prof. dr Ljiljana Cvetković


Nedostaje slika

dr Ljiljana Cvetković

Redovni profesor


Telefon021 4852856
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor

Diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, grupa za matematiku 1982. godine. Godine 1985. odbranila magistarski rad “Relaksacioni postupci za rešavanje sistema linearnih i nelinearnih jednačina”. 1987. godine odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Teorija konvergencije relaksacionih postupaka za rešavanje sistema jednačina". 1982. godine zaposlila se na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, kao asistent pripravnik, gde je birana za aistenta 1986., u zvanje docenta 1988., u zvanje vanrednog profesora 1992. i u zvanje redovnog profesora 1997. godine. Trenutno predaje Numeričke metode linearne algebre I i II, Matematiku sa statistikom i Programske pakete za obradu eksperimentalnih podataka za studente biologije. Takođe, izvodi nastavu iz Poslovne statistike za studente Fakulteta za uslužni biznis u Novom Sadu. Bila je mentor dva specijalistička rada, dve magistarske teze i jdne doktorske disertacije. Autor je 7 udžbenika ili zbirki zadataka. Naučna oblast kojom se bavi je numerička matematika, numeričko rešavanje sistema jednačina, iterativni postupci, numeričke metode linearne algebre i primenjena linearna algebra. Autor je jedne monografije na engleskom jeziku, jedne monografije na srpskom jeziku i 95 publikovanih naučnih radova. Učesnik je 66 međunarodnih i domaćih naučnih skupova. Održala je 4 plenarna predavanja po pozivu na međunarodnim konferencijama. Bila je predsednik organizacionog odbora i predsednik ili član programskog odbora za 16 naučnih skupova, od toga 9 medjunarodnih. Održala je 22 predavanja po pozivu (Karlsruhe, Germany, 1989.; Niš, 1990., Kent, Ohio, USA, 1992.; Podgorica, 1995; Warszawa, Poland, 1997., Novorossiisk, Russia, 1998.; Beograd, 2000.; Rostov-on-Don, Russia, 2004., Palić, 2005.; Beograd, 2006.; Kent, Ohio, USA, 2006.; Beijing, China, 2007.; Shanghai, China, 2007.; Zaragoza, Spain, 2008.; Hong-Kong, 2008.; Vitoria-Gasteiz, Spain,2008.; Rostov-on-Don, Russia, 2008.; Warszawa, Poland, 2009.; Prague, Czech Republic, 2010.; Zaragoza, Spain, 2010.; Poznan, Poland, 2010.) Urednik je 3 zbornika radova sa naučnih skupova, gost urednik za specijalne brojeve časopisa Numerical Algorithms, Linear Algebra and its Applications i Numerical Linear Algebra, član uređivačkog odbora jednog domaćeg i jednog međunarodnog časopisa sa SCI liste, referent za preko deset međunarodnih časopisa iz najviše kategorije. Bila je prodekan za matematiku PMF-a u Novom Sadu od 1993-1996. i pomoćnik pokrajinskog sekretara za obrazovanje i kulturu Vojvodine od 1990-1992. Trenutno rukovodi sa 4 naučno istraživačka projekta, finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju iz oblasti osnovnih istraživanja i Pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnologiju. Član je i officer GAMM Activity Group Applied and Numerical Linear Algebra.

NazivU Ustanovi
-

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1982

Relaksacioni postupci za rešavanje sistema linearnih i nelinearnih jednačina

Magistratura

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1985

Teorija konvergencije relaksacionih postupaka za rešavanje sistema jednačina

Doktorat

Matematičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1987

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetković Lj., Kostić V.: On the inertia of the block H-matrices , Numerical Linear Algebra with Applications, 2017, Vol. 24, No 5, pp. 1-12, ISSN 1099-1506
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetković Lj., Kostić V., Cvetković D.: Pseudospectra localizations and their applications, Numerical Linear Algebra with Applications, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 356-372, ISSN 1099-1506
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKostić V., Miedlar A., Cvetković Lj.: An algorithm for computing minimal Geršgorin sets, Numerical Linear Algebra with Applications, 2016, Vol. 23, No 2, pp. 272-290, ISSN 1099-1506
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetković Lj., Kostić V.: A note on the convergence of the MSMAOR method for linear complementarity problems, Numerical Linear Algebra with Applications, 2014, Vol. 21, pp. 534-539, ISSN 1099-1506
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKostić, V., Varga, R.S., Cvetković, Lj., Localization of Generalized Eigenvalues by Cartesian Ovals. Numer. Linear Algebra Appl. 19,4 (2012), 728–741.
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiCvetković, Lj., Kostić, V., Pena, J.M., Eigenvalue localization refinements related to positivity, SIAM J. Matrix Anal. Appl. 32(3) (2011), 771–784.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Kostić V., Šanca E.: Fractional pseudospectra and their localizations, Linear Algebra and Its Applications, 2018, Vol. 559, pp. 244-269, ISSN 0024-3795
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Kostić V., Doroslovački K., Cvetković D.: Euclidean norm estimates of the inverse of some special block matrices, Applied Mathematics and Computation, 2016, Vol. 284, pp. 12-23, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Kostić V., Šanca E.: A wider convergence area for MSTMAOR iteration methods for LCP, Numerical algorithms, 2016, Vol. 71, No 1, pp. 77-88, ISSN 1017-1398
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Erić M., Pena J.: Eventually SDD matrices and eigenvalue localization, Applied Mathematics and Computation, 2015, Vol. 252, pp. 535-540, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Szulc T., Nedović M.: Scaling technique for Partition-Nekrasov matrices, Applied Mathematics and Computation, 2015, Vol. 271, pp. 201-208, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Mihailović D., Kostić V., Mimić G.: Stability analysis of turbulent heat exchange over the heterogeneous environmental interface in climate models, Applied Mathematics and Computation, 2015, Vol. 265, pp. 79-90, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKostić V., Hadjidimos A., Cvetković Lj.: On the choice of parameters in MAOR type splitting methods for the linear complementarity problem, Numerical algorithms, 2014, Vol. 67, No 4, pp. 793-806, ISSN 1017-1398
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKostić V., Cvetković Lj., Balaž I., Mihailović D.: Complexity and asymptotic stability in the processof biochemical substance exchange in a coupled ring of cells, Chaos Solitons & Fractals, 2014, Vol. 65, pp. 30-43, ISSN 0960-0779
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Doroslovački K.: Max norm estimation for the inverse of block matrices, Applied Mathematics and Computation, 2014, Vol. 242, pp. 694-706, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Ping-Fan D., Doroslovački K., Yao-Tang L.: Infinity norm bounds for the inverse of Nekrasov matrices, Applied Mathematics and Computation, 2013, Vol. 219, No 10, pp. 5020-5024, ISSN 0096-3003
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković, Lj., Nedović, M., Eigenvalue localization refinements for the Schur complement. Appl. Math. Comput. 218 (17) (2012), 8341-8346.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković, Lj., Kostić, V., Application of Generalized Diagonal Dominance in Wireless Sensor Network Optimization Problems. Appl. Math. Comput. 218 (2012), 4798-4805.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković, Lj., Kostić, V., Doroslovacki, K., Max-norm bounds for the inverse of S-Nekrasov matrices. Appl. Math. Comput. 218 (2012), 9498-9503.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Nedović, M., Special H-matrices and their Schur and diagonal-Schur complements. Appl. Math. Comput. 208 (2009) 225–230. <\eng>
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Kostić, V., Rauški, S., A new subclass of H-matrices. Appl. Math. Comput. 208 (2009) 206–210. <\eng>
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuKostić, V., Cvetković, Lj., Varga, R.S., Geršgorin-type localizations of generalized eigenvalues. Numerical Linear Algebra with Applications 16, 11-12 (2009), 883-898.
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Some convergence conditions for a class of parallel decomposition-type linear relaxation methods. Appl. Numer. Math. 41 (2002), 81-87. <\eng>
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuCvetković Lj., Chaoqian L., Yimin W., Jianxing Z.: An infinity norm bound for the inverse of Dashnic-Zusmanovich type matrices with applications, Linear Algebra and Its Applications, 2018, ISSN 0024-3795
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., A note on the convergence of the MAOR method. J. Comput. Appl. Math. 103 (1999), 281-285. <\eng>
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Bru, R., Cvetković, Lj., Kostić, V., Pedroche, F., Sums of Σ-strictly diagonally dominant matrices. Linear and Multilinear Algebra 58(1) (2010), 75–78. <\eng>
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Cvetković, LJ., H-matrix theory vs. eigenvalue localization. Numerical Algorithms 42, 3-4 (2006), 229-245. <\eng>
(M23) Rad u međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Kostić, V., Varga, R.S., A new Geršgorin-type eigenvalue inclusion set. ETNA (Electronic Transactions on Numerical Analysis) 18 (2004), 73-80. <\eng>
(M23) Rad u međunarodnom časopisuCvetković Lj., Kostić, V., Šanca, E., Saed, Abear: Error Control Based on the Novel Proof of Convergence of the MSMAOR Methods for the LCP, EAST ASIAN JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS, 2018, Vol. 8, No 2, pp. 352-364, ISSN 2079-7362
(M27) Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa na godišnjem nivou(gost urednik)Cvetkovic, Ljiljana; Frommer, Andreas; Manuel Pena, Juan; Tsatsomeros, Michael Special Issue devoted to the Applied Linear Algebra Conference in Honor of Hans Schneider, NOVI Sad Preface LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 2012 436 (2):263-264
(M27) Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa na godišnjem nivou(gost urednik)Cvetkovic, Ljiljana; Korotov, Sergey; Nistor, Victor; Vulkov, Lubin Editors' preface for the topical issue "Advances in Numerical Analysis and Numerical Linear Algebra" CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 2012 10 (1):1-2
(M27) Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa na godišnjem nivou(gost urednik)Cvetkovic, Ljiljana Special Issue: Applied Linear Algebra, dedicated to Ivo Marek Preface NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS 2009 16 (11-12):861-862
(M27) Uređivanje istaknutog međunarodnog naučnog časopisa na godišnjem nivou(gost urednik)Cvetkovic, L Special Issue in honor of Richard S. Varga Preface LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS (2008), 429(10): 2291-2292
(M28) Uređivanje međunarodnog naučnog časopisaCentral European Journal of Mathematics
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Varga, R.S., Cvetković, Lj., Kostić, V., Approximation of the minimal Geršgorin set of a square complex matrix. ETNA (Electronic Transactions on Numerical Analysis) 30 (2008), 398-405. <\eng>
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Kostić, V., Kovačević, M., Szulc, T., Further results on H-matrices and their Schur complements. Appl. Math. Comput. 198(2) (2008), 506-510. <\eng>
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Kostić, V., A note on the convergence of the AOR method. Appl. Math. Comput. 194/2 (2007), 394-399. <\eng>
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Kostić, V., Between Geršgorin and minimal Geršgorin sets, J. Comput. Appl. Math. 196/2 (2006), 452-458 <\eng>
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Kostić, V., New criteria for identifying H-matrices, J. Comput. Appl. Math. 180/2 (2005), 265-278. <\eng>
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Rapajić, S., How to improve MAOR method convergence area for linear complementarity problems. Appl. Math. Comput. 162 (2005), 577-584. <\eng>
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisu Cvetković, Lj., Obrovski J., Some convergence results of PD relaxation methods. Appl. Math. Comput. 107,2-3 (2000), 103-112 <\eng>
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorNumerička analizaUniverzitet u Novom Sadu27.07.1998.
Vanredni profesorMatematikaUniverzitet u Novom Sadu15.04.1992.
DocentMatematikaPrirodno-matematički fakultet18.05.1988.
AsistentMatematikaPrirodno-matematički fakultet04.06.1986.
Asistent pripravnikMatematikaPrirodno-matematički fakultet01.10.1982.