doc. dr Slobodan Pavlović


Nedostaje slika

dr Slobodan Pavlović

Docent


Telefonnull
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Katedri za južnoslovenske jezike 1993. Magistrirao na istom fakultetu 1997. Doktorirao na Filozosfkom fakultetu u Novom Sadu 2005. Zvanje docenta za užu naučnu oblast srpski jezik i lingvistika stekao je 2006. godine. Za knjigu "Determinativni padeži u starosrpskoj poslovnopravnoj pisemenosti" dobio je 2007. godine nagradu "Pavle Ivić".

NazivU Ustanovi

Diploma

Filološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

1993

Determinativni padeži u govoru severozapadne Boke

Magistratura

Filološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

1997

Doktorat

Filološke nauke

Filozofski fakultet u Novom Sadu

2005

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuS. Pavlović, "Sistemski podsticaj za konektivnu unifikaciju asertivnosti i voluntativnosti u starosrpskom jeziku", Zora, 44, Maribor 2006, 181 190.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaS. Pavlović, "Kondicionalna klauza u starosrpskoj poslovnopravnoj pismenosti", Južnoslovenski filolog, LXII, Beograd 2006, 113 138.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniS. Pavlović, "Žanrovi starosrpskog poslovnopravnog stila", Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 32/1, Beograd 2004, 223 234.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentFilološke nauke24.03.2011.
DocentFilološke naukeFilozofski fakultet u Novom Sadu01.10.2005.