Asistent Stefan Mirković


Nedostaje slika

Stefan Mirković

Asistent


Telefon021/485-2569
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent
Trenutno nema podataka o biografiji zaposlenog!
Asistent
03.02.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent01.03.2019.28.02.2022.Katedra za električna merenja
Saradnik u nastavi01.03.2018.Katedra za električna merenja
NazivU Ustanovi
Merenje parametara dinamičkog odziva operacionog pojačavača

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2017

Projektovanje merno-informacionog sistema za udaljena merenja zasnovanog na mikroC i LabVIEW okruženju

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBulat M., Mirković S., Gazivoda N., Pejić D., Urekar M., Antić B.: The impact of the Conversion Starting Threshold on the Estimation of the RMS Value, Microprocessors and Microsystems, 2022, Vol. 93, No. 104595, pp. 1-7, ISSN 0141-9331
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSubotin (Bulat) M., Mirković S., Gazivoda N., Pejić D., Urekar M., Antić B.: The Impact of the Conversion Starting Threshold on the Estimation of the RMS Value , Microprocessors and Microsystems, 2022, Vol. 93, No. 1, pp. 1-6, ISSN 0141-9331
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomMirković S., Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Novaković Đ.: Improvement of an Existing Method of Asynchronous Sampling for Determining RMS Value, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2018, Vol. 15, No 1, pp. 13-28, ISSN 1451-4869, UDK: 519.243:53.08]:004.942
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Đorđević-Kozarov J., Novaković Đ., Mirković S.: Kompozitni instrument za merenje otpornosti strujnih šantova u industrijskom okruženju, 3. Merno-informacione tehnologije MIT, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 6-8 Decembar, 2018, ISBN ISBN 978-86-6022-132
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Pejić D., Gazivoda N., Novaković Đ., Mirković S., Subotin (Bulat) M.: Značaj merenja i metrologije u konceptu Industrije 4.0, 4. Merno-informacione tehnologije MIT, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 11-13 Decembar, 2019, ISBN 978-86-6022-233
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Novaković Đ., Gazivoda N., Sovilj P., Pejić D.: Koncept merno-informacionog sistema za monitoring životne sredine zasnovanog na GSM tehnologiji i TCP/IP protokolu, 4. Merno-informacione tehnologije MIT, Novi Sad, 11-13 Decembar, 2019, ISBN 978-86-6022-233-8
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Novaković Đ., Gazivoda N., Sovilj P., Pejić D.: Primena metoda grafičkog programiranja u projektovanju mernih sistema u biomedicini, 4. Merno-informacione tehnologije MIT, Novi Sad, 11-13 Decembar, 2019, ISBN 978-86-6022-233-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Vujičić B., Urekar M., Mirković S., Gutai I., Novaković Đ., Sovilj P.: ETALONIRANJE MERILA FAKTORA SNAGE KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE „MERENJE AKTIVNE SNAGE I FAKTORA SNAGE“, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 458-461, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai I., Pejić D., Urekar M., Sovilj P., Vujičić B., Gazivoda N., Subotin (Bulat) M., Mirković S., Novaković Đ.: ETALONIRANJE DIGITALNIH MULTIMETARA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE "MERENJE OTPORNOSTI METODOM PRAŽNJENJA KONDENZATORA", 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 206-209, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐorđević Kozarov J., Urekar M., Vujičić B., Gazivoda N., Subotin (Bulat) M., Mirković S., Novaković Đ.: ETALONIRANJE OTPORNIKA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE "UTICAJ SISTEMATSKE GREŠKE NA REZULTAT MERENJA", 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 222-225, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐorđević Kozarov J., Urekar M., Gazivoda N., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Vujičić B., Mirković S.: ETALONIRANJE POKAZNIH MERNIH INSTRUMENATA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE "INSTRUMENT ZA MERENJE NAIZMENIČNE STRUJE I NAPONA", 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 404-407, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Gazivoda N., Vujičić B., Novaković Đ., Mirković S., Gutai I., Đorđević Kozarov J.: ETALONIRANJE OTPORNIKA VITSTON-TOMSONOVIM MOSTOM KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE "MERENJE IMPEDANSE DVOJNIM T MOSTOM", 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 408-411, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Gazivoda N., Novaković Đ., Mirković S., Subotin (Bulat) M., Pejić D., Đorđević Kozarov J.: ZNAČAJ OBRAZOVANJA IZ OBLASTI METROLOGIJE I MERNO-INFORMACIONIH SISTEMA U SAVREMENOM KONCEPTU INDUSTRIJE 4.0, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 412-415, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGazivoda N., Gutai I., Vujičić B., Pejić D., Urekar M., Sovilj P., Subotin (Bulat) M., Mirković S., Novaković Đ.: ETALONIRANJE JEDNOSMERNIH MERNIH MOSTOVA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE "JEDNOSMERNI VITSTONOV MOST", 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 416-419, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVujičić B., Gazivoda N., Gutai I., Urekar M., Mirković S., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ.: ETALONIRANJE FREKVENCMETARA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE: MERENJE FREKVENCIJE I FAZNE RAZLIKE OSCILOSKOPOM, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 420-423, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Urekar M., Novaković Đ., Gazivoda N.: Primena numeričkih metoda integracije na računanje efektivne vrednosti, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 543-548, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Sovilj P., Urekar M., Gazivoda N., Novaković Đ.: MODIFIKACIJA SIMPSONOVIH PRAVILA NUMERIČKE INTEGRACIJE PRI ODREĐIVANJU RMS, 13. Kongres metrologa, Šabac: Fakultet tehničkih nauka, 23-25 Oktobar, 2019, pp. 112-119, ISBN 978-86-6022-220-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Pejić D., Grbić T., Mirković S., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N.: Jednostavan i efikasan način za generisanje dva ansambala slučajnih brojeva uniformne raspodele sa definisanim koeficijentom korelacije, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, 3-5 Jun, 2019, pp. 538-542, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Gazivoda N., Vujičić B., Novaković Đ., Sovilj P.: Prilog etaloniranju pokaznih naprava termometara sa otpornim sondama, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, 3-5 Jun, 2019, pp. 498-502, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Gazivoda N., Vujičić B., Novaković Đ., Sovilj P.: Prilog etaloniranju pokaznih naprava termometara sa termoparovima, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, 3-5 Jun, 2019, pp. 513-518, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Pejić D., Mirković S., Urekar M., Subotin (Bulat) M.: Evaluacija funkcije gustine raspodele generatora pseudoslučajnog napona, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, pp. 285-288, ISBN 978-86-7466-752-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPejić D., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N., Mirković S., Novaković Đ., Radonjić A.: Eksperimentalna provera unapređene metode za određivanje efektivne vrednosti, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, ISBN ISBN 978-86-7466-752
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Novaković Đ., Sovilj P., Pejić D., Urekar M., Subotin (Bulat) M.: Razvoj sistema za udaljena merenja i akviziciju primenom virtualnih mernih instrumenata, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, pp. 289-293, ISBN 978-86-7466-752-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S.: Razvoj merno-akvizicionog sistema za nadzor meteoroloških parametara u realnom vremenu, 2. Kongres metrologa - merni sistemi 2018, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 22-27 Novembar, 2018, pp. 42-44, ISBN 978-86-6022-122-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Mitrović Z.: Primena numeričkih metoda u određivanju efektivne vrednosti, 2. Kongres metrologa - merni sistemi 2018, Novi Sad: FTN Novi Sad, 22-27 Novembar, 2018, pp. 19-23, ISBN 978-86-6022-122-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Novaković Đ.: Unapređenje postojeće metode asinhronog uzorkovanja pri određivanju RMS vrednosti, 61. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo: Društvo za ETRAN, 5-8 Jun, 2017, pp. 1-6, ISBN 978-86-7466-692-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Krasić N., Gazivoda N.: Razvoj merno-akvizicionog sistema zasnovanog na ZigBee modulu, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, 13-15 Jun, 2016, ISBN 978-86-7466-618-0
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Gazivoda N., Mitrović Z., Sovilj P., Pejić D., Urekar M., Radonjić A., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A.: SIMULACIONI MODEL GENERISANјA DISKRETNOG ANALOGNOG UNIFORMNOG ŠUMA, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Mitrović Z., Sovilj P., Pejić D., Radonjić A., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A., Gazivoda N.: Teorijski model višebitnog stohastičkog digitalnog brojila visoke preciznosti u Smart Grid konceptu, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pejić D., Mitrović Z., Sovilj P., Urekar M., Radonjić A., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A., Gazivoda N.: Unapređenje instrumenta MM4 primenom Stohastičkog digitalnog DFT Procesora u merenju snage i energije, 2018
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
AsistentElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.03.2022.
AsistentElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.03.2019.
Saradnik u nastaviElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.03.2018.