Predmet: Modelovanje i simulacija komunikacionih sistema (12 - EK203)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTelekomunikacije i obrada signala
MultidisciplinarnaNe
ESPB7
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.10.2012..

Sticanje osnovnih znanja o načinu funkcionisanja komunikacionih sistema: osnovnih blokova i njihove uloge na predajnoj strani, osnovnim karakteristikama komunikacionog kanala i osnovnih blokova i njihovih karakteristika na prijemnoj strani. Student treba da stekne predznanje o funkcionisanju svakog pojedinačnog bloka tipičnog komunikacionog sistema i sposobnost da osnovne realizacije svakog od blokova implementira u MATLAB-u. Pored toga, student treba da stekne i globalnu sliku o redosledu procesiranja u svakom od blokova i sposobnost da implementira kompletan komunikacioni lanac za osnovne realizacije komunikacionih sistema u MATLAB-u i interpretira dobijene rezultate.
Student koji uspesno savlada gradivo iz ovog predmeta biće u stanju da: - prepozna i objasni osnovne blokove komunikacionog sistema na strani predajnika i prijemnika i opiše njihove osnovne funkcije - implementira osnovne realizacije svakog od komunikacionih blokova korišćenjem MATLAB-ovog Communication Toolbox-a i podešava njihove osnovne parametre - implementira kompletan simulacioni lanac osnovne realizacije komunikacionog sistema u MATLAB-u i podešava i prilagođava osnovne parametre osnovnih blokova u okviru kompleksnog sistema - prikaže i interpretira rezultate simulacija komunikacionih sistema u MATLAB-u
Upoznavanje sa predmetom. Uvod u MATLAB. Kratko ponavljanje osnovnih koncepata u MATLAB-u: skript fajlovi, funkcije, vektori i matrice, korisne ugrađene funkcije. Intuitivni uvod u signale u komunikacijama: signal kao nosioc informacije, analogni i digitalni signali, signali u osnovnom opsegu i modulisani signali, snaga signala, spektar signala, spektralna efikasnost. Generisanje signala u MATLAB-u. Intuitivni uvod u komunikacione kanale, prenosni medijumi: žični i bežični prenos, šum u kanalu, osnovni modeli kanala: kanal sa gausovim šumom, odnos signal šum u kanalu. Napredniji modeli komunikacionih kanala i njihovi parametri. Generisanje modela kanala u MATLAB-u. Osnovni model komunikacionog sistema. Opis i redosled pojedinih blokova na predajnoj i prijemnoj strani. Implementacija bazičnog modela komunikacionog sistema u MATLAB-u. Postupci izračunavanja verovatnoće greške u prenosu, bitske verovatnoća greške i verovatnoće greške poruke kroz simulacione eksperimente. Izvor signala. Osnovi kompresije signala. Algoritmi za kvantizaciju i kompresiju signala u MATLAB-u. Osnovni principi i realizacije zaštitnog kodovanja informacija. Algoritmi za zaštitno kodovanje u MATLAB-u. Osnovni principi i realizacije kodova za detekciju grešaka. Algoritmi CRC kodovanja u MATLAB-u. Osnovni principi digitalnih modulacija. Primeri modulacionih šema i implementacija u MATLAB-u. Osnovni principi dizajna komunikacionih prijemnika. Postupak ekvalizacije. Primeri implementacije ekvalizatora u MATLAB-u. Osnovni principi simulacije kompletnog komunikacionog sistema. Primeri implementacije osnovnih komunikacionih sistema u MATLAB-u. Izvođenje simulacionih eksperimenata i prikaz u MATLAB-u.
Predavanja, laboratorijske vezbe.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
John Proakis, Masoud Salehi, Gerhard BauchContemporary Communication Systems using MATLAB2012CengageEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Predmetni projekatdada30.00
Praktični deo ispita - zadacineda70.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Vukobratović dr Dejan
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Kovačević dr Mladen
Vanredni profesor

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Suzić Siniša
Docent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Kovačević dr Mladen
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Pakoci dr Edvin
Istraživač saradnik

Laboratorijske vežbe