doc. dr Milan Marinković


Nedostaje slika

dr Milan Marinković

Docent


Telefon021/485-2617
E-mail
Akademsko zvanjeDocent

Rođen je 04.11.1990. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu školu  „Desanka Maksimović“ i Gimnaziju „Sveti Sava“-opšti smjer završio je u Prijedoru. Tokom srednje škole četiri godine zaredom učestvovao je na republičkim takmičenjima iz matematike i dobio nagradu za najaktivnijeg čitaoca biblioteke kao i nagradu za najboljeg učenika u generaciji iz oblasti matematike.
Fakultet tehničkih nauka je upisao je 2009. godine. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka (modul putevi)  2013. godine sa temom „Idejni projekat rehabilitacije lokalnog puta, dionica Beočin (Lafarž)- Mutalj od km 0+000 do km 15+291.15“ kod profesora Đorđa Uzelca. Master studije građevinarstva (modul putevi), upisao je 2013. godine i položio sve predviđene ispite, a 2015. godine položio je i dodatne ispite (Projektovanje železničkih pruga i stanica, Gornji stroj železničkih pruga i održavanje, Aerodromi) i  tako postao prvi student na Fakultetu tehničkih nauka koji je položio te ispite. Odbranio je master rad sa temom: „Razvoj GIS-a za saobraćajnice lokalnih samouprava“ kod profesora Bojana Matića.
Doktorsku disertaciju „Primena otpadnih i recikliranih materijala za izradu stabilizovanih slojeva kolovoznih konstrukcija“ kod mentora Bojana Matića odbranio je 21.09.2021.
Od oktobra 2014. godine radio je kao volonter a u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Saobraćajnice izabran je 2015. godine. U zvanje asistenta za užu naučnu oblast Saobraćajnice je izabran 2017. godine. Učestvuje u izvođenju nastave na odsecima građevinarstvo i saobraćaj i transport.  Na studijskom programu građevinarstvo izvodi vežbe iz predmeta „Putevi i saobraćajnice“, „Kolovozne konstrukcije“, „Upravljanje objektima uz podršku informacionih sistema“ i „Upravljanje mostovima“  a na studijskom programu saobraćaj i transport izvodi vežbe iz predmeta „Drumske i gradske saobraćajnice i čvorišta“.
2016. godine je upisao doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Upisao je doktorske studije na studijskom programu građevinarstvo. Položio je sve predviđene predmete sa prosječnom ocjenom 10,00 a teorijske osnove doktorske disertacije je odbranio krajem 2019. godine.
Kao autor i koautor objavio je naučne radove na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i u međunarodnim i domaćim časopisima od kojih su naznačajniji radovi u časopisima kategorija M21a i M22. Bio je recenzent 5 naučnih radova u međunarodnim časopisima od kojih su najznačnije dvije recenzije za radove u časopisima kategorije M23. Objavio je jedan udžbenik.
Bio je član žirija u okviru projekta „EBEC- Novosadski dani inženjera“ 2017 godine. U toku 2018. i 2019. godine kao savetnik je učestvovao u izradi master rada studenta Milana Sekulića sa Univerziteta u Lundu, Švedska  (Multi-Criteria GIS modelling for optimal alignment of roadway bypasses in the Tlokweng Planning Area, Botswana). Takođe je bio savetnik kandidatkinji Saedi Omran Furgan pri izradi dela njene doktorske disertacije.
Član je Inženjerske komore Srbije od 2021. godine. Posjeduje licence odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova za stručnu oblast građevinsko inženjerstvo:
• Odgovorni izvođač radova  za stručnu oblast građevinsko inženjerstvo, uža stručna oblast saobraćajna infrastruktura (GI 04-03.1)
• Odgovorni projektant za stručnu oblast građevinsko inženjerstvo, uža stručna oblast saobraćajna infrastruktura (GP 04-03)
Projektovao je preko 180 kolovoznih konstrukcija od kojih su najznačajniji projekti kolovozne konstrukcije autoputa Novi Sad-Zrenjanin i autoputa Zrenjanin-Beograd. Pored toga učestvovao je u analizi stanja postojećih kolovoznih konstrukcija kao i u izradi različitih studija i modela iz oblasti upravljanja saobraćajnom infrastrukturom.
Član je naučnoistraživačkog projekta „Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji“.
Govori i piše engleski jezik i služi se njemačkim jezikom.

Docent
01.10.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent-Master01.10.2020.30.09.2022.Katedra za geotehniku i saobraćajnice
Asistent-Master01.10.2017.30.09.2020.Katedra za geotehniku i saobraćajnice
Saradnik u nastavi01.10.2015.Katedra za geotehniku i saobraćajnice
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Sekretar katedre01.10.2018.Katedra za geotehniku i saobraćajnice
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Idejni projekat rehabilitacije lokalnog puta, dionica Beočin (Lafarž)-Mutalj od km 0+000 do km 15+291.25

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2013

Primena otpadnih i recikliranih materijala za izradu stabilizovanih slojeva kolovoznih konstrukcija

Doktorat

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2021

Razvoj GIS-a za saobraćajnice lokalnih samouprava

Master rad

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiMatić B., Jovanović S., Marinković M., Sremac S., Kumar Das D., Stević Ž.: A Novel Integrated Interval Rough MCDM Model for Ranking and Selection of Asphalt Production Plants, Mathematics, 2021, Vol. 9, No. 3, ISSN 2227-7390
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMatić B., Jovanović S., Kumar Das D., Kazimieras Zavadskas E., Stević Ž., Sremac S., Marinković M.: A New Hybrid MCDM Model: Sustainable Supplier Selection in a Construction Company, Symmetry, 2019, Vol. 11, No. 3, ISSN 2073-8994
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomSekulić M., Marinković M., Ivković I.: SPATIAL MULTI-CRITERIA EVALUATION METHOD FOR PLANNING OF OPTIMAL ROADS ALIGNMENTS, WITH EMPHASIZE ON ROBUSTNESS ANALYSIS, International Journal for Traffic and Transport Engineering, (IJTTE), 2021, ISSN 2217-544X
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniOmran Furgan S., Malešev M., Radonjanin V., Marinković M.: CHARACTERISTIC DEFECTS AND DAMAGES OF TWO RC ARCH BRIDGES IN TRIPOLI, 14. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 21-23 November, 2018, pp. 423-435, ISBN 978-86-6022-105-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Milović (Tatomirović T., Matić B.: ZEOLITE AS ADDITIVE IN WARM MIX ASPHALT , 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 483-490, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 665.775.4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Milović (Tatomirović T., Matić B.: ZEOLITE AS ADDITIVE IN WARM MIX ASPHALT , 5. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet Subotica, 21-22 April, 2015, pp. 483-490, ISBN 978-86-80297-68-2, UDK: 665.775.4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B.: CORRELATION BETWEEN PAVEMENT DEFLECTION AND DCP, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-4, ISBN 978-86-7892-934-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Marinković G.: EFFECT OF AIR TEMPERATURE ON PAVEMENT STRUCTURE, 8. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad, 8-10 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7892-934-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Stevanović R.: Review Of Use Of Industrial Plastic Waste In Road Construction, 13. iNDiS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 25-27 Novembar, 2015, pp. 589-594, ISBN 978-86-7892-750-8, UDK: 502.131.1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Stevanović R.: BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM IN EUROPE , 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: UNIVERZITET CRNE GORE /GRAĐEVINSKI FAKULTET , 7-11 Mart, 2016, pp. 839-845, ISBN 978-86-82707-30-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Stevanović R.: MODEL OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ROADS, 2. Kongres o putevima, Beograd: Srpsko društvo za puteve ''Via-Vita'', 9-10 Jun, 2016, pp. 428-435, ISBN 978-86-88541-06-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarinković M., Matić B., Stevanović R.: EXAMPLE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM FOR ROADS OF LOCAL GOVERMENT, 2. Kongres o putevima, Beograd: Srpsko društvo za puteve ''Via-Vita'', 9-10 Jun, 2016, pp. 420-427, ISBN 978-86-88541-06-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAwadat Salem H., Matić B., Marinković M.: DEVELOPMENT OF PAVEMENT TEMPERATURE REGRESSION MODELS AT GHADAMIS, LIBYA, 2. Kongres o putevima, Beograd: Srpsko društvo za puteve ''Via-Vita'', 9-10 Jun, 2016, pp. 173-177, ISBN 978-86-88541-06-0
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarinković M., Matić B., Stevanović R.: PRIMJER GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA PUTEVE LOKLANIH SAMOUPRAVA, Put i saobraćaj, 2016, Vol. 3, pp. 23-28, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8 651.1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMarinković M., Tollazzi T., Matić B., Jokanović I., Jovanović S.: PREDVIDLJIVI PUTEVI, Put i saobraćaj, 2018, Vol. 64, No 1, pp. 5-16, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/8+651.1
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković M.: Motorization rate in Serbia, Republic of Srpska, Federation of BiH, Montenegro and North Macedonia , Put i saobraćaj, 2019, Vol. 65, No. 4, pp. 49-53, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8+651.1
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaMarinković M.: Average annual rate of change in the number of heavy truck vehicles on the state roads of the Republic of Serbia, Put i saobraćaj, 2019, Vol. 65, No. 1, pp. 51-56, ISSN 0478-9733
(M53) Rad u naučnom časopisuMarinković M., Matić B.: RAZVOJ GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA ZA SAOBRAĆAJNICE LOKALNIH SAMOUPRAVA, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2016, Vol. 13, pp. 2616-2619, ISSN 0350-428X, UDK: 625.7/.8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinković M.: GIS I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA, 7. GIS forum, Beograd: GIS Centar, 15 Maj, 2018
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarinković M.: PRIMJENA GIS ALATA PRI IZBORU ASFALTNE BAZE U SRBIJI, 6. GIS forum, Beograd, 16 Maj, 2017, pp. 83-88
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĆurčić K., Ćosić Đ., Bojanić T., Popović Lj., Marinković M.: PROCENA I UPRAVLJANJE RIZICIMA U IZGRADNJI/MONTAŽI CAR I EAR OSIGURANJE, 14. iNDiS, Novi Sad: Departman za građevinarstvo i geodeziju, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 21-23 Novembar, 2018, pp. 1071-1079, ISBN ISBN 978-86-6022-105
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaMarinković M.: Primena otpadnih i recikliranih materijala za izradu stabilizovaih slojeva kolovoznih konstrukcija, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2021
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
DocentSaobraćajniceUniverzitet u Novom Sadu01.10.2022.
Asistent-masterSaobraćajniceFakultet tehničkih nauka01.10.2020.
Asistent-masterSaobraćajniceFakultet tehničkih nauka01.10.2017.
Saradnik u nastaviSaobraćajniceFakultet tehničkih nauka01.10.2016.
Saradnik u nastaviSaobraćajniceFakultet tehničkih nauka01.10.2015.