prof. dr Zvonko Rakarić


Nedostaje slika

dr Zvonko Rakarić

Redovni profesor


Telefon021/485-2242
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 220

BIOGRAFIJA

Zvonko Rakarić, rođen je 21. 05. 1973. u Novom Sadu. Osnovnu školu je završio u Topuskom (R. Hrvatska), a 1992 gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, i iste godine je započeo studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Diplomirao je 1999 na smeru Mehanika i mašinske konstrukcije. Diplomski rad je odbranio iz predmeta Prenos snage i kretanja sa temom „Talasni prenosnici“. Od 15. 11. 1999 je kao asistent pripravnik zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka na Katedri za Mehaniku. Iste godine je upisao magistarske studije na smeru Mehanika. Od tada je držao auditorne vežbe iz Mehanike na svim odsecima FTN-a. Magistarski rad, pod nazivom “Oscilator sa restitucionom silom necelog stepena” je odbranio 2009. Doktorsku tezu pod nazivom “Slobodne i prinudne oscilacije nekonzervativnih sistema sa restitucionom silom necelog stepena” je odbranio 2011. Godine 2012 je izabran u zvanje docenta na Departmanu za Tehničku mehaniku Fakulteta tehničkih nauka, a 2017 u zvanje vanrednog profesora. Od 2014 je nastavnik na predmetima: Mehanika 2 (Građevinski odsek), Teorija oscilacija (Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo), Buka, vibracije i dizajn (Mašinski odsek-Tehnička mehanika) i Računarski metodi u mehanici 2 (master studije na Tehničkoj mehanici), a od 2018 na predmetu Mehanika u industrijskom inženjerstvu. Tokom svog nastavnog rada je sam i kao koautor objavio jedan udžbenik i tri zbirke zadataka: Inženjerska dinamika (Z. Rakarić, 2021), Zbirka zadataka iz Statike I (I. Kovačić, Z. Rakarić, 2005), Zbirka zadataka iz Statike II – nosači (I. Kovačić, Z. Rakarić, 2005), Zbirka rešenih zadataka iz Statike (I. Kovačić, Z. Rakarić, 2021). Godine 2014 je bio recenzent na udžbeniku Dinamika (autori: Đ. Đukić, L. Cvetićanin, M. Zuković). Od 2021 je angažovan kao nastavnik na predmetu Strukturalna dinamika na master studijama iz Vibro-akustičkog inženjerstva u okviru Univerzitetskog centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja (UCIMSI) na Univerzitetu u Novom Sadu i koje se realizuje u okviru Erazmus+ akcije za unapređenje kapaciteta visokoškolskog obrazovanja (EU Projekat SENVIBE). Od 2021 je angažovan na dokorskim studijama mašinstva na FTN-u u Novom Sadu na predmetu Nelinearne oscilacije. U sklopu unapređenja nastavnih aktivnosti, od 2018 je angažovan na Projektu Multimedijalna i interaktivna nastava i učenje inženjerske mehanike (Projekat Mech-in-NS podržan od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj R. Srbije) u cilju inovaranja grupe predmeta iz oblasti inženjerske mehanike kroz upotrebu IT tehnologija. U sklopu Erazmus+ projekta mobilnosti nastavnika 2017 je učestvovao u saradnji sa Obuda Univerzitetom iz Budimpešte.  Mentor je bio na dva diplomska i dva master rada. Kao nastavnik na predmetu Teorija oscilacija, do sada je učestvovao u programima nastavne razmene u okviru Erazmus+ mobilnosti studenata, šk. 2019/20 i 2021/22 sa studentima iz Nemačke i Ukrajine. Naučna oblast kojom se bavi su Nelinearne oscilacije. U sklupu svoje naučne delatnosti je od 2011-2019 učestvovao na republičkom Projektu “Primena biomedicinskog inženjerstva u kliničkoj i pretkliničkoj praksi”. Od 2011 je učestvovao na pokrajinskom projektu “Oscilatori sa parametarskom pobudom: ponašanje, fenomeni i primena”. Godine 2017 je učestvovao na međunarodnom Projektu “Design for Noise Reducing Materials and Structures (DENORMS)” u okviru COST Action CA 15125.  Od 2021 učestvuje na međunarodnom projektu “Noise and Vibration Isolation via Nonlinear Metastructures’ (NOLIMAST)” koji se realizuje u saradnji sa Univerzitetom Beijing Institute of Technology (BIT) u okviru bilateralne saradnje između R. Srbije i NR Kine. OD 2021 je uključen u međunarodni projekat za strateško unapređenje u oblasti buke i vibracija SENVIBE. Učestvovao je u radu istraživačkog centra izvrsnosti CEVAS FTN Novi Sad za vibroakustičke sisteme i obradu signala. U međunarodnim naučnim časopisima ili na konferencijama, simpozijumima, naučnim ili naučno-stručnim skupovima je sam ili u koautorstvu, u svom dosadašnjem radu objavio ili izložio 43 rada od čega su 16 naučnih radova sa SCI liste. Deset radova su iz kategorije M21 i M21a. Citiranost prema Scopusu (februar 2022) iznosi 168 (bez samocitata 158, odnosno 108 heterocitata). h-indeks je devet. Naučne rezultate je prezentovao na međunarodnim konferencijama u zemlji i u inustranstvu, u Rimu, Budimpešti, Atini i Harkovu. Recenzent je u međunarodnim naučnim časopisima: International Journal of Non-linear Mechanics, Journal of Sound and Vibration, Nonlinear Dynamics, Journal of Vibration and Control, Journal of Vibration and Acoustic, Meccanica, Archive of Applied Mechanics, Applied Sciences, Mathematics, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Journal of King Saud University-Science. Član je Srpskog društva za Mehaniku, kao i Hrvatskog društva za mehaniku. Govori engleski jezik. Sa suprugom Ivanom ima sina Nikolu i ćerku Emiliju.


Redovni profesor
01.01.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom29.09.2011.01.06.2012.Departman za tehničku mehaniku
Asistent sa magistraturom18.08.2009.01.09.2011.Departman za tehničku mehaniku
Asistent pripravnik22.09.2006.01.08.2009.Departman za tehničku mehaniku
Stručni saradnik-Laborant15.11.2005.01.09.2006.Departman za tehničku mehaniku
Asistent pripravnik01.12.2002.01.11.2005.Departman za tehničku mehaniku
Redovni profesor12.07.2022.31.12.2022.Katedra za tehničku mehaniku
Vanredni profesor12.07.2017.11.07.2022.Katedra za tehničku mehaniku
Docent12.07.2012.Katedra za tehničku mehaniku
NazivU Ustanovi
-Talasni prenosnici

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1999

Oscilator sa restitucionom silom necelog stepena

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2009

Slobodne i prinudne oscilacije nekonzervativnih sistema sa restitucionom silom necelog stepena

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKovačić I., Rakarić Z.: Oscillators with a fractional-order restoring force: higher-order approximations for motion via a modified Ritz method, Communication in Non-linear Science and Numerical Simulations, 2010, Vol. 15, pp. 2651-2658, ISSN 1007-5704
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRakaric Z, Kovacic I, Mechanical manifestations of bursting oscillations in slowly rotating systems, Mechanical Systems and Signal Procesing 81 (2016) 35-42. M21a
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiRakaric Z, Kovacic I, An elliptic averaging method for harmonically excited oscillators with a purely non-linear non-negative real-power restoring force, Communication in Nonlinear Sciences and Numerical simulation 18 (7) (2013) 1888-1901.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRakaric Z, Kovacic I, Cartmell M, On the design of external excitations in order to make nonlinear oscillators respond as free oscillators of the same or different type, International Journal of Non-Liner Mechanics (2016)
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuIvana Kovacic • Livija Cveticanin • Miodrag Zukovic • Zvonko Rakaric, Jacobi elliptic functions: A review of nonlinear oscillatory application problems, Journal of Sound and Vibration 380 (2016) 1-36
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovačić I., Rakarić Z., Cvetićanin L.: A non-simultaneous variational approach for a certain class of non-linear oscillators , Applied Mathematics and Computation, 2010, Vol. 217, pp. 3944-3954, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRakarić Z.: Oscillators with a quasi-constant restoring force: approximations for motion, Meccanica, 2010, ISSN 0025-6455
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuRakarić Z., Kovačić I.: Approximations for motion of the oscillators with a non-negative real power restoring force, Journal of Sound and Vibration, 2011, No 330, pp. 321-336, ISSN 0022-460X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKovačić I., Rakarić Z.: Study of oscillators with a non-negative real-power restoring force and quadratic damping, Nonlinear Dynamics, 2011, Vol. 64, No 3, pp. 293-304, ISSN 0924-090X, UDK: DOI: 10.1007/s11071-010-9861-9
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetićanin L., Kovačić I., Rakarić Z.: Asymptotic methods for vibrations of the pure fractional-order non-linear oscillators, Computers
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMehanikaUniverzitet u Novom Sadu12.07.2022.
Vanredni profesorMehanikaUniverzitet u Novom Sadu12.07.2017.
DocentMehanika12.07.2012.
Asistent - stari nazivMehanikaFakultet tehničkih nauka18.08.2009.
Asistent pripravnikMehanikaFakultet tehničkih nauka22.09.2006.