prof. dr Bojan Lalić


Nedostaje slika

dr Bojan Lalić

Redovni profesor


Telefon021/485-2146
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 006

Rođen 05.10.1974. u Smederevu, Srbija. Osnovnu i srednju tehničko-matematičku školu završio je u rodnom mestu. Na Fakultet tehničkih nauka, Mašinski odsek, smer Proizvodno mašinstvo, upisao se 1993. godine. Studije završio sa prosečnom ocenom 8,06 i ocenom diplomskog rada 10. Tema diplomskog rada bila je „Revitalizacija organizacione strukture Fakulteta tehničkih nauka“.

Tokom studija radio je kao demonstrator-saradnik u nastavi na Odseku za industrijsko inženjerstvo i menadžment, na predmetu Projektovanje proizvodnih sistema. Od treće godine studija bio je član predsedništva, a 2000/2001. i predsednik strukovnog udruženja "Zajednice studenata mašinstva Jugoslavije".

Po završetku studija upisuje poslediplomske studije na Fakultetu tehničkih nauka, Odsek za industrijsko inženjerstvo i menadžment, gde se i zapošljava na mestu asistenta pripravnika za užu naučnu oblast Proizvodni sistemi, organizacija i menadžment. Tokom poslediplomskih studija postaje član-osnivač International Institute for Mass Customisation and Personalisation čije se sedište nalazi u Minhenu, SR Nemačka. U toku poslediplomskih studija učestvovao je na više projekata saradnje sa privredom. Magistarsku tezu pod naslovom „Modeliranje kao podrška projektovanju i rekonfiguraciji proizvodnih sistema“ odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka 2004. godine. Praktičan deo teze koji obuhvata rad sa specijalizovanom programskom podrškom za simulaciju sistema uradio je u Beču, na Tehničkom univerzitetu uz mentorstvo tamošnjih nastavnika sa katedre za Inteligentne proizvodne sisteme i eksperta za simulaciju sistema iz kompanije ABB. 
Titulu doktora tehničkih nauka je stekao 2011. godine odbranivši disertaciju pod naslovom "Prilog istraživanju uslova za razvoj inteligentnih preduzeća", uz mentorstvo akademika Prof. dr Dragutina Zelenovića, prof. Majkla Polija sa Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ, USA i prof. dr Ilije Ćosića.

Od 2013.do 2020. godine profesor Lalić je bio direktor Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment, a od 2014. do 2020. šef Katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment i rukovodilac OAS i MAS Inženjerski menadžment. Od 2022. godine je rukovodilac FTN MBA Graduate program.

Od 2005. do 2006.godine u dopunskom radu angažovan je kao program menadžer u kabinetu potpredsednika Privredne Komore Srbije u Beogradu. Godine 2017. do 2020. provodi, uz stalni radni odnos na Fakultetu tehničkih nauka, u Vladi Republike Srbije kao savetnik ministra zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj. Savetnik je za održivi razvoj i inovacije u kompanijama sa obimom poslovanja od preko 50M EUR.

Zaposlen je kao redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka i nastavu izvodi na predmetima: Strateški menadžment, Strateško upravljanje projektima, Procesi komercijalnog poslovanja, Elektronsko poslovanje, Digitalna transformacija u industriji, Poslovne strategije na MBA studijama.

Predaje na univerzitetima u Kini i Francuskoj.

Redovni profesor
07.10.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom23.07.2011.01.09.2011.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa magistraturom29.03.2005.01.07.2011.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Vanredni profesor07.10.2016.06.10.2021.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
Docent07.10.2011.06.10.2016.Katedra za proizvodne sisteme organizaciju i menadžment
NazivU Ustanovi
Revitalizacija organizacione strukture Fakulteta tehničkih nauka

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2001

Modeliranje kao podloga za projektovanje i rekonfiguraciju proizvodnih sistema

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2004

Prilog istraživanju uslova razvoja inteligentnih preduzeća

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2011

Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaLalić D., Marjanović U., Lalić B.: The influence of social networks on communication satisfaction within the organizations. In: M.M. Cruz-Cunha, P. Goncalves, N. Lopes, E.M. Miranda and G.D. Putnik, ed. Handbook of Research on Business Social Networking: Organizational, Managerial, and Technological Dimensions., New York, Business Science Reference (IGI Global), 2011, str. 545-566, ISBN 978-1-61350-168-9
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaLalić B., Marjanović U.: Organizational Readiness/Preparedness. In: M.M. Cruz-Cunha and J. Varajao, ed. E-business issues, challenges and opportunities for SMEs: driving competitiveness., New York, Business Science Reference (IGI Global), 2011, str. 101-116, ISBN 978-1-61692-880-3
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaSimeunović N., Ćosić I., Radaković N., Lalić B.: The General Work Procedure Model for the Service Product, Beč, DAAAM International Scientific Book, 2009, str. 281-288, ISBN 987-3-901509-71-1, UDK: ISSN 1726-9687
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuTodorović P., Vukelić Đ., Tadić B., Veljković D., Budak I., Mačužić I., Lalić B.: Modelling of dynamic compliance of fixture/workpiece interface, International Journal of Simulation Modelling, 2014, Vol. 13, No 1, pp. 1-12, ISSN 1726-4529
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuGračanin D., Lalić B., Beker I., Lalić D., Buchmeister B.: Cost-Time Profile Simulation in Job Shop Scheduling Optimization, International Journal of Simulation Modelling, 2013, Vol. 12, No 4, pp. 213-224, ISSN 1726-4529
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBuchmeister B., Friscic D., Lalic B., Palcic I.: Analysis of a three-stage supply chain with level constraints, International Journal of Simulation Modelling, 2012, Vol. 11, No 4, pp. 196-210, ISSN 1726-4529
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuJovanović M., Mas A., Mesquida A., Lalić B.: Transition of organizational roles in Agile transformation process: A grounded theory approach, Journal of Systems and Software, 2017, Vol. 133, No 11, pp. 174-194, ISSN 0164-1212
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuStefanović D., Marjanović U., Delić M., Ćulibrk D., Lalić B.: Assessing the success of e-government systems: An employee perspective, Information and Management, 2016, Vol. 53, No 6, pp. 717-726, ISSN 0378-7206
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuŽivković Z., Nikolić S., Doroslovački R., Lalić B., Stanković J., Živković T.: Fostering creativity by a specially designed Doris tool, Thinking Skills and Creativity, 2015, Vol. 17, pp. 132-148, ISSN 1871-1871
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMilošević M., Lukić D., Antić A., Lalić B., Ficko M., Šimunović G.: e-CAPP: A distributed collaborative system for internet-based process planning, Journal of Manufacturing Systems, 2017, Vol. 42, pp. 210-223, ISSN 0278-6125
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMarjanović U., Delić M., Lalić B.: Developing a model to assess the success of e-learning systems: evidence from a manufacturing company in transitional economy, Information Systems and e-Business Management, 2016, Vol. 14, No 2, pp. 253-272, ISSN 1617-9846, UDK: -
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimić D., Tepić J., Gajić V., Kovačević I., Lalić B.: Material and information flows pertaining to aluminum alloy pipe distribution, Metalurgija, 2013, Vol. 52, No 4, pp. 541-544, ISSN 0543-5846
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuTanackov I., Bogdanović V., Ćosić Đ., Lalić B.: Metastability - Markovian approach, UDK: Volume 52, Issue 4, 2013, Pages 573-576
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimić D., Tepić J., Gajić V., Kovačević I., Lalić B.: The application of recycled aluminium and plastics in environmental protection, Metalurgija, 2014, Vol. 52, ISSN 0543-5846
(M23) Rad u međunarodnom časopisuR. Maksimovic, B.Lalić; Flexibility and Complexity of Effective Enterprises, Strojniski Vesnik, 2008.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBorocki J., Ćosić I., Lalić B., Maksimović R.: Analysis of Company Development Factors in Manufacturing and Service Company: a Strategic Approach, Strojniski vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 1, pp. 55-68, ISSN 0039-2480, UDK: DOI:10.5545/sv-jme.2010.030
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPoli M., Mithiborwala H., Maksimović R., Lalić B.: PROJECT STRATEGY: SELECTING THE BEST PROJECT STRUCTURE, 9. PICMET Conference, Portland: Portland International Center for Management of Engineering and Technology, 2-6 Avgust, 2009, pp. 1276-1281, ISBN 978-1-890843-20/5
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLalić B., Palčič I.: Analytical Hierarchy Process as a Tool for Selecting and Evaluating Projects, International journal of Simulation Modelling-IJSIMM, 2009, Vol. 8, No 1, pp. 16-26, ISSN 1726-4529
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLalić B., Ćosić I., Anišić Z.: SIMULATION BASED DESIGN AND RECONFIGURATION OF PRODUCTION SYSTEMS , International journal of Simulation Modelling-IJSIMM, 2005, Vol. 4, No 4, pp. 173-183, ISSN 1726-4529
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJovanovic M., Moreno Perez J., Lalić B., Todorovic V., Jovanović M.: Use of cost analysis, estimation and risk management in making project management decisions in construction, Projektna mreza Slovenije - Project Management Review, 2010, Vol. 8, No 3, pp. 4-9, ISSN 1580-0229
(M53) Rad u naučnom časopisuLalić B., Ćosić I., Poli M.: Project Strategy Matching Project Structure to Project Type to Achieve Better Success, International Journal of Industrial Engineering and Management - IJIEM, 2010, Vol. 1, No 1, pp. 29-40, ISSN 2217-2661
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĆosić, I., Anišić, Z., Lalić, B.: MODULARNOST KAO KLJUČNI KONCEPT U PROJEKTOVANJU ZA ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA, Zbornik radova str 193-200, 6. Međunarodnog savetovanja o dostignućima elektro i mašinske industrije, DEMI 2003, Banjaluka, Repubika Srpska, 2003.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĆosić, I., Anišić, Z., Fürstner, I., Lalić, B.: DESIGN FOR ENVIRONMENT AS A PART OF THE IPS-DFX METHODOLOGY FOR INTEGRATED PRODUCT DEVELOPMENT, Proceeding of the PSU-UNS International Conference 2003 “ENERGY AND THE ENVIRONMENT” Hat Yai, Songkhla, Thailand 11-12 December 2003.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĆosić, I., Anišić, Z., Lalić, B.: MODULARNOST KAO KLJUČNI KONCEPT U PROJEKTOVANJU ZA ŽIVOTNI CIKLUS PROIZVODA, Zbornik radova str. 193-200, VImeđunarodno savjetovanje o dostignućima elektro i maš. Industr. DEMI, Banja Luka, 2003.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆosić I., Lalić B.: OPŠTI MODEL ORGANIZACIJE REFORMISANOG UNIVERZITETA, IX skup trendovi razvoja: Bolonjski proces i tehnički fakulteti; TREND, Kopaonik 2003.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆosić I., Maksimović R., Katić V., Lalić B.: Organizacija i upravljanje integrisanim univerzitetom, Zbornik radova X skupa “TRENDOVI RAZVOJA – TREND 2004. – Bolonjski proces i tehnički fakulteti”, Kopaonik 2004.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilosavljević, S., Ćosić, I., Penezić, N., Lalić B.: PRAKTIČNO ORIJENTISANE MASTER STUDIJE, Zbornik radova XIII skupa “TRENDOVI RAZVOJA – TREND 2007. – Akreditacija bolonjskih studija”, Kopaonik 2007.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniKordić, V., Ćosić, I., Lalić, B.: FUTURE OF MANUFACTURING; CONCEPTS OF MODULARITY, AUTONOMY AND SELF-ORGANISATION, Zbornik radova Više tehničke škole, Doboj, 2004.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆosić, I., Anišić, Z., Lalić, B.:EFEKTIVNA PROIZVODNJA PREMA INDIVIDUALNIM ZAHTEVIMA KUPACA, Zbornik radova str.81-83, VIII Međunarodne konferencije MMA 2003, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 2003.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆosić, I., Anišić, Z., Lalić, B.:EFEKTIVNA PROIZVODNJA PREMA INDIVIDUALNIM ZAHTEVIMA KUPACA, Zbornik radova str.81-83, VIII Međunarodne konferencije MMA 2003, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 2003.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆosić, I., Lalić, B., Simeunović, N.: REVITALIZACIJA ORGANIZACIONE STRUKTURE NAUČNIH INSTITUCIJA, Tehnologija,kultura i razvoj, Kotor, 2001.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆosić, I., Lalić, B.: PRIMENA SPECIJALIZOVANIH SOFTVERA ZA SIMULACIJU PROJEKTOVANJA I REKONFIGURACIJE PROIZVODNIH SISTEMA, Zbornik radova Više tehničke škole, Doboj, 2004.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆosić, I., Lalić, B.: RAZVOJ OPŠTEG MODELA ORGANIZACIONE STRUKTURE KOMPLEKSNE NAUČNO ISTRAŽIVAČKE I OBRAZOVNE INSTITUCIJE, Zbornik radova str. 32-38, 12. Međunarodna konferencija IS 2002, Vrnjačka Banja, 2002.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnišić, Z., Ćosić I., Lalić, B.: SOME CASES IN APPLYING CONCEPT OF MC IN PRODUCTION SYSTEM DESIGNING, Proceeding of the International Conference on Mass Customization and Personalization Theory and Practice in Central Europe, Rzeszow, Poland, 2004.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnišić, Z., Ćosić I., Lalić, B.: MASS CUSTOMIZATION AND THE PROCESS OF PRODU-CTION SYSTEMS DESIGNING - CASE STUDY, Proceeding of the International Conference “Manufacturing and Management in 21st century”, Ohrid, Republic of Macedonia, 2004.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĆosić, I., Anišić, Z., Lalić, B.: IPS-DFA METHODOLOGY TOWARD INCREASING THE MASS-CUSTOMIZATION OF THE CIRCULAR PUMP PROGRAM VARIETY, Proceeding of the 2nd Interdisciplinary Word Congress on Mass Customization and Personalization, Munich, Germany, 2003.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĆosić, I., Anišić, Z., Lalić, B.: GROUP TECHNOLOGY AS A BASIS FOR MASS CUSTOMISATION, Proceeding of the 14th DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Reconstruction and Development", Sarajevo, Bosnia 2003.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnišić, Z., Ćosić I., Lalić, B.: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF PRODUCT CONFIGURATION SYSTEMS IN SMALL COMPANIES, Joint Conference of the Mass Customization Meeting 2007 (IMCM’07) and international Conference on Economic, Technical and Organisational Aspects on Product Configuration Systems (PETO’07), pp. Volume 3, 11-22, Hamburg, Germany, 2007.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLalić, B., Zelenović, D., Kesić, I.: REKONFIGURACIJA PROIZVODNIH SISTEMA PODRŽANA ARENA SPECIJALIZOVANOM PROGRAMSKOM PODRŠKOM ZA SIMULACIJU PROCESA, Zbornik radova str. 137-146, 13. Međunarodna konferencija IS 2005, Herceg Novi, 2005.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKordić, V., Lalić, B., Merdan, M.:CONTROL SYSTEM OF TRANSPORT CLASS ASSEMBLY UNITS OF BIOLOGIC ASSEMBLY SYSTEM, Proceeding of the 16th DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researches and Scientist", Opatija-Rijeka, Croatia 2005.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAnišić, Z., Ćosić I., Lalić, B.:THE CHOICE OF THE OPTIMAL PRODUCT CONFIGURATION IN MASS CUSTOMIZATION STRATEGY, Proceeding of the 16th DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM "Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Young Researches and Scientist", Opatija-Rijeka, Croatia 2005.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniM. Poli, H. Mithiborwala, R. Maksimovic, B. Lalic; Project Strategy: Selection the best project strategy, Portland International Center for Managmenet of Engineering and Technology, Portland, Oregon, USA
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduIvanišević, A., Mitrović, S., Lalić, B.: BUSINESS INTERNATIONALISATION AS ONE OF MAJOR INCENTIVES OF ENTERPRISE GROWTH AND DEVELOPMENT, Proceeding of the ICEE-2007 & PEC-5 International Conference 2007, Phuket, Thailand, December 2003.
(M72) Odbranjen magistarski radModeliranje kao podrška za projektovanje i rekonfiguraciju proizvodnih sistema
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu07.10.2021.
Vanredni profesorProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu07.10.2016.
DocentProizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžmentUniverzitet u Novom Sadu07.10.2011.
Asistent pripravnik RProizvodni sistemi, organizacija i menadžmentFakultet tehničkih nauka21.05.2009.
Asistent - stari nazivInženjerski menadžmentFakultet tehničkih nauka25.03.2009.
Asistent - stari nazivInženjerski menadžmentFakultet tehničkih nauka29.03.2005.
Asistent pripravnikInženjerski menadžmentFakultet tehničkih nauka17.06.2002.