Asistent sa doktoratom dr Vladimir Pavlica


Nedostaje slika

dr Vladimir Pavlica

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2588
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Vladimir N Pavlica je rođen 29. juna 1964. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu “Jovan Popović” i matematičku gimnaziju „Jovan Jovanović Zmaj“. Nakon odsluženja vojnog roka je 1984 započeo studije na Fakultetu Tehničkih Nauka – smer računarstvo, automatika i merenje, gde je diplomirao 1989 godine na usmerenju za automatiku, na temu Upravljački algoritmi za regulator-programator RP88”.
Godine 1989 je upisao poslediplomske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je na smeru automatsko upravljanje magistrirao na temu “Prediktivni upravljački algoritmi i estimacija parametara multivarijabilnih, digitalnih adaptivnih sistema automatskog upravljanja”.
Tokom 1991 i 1992, u okviru DAAD stipendije, boravi na Fraunhofer institutu za produkcione sisteme i dizajn tehnologije (IPK) u Berlinu, gde radi na identifikaciji parametara industrijskih robota i primeni fuzzy sistema.
Godine 1997 je na Fakultetu Tehničkih Nauka odbranio doktorsku tezu pod naslovom “Kombinovani PID-fuzzy regulator”.
Na Fakultetu Tehničkih Nauka, Institutu za računarstvo i automatiku je bio zaposlen u periodu od 1989 do 1997 u svojstvu asistenta, a od 1999 do 2004 u svojstvu docenta na predmetima iz oblasti upravljanja sistemima. U periodu od 1997 do 2003 je bio zaposlen u industriji slada “Maltinex” u Bačkoj Palanci na poslovima razvoja i održavanja industrijskih upravljačkih sistema. U periodu od 2005 do 2009 je bio zaposlen u Rafineriji nafte Novi Sad, takođe na poslovima razvoja i održavanja upravljačkih sistema, a u periodu od 2009 do 20011 je bio zaposlen u Naftnoj industriji Srbije u ICT sektoru na poslovima glavnog metrologa. Od 2011 je zaposlen na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima u svojstvu docenta na predmetima iz oblasti projektovanja informacionih sistema i softverskog inženjerstva. Od 2013 je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka, katedri za elektroenergetiku i elektroenergetski softverski inženjering, u svojstvu docenta i u dosadašnjem radu je uglavnom držao nastavu na predmetima master akademskih studija smera elektroenergetski softverski inženjering.
Godine 2000 je stekao zvanje profesionalnog trgovca hartijama od vrednosti, nakon položenog stručnog ispita ispred Nacionalne komisije za Hartije od Vrednosti.
Godine 2010 je stekao zvanje starijeg procenitelja (industrijskih) rizika, nakon položenih odgovarajućih ispita na Steinbeis Institutu/Univerzitetu iz Štutgarta.
Od 2011 je aktivno uključen u rad kompanije DMS iz Novog Sada.
Istraživački rad Vladimira Pavlice obuhvata oblasti automatskog upravljanja i ICT tehnologije iz kojih je objavio više stručnih radova.
Tokom profesionalne karijere radio je na razvoju i primeni većeg broja industrijskih upravljačkih uređaja koji su svoju primenu našli u nizu kompanija – kao npr “Sintelon”, “Maltinex”, “Jugoalat”, “Fabrika šećera Šajkaška”, “Motins”, “Linde gas Srbija” itd.
Stručne veštine Vladimira Pavlice obuhvataju razvoj sistemskog i aplikativnog softvera korišćenjem asemblera, kao i programskih jezika Pascal, C++ i C#.
Govori engleski i nemački jezik.
Oženjen je i ima dvoje dece.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.03.2002.01.11.2004.Odsek za automatiku, geomatiku i upravljanje sistemima
Asistent sa doktoratom01.10.2018.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Docent01.10.2013.01.09.2018.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Control algorithms for RP88 controller

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1989

Predictive control algorithms and parameter estimation for predictive adaptive multi input multi output digital control systems

Magistratura

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1991

The PID-fuzzy hybrid controller

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1997

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaD. Petrovački, S. Odri, A. Erdeljan, V. Pavlica, J. Grbović: “Research and Industrial Activities of the Laboratory for Automatic Control”, (“Contemporary Problems in Power Engineering” edited by D. Gvozdenac, J. Xypteras, M. Dimić), Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996., (S print), ISSN-0354-8449 CIP- Katalogizacija u publikaciji Biblioteke matice srpske, pp. 299-318.
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaS.Odri, V.Pavlica, N.Jorgovanović, J.Grbović: “Hardware elements of scada neuron”, (“Contemporary Problems in Power Engineering” edited by D. Gvozdenac, J. Xypteras, M. Dimić), Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996., (S print), ISSN-0354-8449 CIP- Katalogizacija u publikaciji Biblioteke matice srpske, pp. 333-336.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuV.Pavlica, D.Petrovački: "About simple fuzzy control and fuzzy control based on fuzzy relational equations", International Journal FUZZY SETS AND SYSTEMS, Elsevier-Science, Amsterdam, 1999, Vol 101, pp 41-47.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuV.Pavlica, D.Petrovački, S.Odri: “Optimal PID-fuzzy hybrid controller", Journal of Automatic Control, Faculty of Electrical Engineering, Beograd, Vol 7, pp 27-32, 1997.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV. Pavlica, D. Petrovački, “Temperature control with PID-Fuzzy Hybrid Controller”, 14th ISPE/IEE/IFAC International conference on CAD/CAM, robotics & factories of the future CARS & FOF’98, pp. 165-170, Pereira, Colombia, 1998.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV. Pavlica, D. Petrovački, “An Application of PID-Fuzzy Hybrid Controller”, Proceeding of the 1998 IEEE International conference on control application, Trieste, Italy, 1998, pp 629-632.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Pavlica, A.Erdeljan, T.Popović: "Some variants of the genetic algorithm", World congress on neural network WCNN'96, San Diego, CA, 1996.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Pavlica, D.Petrovački, T.Popović, S.Odri: "The PID-fuzzy hybrid controller", Proceeding of the 12th ISPE/IEE/IFAC International conference on CAD/CAM, robotics & factories of the future CARS & FOF’96, London, UK, 1996, pp 375-380.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Pavlica, D.Petrovački, A.Erdeljan, T.Popović: "Some Modifications of the Genetic Optimization Algorithm" The second international Conference on Technical Informatics CONTI'96, Timisoara, Romania, 1996.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV. Pavlica, A. Erdeljan: “The GLS learning algorithm for multilayer neural network”, 1995 IEEE International conference on neural networks, ICNN’95, Perth, Australia, 1995.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini1. V.Pavlica, D.Petrovački, J.Grbović: “Predictive control algorithms for MIMO systems”, Third Australian and New Zealand conference on intelligent information systems ANZIIS-95, Perth, Australia, 1995.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniV.Pavlica: "About Simple Fuzzy Control and Fuzzy Control Based on Fuzzy Relational Equations", 3-rd IEEE International conference on fuzzy systems, Orlando , FL, 1994.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomPrimenjeno softversko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.10.2018.