prof. dr Zoran Milojević


Nedostaje slika

dr Zoran Milojević

Redovni profesor


Telefon4852362
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 908

Zoran Milojević je rođen 10.10.1971. godine u Užicu, opština Užice, gde je završio osnovnu i srednju školu. Prve dve godine zajedničkog obrazovanja završio je u srednje tehničkoj školi "Radoje Marić", sa odličnim uspehom. Druge dve godine pozitivno-usmerenog vaspitanja i obrazovanja završio je, sa odličnim uspehom, u Užičkoj gimnaziji "Miodrag Milovanović - Lune", gde je stekao zvanje matematički tehničar - programer. Fakultet tehničkih nauka upisao je školske 1990/91. godine na mašinskom odseku. Diplomirao je 24.10.1995. godine  na smeru "Automatsko upravljanje", sa temom diplomskog rada:" Razvoj programske podrške za službu održavanja u Valjaonici aluminijuma iz Sevojna". U toku osnovnih studija ostvario je prosečnu ocenu 8.16 (osam i 16/100). Nakon osnovnih studija zaposlio se kao stručni saradnik preko tržišta rada u Laboratoriji za mašine alatke na Institutu za proizvodno mašinstvo, gde je radio dve godine. U zvanje asistenta pripravnika na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu za užu naučnu oblast MAŠINSKI ELEMENTI I PRINCIPI KONSTRUISANJA, na predmetima: Elementi konstrukcija i Metodologija konstruisanja, izabran je 06.10.1997. godine. U zvanje asistenta na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu za užu naučnu oblast MAŠINSKI ELEMENTI I PRINCIPI KONSTRUISANJA, na predmetima: Elementi konstrukcija i Metodologija konstruisanja, izabran je 06.10.2002. godine. Vežbe izvodi na predmetima Nacrtna geometrija i tehničko crtanje na Saobraćajnom odseku i Metodologija konstruisanja na Mašinskom odseku. Od školske godine 1999/2000 izvodi vežbe i na predmetima Inženjerske grafičke komunikacije i elementi na Odseku za grafičko inženjersvo i na Odseku za opšte mašinstvo i na predmetu Računarske grafičke komunikacije i konstrukcije na Odseku za proizvodno mašinstvo. Poslediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je školske 1995/96. godine na smeru " Automatske fleksibilne tehnološke strukture". U toku studija ostvario je prosečnu ocenu 10 (deset). Magistarsku tezu pod nazivom " Razvoj specijalizovanog programskog sistema za analizu statičkog ponašanja sklopa glavnog vretena mašina alatki, korišćenjem savremenih softverskih paketa", odbranio je 07.06.2002. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom "Sistem za vizuelizaciju radnog prostora mašina alatki u realnom vremenu", odbranio je 06.06.2008, godine. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Mašinski elementi i principi konstruisanja izabran je 09.10.2008. godine. U zvanje vanrednog profesora za užu oblast Mašinski elementi, mehanizmi, grafičle komunikacije i dizajn, izabran je 09.10.2013. god. Od školske godine 2014/2015 izvodi nastavu na predmetu Interaktivna inženjerska grafika na Odseku za Animaciju u inženjerstvu. Bavi se automatizacijom procesa projektovanja korišćenjem savremenih CAD sistema, metodom konačnih elemenata i primenom inženjerske grafike u virtualnom okruženju. Živi u Novom Sadu.

Redovni profesor
01.10.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent09.10.2008.01.09.2013.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Asistent sa doktoratom06.06.2008.01.09.2008.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Asistent sa magistraturom29.10.2002.01.05.2008.Departman za mehanizaciju i konstrukciono mašinstvo
Vanredni profesor27.09.2018.01.09.2018.Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
Vanredni profesor09.10.2013.01.12.2017.Katedra za mašinske elemente, teoriju mašina i mehanizama i poljoprivredno mašinstvo
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
NazivU Ustanovi
Razvoj programske podrške za službu održavanja u Valjaonici Aluminijuma iz Sevojna

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1995

Razvoj specijalizovanog programskog sistema za analizu statičkog ponašanja sklopa glavnog vretena mašina alatki korišćenjem savremenih softverskih paketa

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2002

Sistem za vizuelizaciju radnog prostora mašina alatki u realnom vremenu

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Univerzitet u Novom Sadu

2008

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMilankov M., Savić D., Milojević Z.: Geometric considerations regarding the surface of the tibial insertion of the ACL graft, Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2012, Vol. 20, No 9, pp. 1887-1888, ISSN 0942-2056
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMarjanović N., Isailović B., Marjanović V., Milojević Z., Blagojević M., Bojić M.: A practical approach to the optimization of gear trains with spur gears, Mechanism and Machine Theory, 2012, Vol. 53, pp. 1-16, ISSN 0094-114X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŽivković A., Zeljković M., Tabaković S., Milojević Z.: Mathematical modeling and experimental testing of high-speed spindle behavior, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2015, Vol. 77, No 5-8, pp. 1071-1086, ISSN 0268-3768, UDK: DOI: 10.1007/s00170-014-6
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTabaković S., Zeljković M., Milojević Z.: Automated Acquisition of Proximal Femur Morphological Characteristics, Measurement Science Review, 2014, Vol. 14, No 5, pp. 2850-293, ISSN 1335-8871, UDK: 10.2478/msr-2014-0039
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilojević Z., Navalušić S., Milankov M., Obradović R., Desnica E., Harhaji V.: Methodology for 3D femur approximate model generation, HealthMED, 2011, Vol. 5, No 5, pp. 1211-1217, ISSN 1840-2991
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilojević Z., Navalušić S., Milankov M., Obradović R., Harhaji V., Desnica E.: System for femoral tunnel position determination based on the X - ray , HealthMED, 2011, Vol. 5, No 4, pp. 894-900, ISSN 1840-2991
(M23) Rad u međunarodnom časopisuŽivković A., Zeljković M., Mlađenović C., Tabaković S., Milojević Z., Hadžistević M.: A study of thermal behavior of the machine tool spindle, Thermal Science, 2018, ISSN 0354-9836
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Vićević M., Beju L.: Haptic interaction program systems development as a part of virtual environment, Academic Journal of Manufacturing Engineering – AJME, 2011, Vol. 9, No 2/2011, pp. 61-66, ISSN 1583-7904
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomObradović, R., Milojević, Z: PLANE SECTION OF CONE AND CYLINDER IN COMPUTER GEOMETRY, Facta Universitatis, Series Architecture and Civil Engineering, Vol. 3, No.2, Niš 2005., pp. 195-207
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Tabaković S., Vićević M., Beju L.: Sculpting system based on dexel approach, 6. International Conference on Manufacturing Science and Education - MSE, Sibiu: "Lucian Blaga" University of Sibiu, Romania, Faculty of Engineering, 12-15 Jun, 2013, pp. 3-6, ISBN 1843-2522
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović R., Milojević Z.: Auxiliary projections in graphical programmes , 13. International Conference on Geometry and Graphics, Drezden, 4-8 Avgust, 2008, ISBN 978-3-86780-042-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilojević Z., Zeljković M., Gatalo R., Navalušić S.: Automated modular design of the machine tools , 12. Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, Karpacz, 18-23 Mart, 2001, pp. 187-194
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilojević Z., Tabaković S., Bojanić M., Zeljković M.: Muti axis NC code simulation based on three-dexel model representation and GPU, 12. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Andrevlje: University of Novi Sad, Faculty of Technical Science, 25-26 Septembar, 2015, pp. 153-156, ISBN 978-86-7892-722-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Vićević M., Beju L.: Extension of the program system for nc machining program verification with haptic device, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 255-258, ISBN 978-86-7892-419-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniObradović R., Popkonstantinović B., Šiđanin P., Milojević Z., Vujanović M.: COMPUTER GRAPHIC AND COMPUTER ANIMATION STUDIES AT SERBIAN FACULTIES, 2. International Conference moNGeometrija, Beograd: Srpsko udruženje za geometriju i grafiku, Mašinski fakultet iz Beograda, Arhitektonski fakultet iz Beograda, 24-27 Jun, 2010, pp. 467-473
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniNavalušić, S., Milojević, Z., Gatalo, R.: " SYSTEM FOR AUTOMATED PRODUCT DESIGN BASED ON THE OBJECTARX (AUTOCAD RUN-TIME EXTENSION) PROGRAMMING ENVIRONMENT", CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, Proceedings of the 14th International Conference, Coimbatore India, 1998. god., pp.110-117
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTabaković S., Bojanić M., Zeljković M., Milojević Z.: Programming solutions for processing digital medical images, 11. International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology - DEMI, Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, 30-1 Maj, 2013, pp. 507-512, ISBN 978-99938-39-45-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBojanić M., Tabaković S., Milojević Z., Zeljković M.: Processing of diagnostic images of the skeletal system, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 20-21 Septembar, 2012, pp. 215-218, ISBN 978-86-7892-419-4
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaZeljković M., Tabaković S., Milojević Z., Živković A., Navalušić S.: Savremeni prilazi u razvoju proizvoda specifične namene, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Edicija tehničke nauke – monografije, 2016, ISBN 978-86-7892-854-3
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Zeljković M., Tabaković S., Milojević Z., Živković A., Navalušić S.: Savremeni prilazi u razvoju proizvoda specifične namene, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Edicija tehničke nauke – monografije, 2016, ISBN 978-86-7892-854-3
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A., Navalušić S.: Methodology of Knee Bones Models 3D Printing Based on CT Series of Images, Machine Design, 2017, Vol. 9, No 2, pp. 69-72, ISSN 1821-1259
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMilojević Z., Tabaković S., Zeljković M., Živković A.: Free form shape modelling by hand movement in virtual environment, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 165-170, ISSN 1821-1259
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaŽivanović S., Tabaković S., Zeljković M., Milojević Z.: Configuring a machine tool based on hybrid O-X glide mechanism, Machine Design, 2016, Vol. 8, No 4, pp. 141-148, ISSN 1821-1259
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMilojević, Z., Zeljković, M., Navalušić, S., Milisavljević, B., Gatalo, R.:" ANALYSIS OF THE ISOPARAMETRIC HEXAHEDRAL ELEMENTS ACCURACY IN THE FEM STRUCTURAL ANALYSIS OF THE MAIN SPINDLE ASSEMBLY", Journal of Machine Engineering, Vol.2 No. 1-2 , Open and Global Manufacturing Design, Wroclaw, 2002. god., pp. 193-203
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMilojević, Z., Navalušić, S., Zeljković, M.: “ AN EXACT APPROACH TO 3-AXIS MILLING NC SIMULATION AND VERIFICATION”, Journal Manufacturing Engineering Vol.3, No.5, Kosicah, 2006., pp. 14-17
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMilojević, Z., Navalušić, S., Zeljković, M.: " NC VERIFICATION AS A COMPONENT OF VIRTUAL MANUFACTURING", Academic Journal of Manufacturing Engineering, Vol. 5, No 2-2007., Editura Politehnica, Timisoara, Romania, pp: 48-54, 2007. ISSN: 1583-7904.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMilojević, Z., Navalušić, S., Zeljković, M.: “ DEVELOPMENT OF THE MODULE FOR REAL’TIME VERIFICATION OF NC MACHINING PROGRAM”, Journal Manufacturing Engineering Manufacturing Accuracy Increasing problems, Wroclaw, 2007.
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMilojević Z., Tabaković S., Bojanić M., Zeljković M.: Muti axis NC code simulation based on three-dexel model representation and GPU, Journal of Production Engineering, 2015, Vol. 18, No 2, pp. 73-76, ISSN 1821-4932
(M53) Rad u naučnom časopisuMilojević Z., Vićević M., Zeljković M., Navalušić S.: Methodology of the bone tissue diagnostic images processing, Academic Journal of Manufacturing Engineering, 2012, Vol. 10, No 3, pp. 63-70, ISSN 1583-7904
(M53) Rad u naučnom časopisuMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Vićević M., Beju L.: Extension of the program system for NC machining program verification with haptic device, Journal of Production Engineering, 2012, Vol. 15, No 2, pp. 67-70, ISSN 1821-4932
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZeljković M., Navalušić S., Todić V., Tabaković S., Milojević Z., Antić A., Živković A., Gerić K., Vićević M., Lukić D., Beju L., Mlađenović C., Blanuša V., Bojanić M., Jovičić G., Vukman J.: Savremeni prilazi u razvoju specijalnih rešenja uležištenja u mašinstvu i medicinskoj protetici, 38. JUPITER konferencija, Beograd: Mašinski fakultet-Beograd, 15-16 Maj, 2012, pp. 16-34, ISBN 978-86-7083-757-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNavalušić S., Zeljković M., Milojević Z.: Razvojni trendovi u inženjerskom projektovanju , 9. SEVER-ov simpozijum o mehaničkim prenosnicima, Subotica: Zbornik radova, 10 Oktobar, 2003, pp. 29-34
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniTabaković S., Bojanić M., Milojević Z., Živković A.: Modeliranje elemenata skeletnog sistema na osnovu dijagnostičkih snimaka, 38. JUPITER konferencija, Beograd: Mašinski fakultet-Beograd, 15-16 Maj, 2012, pp. 39-44, ISBN 978-86-7083-757-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Zeljković Ž.: Automatizacija postupka projektovanja proizvoda primenom savremenih CAD sistema , 9. International Scientific Conference "Flexible Technologies" - MMA, Novi Sad: Zbornik radova, 15-16 Jun, 2006, pp. 111-114, ISBN 86-85211-96-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGatalo R., Zeljković M., Navalušić S., Milojević Z., Megađa I., Košarac A.: Virtualna realnost – novi prilaz u projektovanju i proizvodnji , 11. Naučno stručni skup Informacione tehnologije IT, Žabljak: Zbornik radova, 26-5 Februar, 2006, pp. 184-188, ISBN 99938-624-2-8
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Milojević Z., Navalušić S., Zeljković M., Tabaković S., Vićević M., Živković A.: Programsko rešenje za simulaciju procesa višeosne obrade zasnovano na tri-deksel modelu, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Tabaković S., Zeljković M., Milojević Z., Živković A.: Programski sistem za automatizovanu akviziciju morfoloških karakteristika proksimalnog segmenta femura, 2013
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Tabaković S., Milojević Z., Zeljković M., Živković A., Grujić J.: Programsko rešenje za projektovanje tela endoproteze zgloba kuka, 2012
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetMilojević, Z., Rackov, M., Knežević, I., Bojanić, M.:" Inženjerske grafičke komunikacije", Fakultet tehničkih nauka, 2017 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). - (Edicija "Tehničke nauke-udžbenici ; 611), ISBN 978-86-7892-887-1.
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetGligorić, R., Milojević, Z.:" TEHNIČKO CRTANJE ", Edicija univerzitetski udžbenik, br 166, ISBN 86-499-0131-5., Univerzitet u Novom Sadu, 2004. god. (356 strana)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniZeljković, M., Navalušić, S., Milojević, Z., Zeljković, Ž.: " PRODUCT DESIGN BY UP-TO-DATE SOFTWARE SYSTEMS USAGE", The 4th International Conference on Advanced Manufacturing Technologies, Bucharest, 2005. god., pp. 185-194
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaAšonja, A., Milojević, Z., Navalušić, S: ANALIZA STATIČKOG PONAŠANJA VRATILA CENTRIFUGALNE PUMPE, Traktori i pogonske mašine, Vol.9, No.2, Novi Sad, 2004. god., pp.76-81
(M72) Odbranjen magistarski radMilojević, Z.:"RAZVOJ SPECIJALIZOVANOG PROGRAMSKOG SISTEMA ZA ANALIZU STATIČKOG PONAŠANJA SKLOPA GLAVNOG VRETENA MAŠINA ALATKI KORIŠĆENJEM SAVREMENIH SOFTVERSKIH PAKETA", Magistarska teza, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2002. god
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu01.10.2018.
Vanredni profesorMašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu09.10.2013.
DocentMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeUniverzitet u Novom Sadu09.10.2008.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka17.05.2005.
Asistent - stari nazivMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka01.11.2002.
Asistent pripravnikMašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inž.komunikacijeFakultet tehničkih nauka27.10.1997.