (Novi Sad i Kikinda) i odseku za grafičko inženjerstvo FTN -a. Na poslediplomskim studijama Odseka za proizvodno mašinstvo (smer: procesi obrade materijala skidanjem strugotine) FTN-a, predaje Odabrana poglavlja iz Automatizacije projektovanja proizvoda i tehnološkog procesa, a na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, Projektovanje pomoću računara. Vodio je veći broj studenata pri izradi njihovih obaveznih godišnjih radova i projekata, a kao konsultant i član komisije učestvovao u izradi određenog broja diplomskih i magistarskih radova. Nastava kojom rukovodi i koju izvodi je, u najvećoj meri, orijentisana na rad sa računarima i savremenim programskim sistemima. U nastavi se u velikoj meri koriste praktični prikazi teorijskih postavki. U radu sa studentima se primenjuje princip "otvorenih konsultacija" (bilo koje vreme i mesto). Do sada je, kao autor ili koautor, objavio preko 90 naučnih i stručnih radova i učestvovao u realizaciji preko 20 naučno-istraživačkih projekata i istraživačko-razvojnih projekata i tema. Naučne radove je objavljivao u inostranim i domaćim časopisima i prezentovao ih na međunarodnim i domaćim skupovima, gde je i predsedavao, na većini konferencija, sednicama koje su tretirale problematiku automatizacije procesa projektovanja.. Veći broj objavljenih i saopštenih radova, nakon recenzije, je svrstan u originalne radove. Govori, čita i piše engleski, a služi se literaturom na nemačkom i ruskom jeziku.. Živi u Novom Sadu, oženjen je i ima dvoje punoletne dece.

Redovni profesor
01.10.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Vanredni profesor17.09.2001.01.06.2006.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Redovni profesor15.06.2006.Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
NazivU Ustanovi
Mrežno planiranje

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1975

Prilog razvoju sistema za automatizovano projektovanje delova rotacionog oblika

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1986

Sistem za automatizovano projektovanje i konstruisanje sklopova u okviru integralne koncepcije automatizovanog projektovanja proizvoda i njihove tehnologije izrade

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1996

Kriterijum produkcijeOpis
() Milojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A., Navalušić S.: Methodology of Knee Bones Models 3D Printing Based on CT Series of Images, Machine Design, 2017, Vol. 9, No 2, pp. 69-72, ISSN 1821-1259
(M12) Monografija međunarodnog značaja Navalušić, S., R. Gatalo, M. Zeljković: Automated Gearbox Design Based on Principles of Expert System Building, JSPE Publication Series No.1, Advancement of Intelligent Production, edited by Eiji Usui, Elsevier Science B. V., Amsterdam - Lausanne - New York - Oxford - Shannon - Tokyo, 1994, pp. 45-50
(M12) Monografija međunarodnog značajaNavalušić, S., R. Gatalo, Z. Konjović: Concept of the System for Automated Machine Tools Main Drive Design, 13th International Conference on Production Research, editors E.M. Dar-El, R. Karni, Y.T. Herer, Freund Publishing House Ltd., pp. 268-270, 1995
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilojević Z., Navalušić S., Milankov M., Obradović R., Harhaji V., Desnica E.: System for femoral tunnel position determination based on the X - ray , HealthMED, 2011, Vol. 5, No 4, pp. 894-900, ISSN 1840-2991
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDesnica E., Letić D., Navalušić S.: Concept of distance learning model in graphic communication teaching at university level education, Technics Technologies Education Management, 2010, Vol. 5, No 2, pp. 378-388, ISSN 1840-1503
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilojević Z., Navalušić S., Milankov M., Obradović R., Desnica E., Harhaji V.: Methodology for 3D femur approximate model generation, HealthMED, 2011, Vol. 5, No 5, pp. 1211-1217, ISSN 1840-2991
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomDesnica (Ginin) E., Letić D., Navalušić S.: Koncept učenja na daljinu u univerzitetskoj nastavi tehničkih struka, Industrija, 2010, Vol. 4, No 4, pp. 243-263, ISSN 0350-0373, UDK: 33
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Tabaković S., Vićević M., Beju L.: Sculpting system based on dexel approach, 6. International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE, Sibiu: "Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania, Faculty of Engineering, 12-15 Jun, 2013, pp. 3-6, ISBN 1843-2522
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniNavalušić S., Milojević Z., Zeljković M.: Concept of the virtual manufacturing, 6. International Conference of Advanced Manufacturing Technologies – ICAMaT, Kluž, 8-10 Oktobar, 2009, pp. 41-48, ISBN 2066-9445
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDesnica (Ginin) E., Letić D., Gligorić R., Navalušić S.: The importance of improving education for successful performance of engineering tasks, 7. Simpozijum o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu – KOD, Balatonfured, 24-26 Maj, 2012, pp. 91-96, ISBN 978-86-7892-399-9
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaZeljković M., Tabaković S., Milojević Z., Živković A., Navalušić S.: Savremeni prilazi u razvoju proizvoda specifične namene, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Edicija tehničke nauke – monografije, 2016, ISBN 978-86-7892-854-3
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGatalo R., Navalušić S., Zeljković M., Tabaković S.: Primena veštečke inteligencije u projektovanju proizvoda , 28. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem, Kraljevo: Mašinski fakultet Kraljevo, 28-29 Septembar, 2000, ISBN 978-86-7892-131-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilojević Z., Zeljković M., Navalušić S.: Programski sistem za verifikaciju NC upravljačkog programa, 32. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 18-20 Septembar, 2008, pp. 567-570, ISBN 978-86-7892-131-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Zeljković Ž.: Automatizacija postupka projektovanja proizvoda primenom savremenih CAD sistema, 9. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Zbornik radova, 15-16 Jun, 2006, pp. 111-114, ISBN 86-85211-96-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGatalo R., Zeljković M., Navalušić S., Milojević Z., Megađa I., Košarac A.: Virtualna realnost – novi prilaz u projektovanju i proizvodnji, 11. Naučno stručni skup Informacione tehnologije IT, Žabljak: Zbornik radova, 26-5 Februar, 2006, pp. 184-188, ISBN 99938-624-2-8
(M72) Odbranjen magistarski radPrilog razvoju sistema za automatizovano projektovanje delova rotacionog oblika, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, 1986. god.
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaSistem za automatizovano projektovanje i konstruisanje sklopova u okviru integralne koncepcije automatizovanog projektovanja proizvoda i njihove tehnologije izrade, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka,1996. god.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu15.06.2006.
Vanredni profesorMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka17.09.2001.
DocentMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka07.04.1997.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka15.05.1992.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.06.1989.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka12.09.1985.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka19.03.1981.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka21.11.1975.