prof. dr Cvijan Krsmanović


Nedostaje slika

dr Cvijan Krsmanović

Redovni profesor


Telefon021/485-2170
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 201

Osnovnu školu je završio juna 1970. godine u Priboju ( Republika Bosna i Hercegovina ) sa odličnim uspehom, a sa istim uspehom je završio i Mašinsku tehničku školu u Tuzli ( Mašinsko-saobraćajni školski centar ), 1974. godine. Na Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Mašinski odsek, upisao se u školskoj 1974./ 75. godini, a diplomski rad pod naslovom ''Automatizacija postupaka industrijskog projektovanja – podloge za uvođenje i koncept sistema'' je odbranio 17. 12. 1980. godine sa ocenom 10. Prosečna ocena tokom studija mu je bila 8.53. Neposredno po završetku studija upisuje poslediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka ( u školskoj 1980./ 81. godini ) i zasniva radni odnos na istom fakultetu ( 01. 05. 1981. ) u zvanju asistenta pripravnika u naučnom radu. Ispite i neophodne seminarske radove na poslediplomskim studijama je položio / odbranio sa prosečnom ocenom 9.35. Magistarsku tezu pod naslovom ''Prilog razvoju metode modularnog projektovanja složenih mašinskih sistema na bazi primene kompjutera'' je odbranio 09. 05. 1986. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom ''Istraživanje strukture sistema za automatizovano projektovanje u uslovima povišenog stepena efektivnosti proizvodnih tokova'' je odbranio 29. 06. 1994. godine. U zvanje docenta je izabran na Fakultetu tehničkih nauka januara 1995. godine, da bi, nakon 5 godina u tom zvanju, bio izabran u zvanje vanrednog profesora Univerziteta u Novom Sadu. U zvanje redovnog profesora je izabran avgusta 2004. godine.U rezultatu svog naučno-istraživačkog rada objavio je više od 100 autorskih radova u gotovo svim kategorijama, participirao je u izradi osam naučno-istraživačkih projekata, a radio je i na više od trideset projekata za privredne primene, pojavljujući se u svim svojstvima – od saradnika projektanta do koordinatora i/ili rukovodioca projekta. Izvodi nastavu na većem broju nastavnih predmeta iz uže nastavno-naučne oblasti informacioni i komunikacioni sistemi na osnovnim i poslediplomskim studijama.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor01.09.2004.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Šef katedre01.10.2012.30.06.2014.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
Šef katedre01.10.2009.30.09.2012.Katedra za informaciono-komunikacione sisteme
NazivU Ustanovi
Automatizacija postupaka industrijskog projektovanja - podloge za uvođenje i koncept sistema

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1981

Prilog razvoju metode modularnog projektovanja složenih mašinskih sistema na bazi primene kompjutera

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1986

Istraživanje struktura sistema za automatizovano projektovanje u uslovima povišenog stepena efektivnosti proizvodnih tokova

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

1994

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAnišić, Z., Krsmanović, C.: Assembly Initiated Production as a Prerequisite for Mass Customization and Effective Manufacturing, Journal of Mechanical Engineering, Vol. 54, No. 9, Ljubljana, September 2008., pp. 607. - 618. ( Thomson Scientific Journal List )
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAnderla, A.,Brkljac, B., Stefanovic, D., Krsmanović, C., Sladojevic, S., Culibrk, D.: 3D Reconstruction from MRI Images, Metalurgia International, Bucharest, Romania ( accepted for publication in Journal number 4, April 2013 ) - Thomson Scientific Journal List
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduMarija Rakic-Skokovic, Darko Stefanovic, Cvijan Krsmanovic: Paradigms and Approaches in Development and Implementation of Enterprise Information Systems in the Future, XV International Scientific Conference on Industrial Systems, September 2011
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMogin, P., Krsmanović, C., Luković, I., Brkić, M. : Basic Elements of the IIS* Approach to Information Systems and Database Design, International Journal of INDUSTRIAL SYSTEMS, Vol. 1, Institute of Industrial Systems Engineering, Novi Sad, Yugoslavia, December 1998.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBojanić, P., Krsmanović, C. : Paths and Crossroads in CAx Technologies Implementation in Engineering at the End of 2nd Millennium, International Journal of Industrial Systems Engineering, Novi Sad, Yugoslavia, October 1999., p.p. 69 - 76
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaBojanić, P., Krsmanović, C.: Paths and Crossroads in CAx Technologies Implementation in Engineering at the End of 2nd Millennium, International Journal of INDUSTRIAL SYSTEMS, Vol. 2, Institute of Industrial Systems Engineering, Novi Sad, October 1999, p.p. 69 - 76;
(M53) Rad u naučnom časopisuBojanič, P. O., Maneski, T., Krsmanovič, C.: Moduljnij princip proektirovanija s pomošćju EVM, štampani izvod, Referativnij žurnal vesesojuznogo komiteta po nauki i informatiki SSSR, strana 17., UDK 621.9.06.001.63.681.142, broj 12A129, Moskva, 1985.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrsmanović, C., Simić, M.: Osnove razvoja i projektovanja multifunkcijskih i inteligentnih tehničkih sistema; XII međunarodna konferencija INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS"02, Zbornik radova, Vrnjačka Banja, novembar 2002., p.p. 373 - 380;
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKrsmanović, C., Lukić, B.: Jedan prilaz automatizaciji projektovanja i izgradnje unikatnih tehničkih sistema; Naučno - stručna konferencija o konstruisanju, oblikovanju i dizajnu KOD 2002, Zbornik radova, Novi Kneževac, maj 2002., p.p. 31 - 36;
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetKrsmanović, C.: AUTOMATIZACIJA PROJEKTOVANJA U INDUSTRIJSKOM INŽENJERSTVU, knjiga I: Principi i sredstva automatizacije projektovanja predmeta rada u industrijskim proizvodnim sistemima; univerzitetski udžbenik, januar 1997., Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrsmanović, C.: Information Technologies on the Start of 21st Century - Stage, Challenges and Perspectives; XIII Scientific Conference on Industrial Systems - IS"05, Herceg Novi, September 2005, Proceedings, p.p. 287 - 300;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniStefanović, D., Krsmanović, C., Stevanov, B.: A Contribution to the Automatous Preparation of the Work Process System Development in the Industrial Production Systems; XIII Scientific Conference on Industrial Systems - IS"05, Herceg Novi, September 2005, Proceedings, p.p. 405 - 414;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrsmanović, C., Stefanović, D.: Strategic Planning of Data Protection and Data Access After Catastrophic Events; 6th International Symposium INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH ( Hungary, Romania, Yugoslavia ), Proceedings, Novi Sad, September 2002;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrsmanović, C., Stefanović, D.: Automatizacija kontrole tokova u industrijskoj proizvodnji - jedan u nizu koraka ka realizaciji CIM; 7. medjunarodna konferencija FLEKSIBILNE TEHNOLOGIJE - MMA 2003., Zbornik radova, Novi Sad, jun 2003., p.p. 95 - 96;
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduKrsmanović, C., Govedarica, M., Radović, B.: Glavni aspekti razvoja SAUP u industriji, prototipski pristup i princip integrisanosti; XI naučno-stručna konferencija INDUSTRIJSKI SISTEMI - IS"99, Zbornik abstrakata, Novi Sad, oktobar 1999., str. 34;
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrsmanović, C., Radović, B., Govedarica, M., Baloš, D. : Industrial Engineering and Informatics - Does There Boundary Exist ?, III International Szmposium INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH ( Hungary, Romania, Yugoslavia ), Proceedings, Novi Sad, September 24 - 25, 1998.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNavalušić, S., Gatalo, R., Krsmanović, C., Hodolič, J., Milojević, Z.: Automated Product Design as a Segment of the Computer Integrated Manufacturing, III International Symposium INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH (Hungary, Romania, Yugoslavia), Proceedings, Novi Sad, September 24 - 25, 1998.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrsmanović, C., Stefanović, D.: Startegic Planning of Data Protection and Data Access After Catastrophic Events, VI International Symposium INTERDISCIPLINARY REGIONAL RESEARCH (Hungary, Romania, Yugoslavia), Proceedings, Novi Sad, September 2002
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKrsmanović, C.: Simulacioni pristup u projektovanju kao osnova obezbeđenja kvaliteta proizvoda i efektivne proizvodnje, Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem KOD 2004, Zbornik radova, Novi Sad, maj 2004.
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduKrsmanović, C., Simić, M.: Osnove razvoja i projektovanja multifunkcijskih i inteligentnih tehničkih sistema, XII međunarodna konferencija Industrijski sistemi - IS 2002., Zbornik radova, p.p. 354 - 359, Vrnjačka Banja, Novembar 2002.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaRadaković, N., Maksimović, R., Krsmanović, C. : Struktura radova u procesu industrijskog projektovanja - podloge za uvođenje automatizacije (CAD/CAM tehnologije), stručni časopis PROIZVODNJA, broj 12, p.p. 18 - 31, Beograd, 1980.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorInformaciono-komunikacioni sistemiUniverzitet u Novom Sadu30.08.2004.
Vanredni profesorInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka01.10.1999.
DocentInformaciono-komunikacioni sistemiFakultet tehničkih nauka30.01.1995.
Asistent - stari nazivInženjerski menadžmentFakultet tehničkih nauka01.06.1986.
Asistent pripravnikInženjerski menadžmentFakultet tehničkih nauka01.05.1981.