Asistent sa doktoratom Marina Bulat


Nedostaje slika

Marina Bulat

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-4517
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom

Marina Bulat je rođena u Apatinu, gde završava osnovnu školu „Žarko Zrenjanin“ i gimnaziju "Nikola Tesla". Upisuje Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, gde završava bečelor i master-diplomske akademske studije Elektrotehnike i računarstva, smerovi Mikroračunarska elektronika i Merni sistemi. Tokom školovanja je bila dobitnik brojnih stipendija i nagrada. Potom se zapošljava na Fakultetu tehničkih nauka i radi kao asistent-master na Katedri za električna merenja, Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Paralelno sa tim završava studije Matematike u tehnici i brani master-diplomski rad iz oblasti Primenjene matematike 2018. godine. Doktorsku disertaciju na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije brani u januaru 2023. godine. Njena istraživačka karijera je usmerena ka oblastima električnih merenja, metrologije i biomedicine. Član je IEEE i učestvuje u programima nastavne i naučne razmene u okviru Erasmus+ programa.Dobitnica je nagrade Društva za ETRAN, 2015. za najbolji rad mladog istraživača (“Snimanje dinamičke petlje histerezisa osciloskopom”),
nagrade Društva za ETRAN, 2016. za najbolji rad (“Etalon za prenos i kalibraciju napona u uslovima rada van laboratorije”),
nagrade Društva za ETRAN, 2019. za najbolji rad (“Primena numeričkih metoda integracije na računanje efektivne vrednosti”),
nagrade fonda “Momčilo Momo Novković” za najboljeg studenta doktorskih akademskih studija sa prosečnom ocenom 10.00, 2019,
nagrade istraživaču u nastavnom zvanju sa najvećim brojem radova sa SCI liste u 2022. godini.


Od 1. jula 2020. do 30. juna 2022. godine učestvovala u aktivnostima proračuna, simulacija, dokaza koncepta, laboratorijskih testiranja i kalibracije pametnih modula za odvodnike prenapona i izolatore za niske i srednje napone u okviru projekta Programa saradnje nauke i privrede Inovacionog fonda Republike Srbije broj IF ID 50205 „New generation of silicone and zinc oxide surge arresters and insulators for low and medium voltage levels“ finansiranog iz sredstava Evropske komisije, a po Ugovoru o konzorcijumu sklopljenim sa kompanijom Plamen d.o.o. Inđija dana 25.06.2020.


?d 1. januara 2018. do završetka projekta, odnosno objedinjavanja svih projekata 2020. godine učestvovala na projektu tehnološkog razvoja TP32019 “Merenja u konceptu pametne distributivne mreže” Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.


Učestvovala na međunarodnom projektu H2020 “Self Sustained Cross-Border Customized Cyberphysical System Experiments for Capacity among European Stakeholders (SMART4ALL)” u periodu od maja 2020. godine do završetka projekta.


Sertifikovani proverivač za ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 i ISO 50001.


Član organizacionog komiteta na „12th Mediterranean Conference on Embedded Computing“, održanog od 06. do 10. juna 2023. godine u Budvi.


Od 2021. do jula 2023. godine verifikator naučnih radova Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije.


2014. godine pohađala i savladala obuku programa stručnog usavršavanja  „Kreativna nastava, Nastavnik – učenik – roditelj, tim koji pobeđuje br.14“.


2020. godine vodila tim mladih istraživača na takmičenju za najbolju inovativnu ideju "Space4women 3.0: Galaksija novih ideja".


2021. godine pohađala „The 2nd Summer School on Cyber Physical Systems and Internet of Things (SS-CPSIoT’2021)“.


Asistent sa doktoratom
01.07.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Laborant10.05.2023.30.06.2023.Katedra za električna merenja
Laborant01.02.2023.30.04.2023.Katedra za električna merenja
Asistent24.10.2022.31.01.2023.Katedra za električna merenja
Asistent01.02.2020.23.10.2022.Katedra za električna merenja
Asistent01.02.2017.31.01.2020.Katedra za električna merenja
Saradnik u nastavi01.02.2015.Katedra za električna merenja
Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBulat M., Mirković S., Gazivoda N., Pejić D., Urekar M., Antić B.: An improved algorithm for the estimation of the root mean square value as an optimal solution for commercial measurement equipment, Microprocessors and Microsystems, 2024, Vol. 106, No. 105042, pp. 1-10, ISSN 0141-9331, UDK: ISSN
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuAntić B., Bulat M., Pejić D., Gotovac Z., Mitrović Z.: Batteryless IoT Module for Sensing and Signaling Failures of Passive Power Accessories, Microprocessors and Microsystems, 2023, Vol. 99, No. 104809, ISSN 0141-9331
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBulat M., Mirković S., Gazivoda N., Pejić D., Urekar M., Antić B.: The impact of the Conversion Starting Threshold on the Estimation of the RMS Value, Microprocessors and Microsystems, 2022, Vol. 93, No. 104595, pp. 1-7, ISSN 0141-9331
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomUrekar M., Bulat M., Vujičić B., Pejić D.: Composite Resistor Standard for Calibration of Measuring Transducers in Laboratory Conditions, Serbian Journal of Electrical Engineering, 2016, Vol. 12, No 1, pp. 71-82, ISSN 1451-4869, UDK: 621.314.26:53.088
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPejić D., Urekar M., Bulat M., Gazivoda N.: RANDOMIZING OF PSEUDORANDOM NOISE SOURCE, 3. International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering IcETRAN, Zlatibor: ETRAN Society, 13-16 Jun, 2016, pp. 1-3, ISBN 978-86- 7466-618-0
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilić K., Cvetićanin S., Vukajlović N., Milićević D., Bulat M., Pejić D.: Fractional modeling and analytic solution of supercapacitor response, 12. IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe 2022, Novi Sad, 10-12 October, 2022, pp. 1-5, ISBN 978-1-6654-8032-1
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniGutai I., Sovilj P., Bulat M., Novaković Đ., Gazivoda N., Vujičić B.: A prototype of a system for detecting G force in an automobile, based on two ESP32’s, 6. IEEE Zooming Innovation in Consumer Electronics International Conference ZINC, Novi Sad: IEEE, 26-27 May, 2021, pp. 1-5, ISBN 978-1-6654-4731-7
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Pejić D., Gazivoda N., Novaković Đ., Mirković S., Subotin (Bulat) M.: Značaj merenja i metrologije u konceptu Industrije 4.0, 4. Merno-informacione tehnologije MIT, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 11-13 Decembar, 2019, ISBN 978-86-6022-233
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Gazivoda N., Đorđević-Kozarov J., Subotin (Bulat) M., Sovilj P.: Precizni kompozitni ommetar za merenje industrijskih strujnih šantova na mΩ opsegu, 2. Merno-informacione tehnologije MIT, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 8-9 Decembar, 2017, ISBN 978-86-6022-019-8
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Gazivoda N., Đorđević-Kozarov J., Bulat M., Sovilj P.: Precizni kompozitni ommetar za merenje industrijskih strujnih šantova na mΩ opsegu, 2. Merno-informacione tehnologije MIT, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 8-9 Decembar, 2017, ISBN 978-86-6022-019-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Novaković Đ., Vujičić B., Sovilj P., Bulat M.: Kompozitni miliommetar za merenje preciznih strujnih šantova u industrijskim uslovima, 61. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Kladovo: Društvo za ETRAN, 5-8 Jun, 2017, pp. 1-5, ISBN 978-86-7466-692-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Novaković Đ., Sovilj P., Gutai I., Vujičić B.: Prilog etaloniranju termometara sa direktnim očitavanjemu laboratorijskim uslovima, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 503-508, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Pejić D., Urekar M., Vujičić B., Gutai I.: Prilog etaloniranju čitača dozimetara, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 509-512, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Urekar M., Novaković Đ., Gazivoda N.: Primena numeričkih metoda integracije na računanje efektivne vrednosti, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 543-548, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Novaković Đ., Urekar M., Gutai I., Vujičić B.: Prilog etaloniranju termometara sa direktnim očitavanjemu terenskim uslovima, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 549-553, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini***Subotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Sovilj P., Urekar M., Gazivoda N., Novaković Đ.: MODIFIKACIJA SIMPSONOVIH PRAVILA NUMERIČKE INTEGRACIJE PRI ODREĐIVANJU RMS- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Novaković Đ., Sovilj P., Pejić D., Urekar M., Subotin (Bulat) M.: Razvoj sistema za udaljena merenja i akviziciju primenom virtualnih mernih instrumenata, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, pp. 289-293, ISBN 978-86-7466-752-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Mitrović Z.: Primena numeričkih metoda u određivanju efektivne vrednosti, 2. Kongres metrologa - merni sistemi 2018, Novi Sad: FTN Novi Sad, 22-27 Novembar, 2018, pp. 19-23, ISBN 978-86-6022-122-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Pejić D., Mirković S., Urekar M., Subotin (Bulat) M.: Evaluacija funkcije gustine raspodele generatora pseudoslučajnog napona, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, pp. 285-288, ISBN 978-86-7466-752-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPejić D., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N., Mirković S., Novaković Đ., Radonjić A.: Eksperimentalna provera unapređene metode za određivanje efektivne vrednosti, 62. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Palić, 11-14 Jun, 2018, ISBN ISBN 978-86-7466-752
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Urekar M., Pejić D.: UTICAJ SISTEMATSKE GRESKE NA REZULTAT MERENJA, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-5, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Urekar M., Pejić D.: Klastering Rajaraman i Wong Algoritamom, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Subotin (Bulat) M., Vujičić B., Pejić D.: Kompozitni etalonski otpornik za etaloniranje mernih pretvarača u laboratorijskim uslovima, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N.: Kritični AC parametri topljivih osigurača u kolima DC struje pri laboratorijskom ispitivanju, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Urekar M., Pejić D.: Snimanje dinamičke petlje histerezisa osciloskopom, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N., Mitrović Z., Mitrović J.: Estimacija performansi referentnog naponskog izvora za kalibraciju 3 1/2 cifarskih digitalnih multimetara van laboratorije, 15. Kongres metrologa Srbije, Zlatibor: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 12-15 Oktobar, 2015, pp. 1-9, ISBN 978-86-7518-182-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai I., Novaković Đ., Sovilj P., Pejić D., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N.: Web-bazirani merni sistemi –primer edukativnog front-enda, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 519-522, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniNovaković Đ., Pejić D., Grbić T., Mirković S., Subotin (Bulat) M., Gazivoda N.: Jednostavan i efikasan način za generisanje dva ansambala slučajnih brojeva uniformne raspodele sa definisanim koeficijentom korelacije, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero, 3-5 Jun, 2019, pp. 538-542, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Mirković S., Pejić D., Sovilj P., Urekar M., Gazivoda N., Novaković Đ.: MODIFIKACIJA SIMPSONOVIH PRAVILA NUMERIČKE INTEGRACIJE PRI ODREĐIVANJU RMS, 13. Kongres metrologa, Šabac: Fakultet tehničkih nauka, 23-25 Oktobar, 2019, pp. 112-119, ISBN 978-86-6022-220-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Gutai I., Vujičić B., Novaković Đ., Urekar M.: Prilog etaloniranju termometara sa direktnim očitavanjemu terenskim uslovima, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 549-553, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Gutai I., Vujičić B., Pejić D., Urekar M.: Prilog etaloniranju čitača dozimetara, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 509-512, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Gutai I., Vujičić B., Novaković Đ., Sovilj P.: Prilog etaloniranju termometara sa direktnim očitavanjemu laboratorijskim uslovima, 63. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, Beograd i Akademska misao, Beograd, 3-5 Jun, 2019, pp. 503-508, ISBN 978-86-7466-785-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Pejić D., Mirković S., Gazivoda N., Urekar M., Vujičić B.: Uticaj izbora početnog trenutka konverzije na procenu efektivne vrednosti signala, 64. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Beograd, 28-29 Septembar, 2020, pp. 361-365, ISBN 978-86-7466-852-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Gazivoda N., Vujičić B., Subotin (Bulat) M., Urekar M., Sovilj P.: Postupak etaloniranja mernih pretvarača aktivne i reaktivne električne snage, 64. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Beograd, 28-29 Septembar, 2020, pp. 371-374, ISBN 978-86-7466-852-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMirković S., Gazivoda N., Vujičić B., Subotin (Bulat) M., Urekar M., Sovilj P.: Postupak etaloniranja mernih pretvarača AC struje i napona i električne otpornosti, 64. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Beograd, 28-29 Septembar, 2020, pp. 366-370, ISBN 978-86-7466-852-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai I., Gutai J., Sovilj P., Urekar M., Novaković Đ., Subotin (Bulat) M.: Razvoj modularnog uređaja za akviziciju parametara životne sredine upotrebom otvorenog hardvera u konceptu Industrije 4.0, 64. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Beograd, 28-29 Septembar, 2020, ISBN 978-86-7466-852-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai I., Gutai A., Sovilj P., Urekar M., Novaković Đ., Subotin (Bulat) M.: Algoritam za skladištenje informacija u sistemu za merenje parametara životne sredine u konceptu Industrije 4.0, 64. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Beograd, 28-29 Septembar, 2020
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Đorđević Kozarov J., Gutai I., Mirković S., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ.: Uloga metrologije u tranziciji industrijske proizvodnje na koncept Industrije 4.0 u Srbiji, 64. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Beograd, 28-29 Septembar, 2020, pp. 384-389, ISBN 978-86-7466-852-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVujičić B., Gazivoda N., Gutai I., Urekar M., Mirković S., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ.: ETALONIRANJE FREKVENCMETARA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE: MERENJE FREKVENCIJE I FAZNE RAZLIKE OSCILOSKOPOM, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 420-423, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGazivoda N., Gutai I., Vujičić B., Pejić D., Urekar M., Sovilj P., Subotin (Bulat) M., Mirković S., Novaković Đ.: ETALONIRANJE JEDNOSMERNIH MERNIH MOSTOVA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE "JEDNOSMERNI VITSTONOV MOST", 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 416-419, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Gazivoda N., Novaković Đ., Mirković S., Subotin (Bulat) M., Pejić D., Đorđević Kozarov J.: ZNAČAJ OBRAZOVANJA IZ OBLASTI METROLOGIJE I MERNO-INFORMACIONIH SISTEMA U SAVREMENOM KONCEPTU INDUSTRIJE 4.0, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 412-415, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐorđević Kozarov J., Urekar M., Gazivoda N., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Vujičić B., Mirković S.: ETALONIRANJE POKAZNIH MERNIH INSTRUMENATA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE "INSTRUMENT ZA MERENJE NAIZMENIČNE STRUJE I NAPONA", 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 404-407, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐorđević Kozarov J., Urekar M., Vujičić B., Gazivoda N., Subotin (Bulat) M., Mirković S., Novaković Đ.: ETALONIRANJE OTPORNIKA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE "UTICAJ SISTEMATSKE GREŠKE NA REZULTAT MERENJA", 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 222-225, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniGutai I., Pejić D., Urekar M., Sovilj P., Vujičić B., Gazivoda N., Subotin (Bulat) M., Mirković S., Novaković Đ.: ETALONIRANJE DIGITALNIH MULTIMETARA KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE "MERENJE OTPORNOSTI METODOM PRAŽNJENJA KONDENZATORA", 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 206-209, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSubotin (Bulat) M., Gazivoda N., Vujičić B., Urekar M., Mirković S., Gutai I., Novaković Đ., Sovilj P.: ETALONIRANJE MERILA FAKTORA SNAGE KAO USLOV ZA IZVOĐENJE NASTAVNE VEŽBE „MERENJE AKTIVNE SNAGE I FAKTORA SNAGE“, 26. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 16-19 Februar, 2020, pp. 458-461, ISBN 978-86-6022-241-3
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Gazivoda N.: ETALON ZA PRENOS I KALIBRACIJU NAPONA U USLOVIMA RADA VAN LABORATORIJE, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-6, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBulat M., Urekar M., Pejić D.: UTICAJ SISTEMATSKE GRESKE NA REZULTAT MERENJA, 60. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor: Društvo za ETRAN, 13-15 Jun, 2016, pp. 1-5, ISBN 978-86-7466-618-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBulat M., Urekar M., Pejić D.: Klastering Rajaraman i Wong Algoritamom, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Vujičić B., Pejić D.: Kompozitni etalonski otpornik za etaloniranje mernih pretvarača u laboratorijskim uslovima, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Gazivoda N.: Kritični AC parametri topljivih osigurača u kolima DC struje pri laboratorijskom ispitivanju, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBulat M., Urekar M., Pejić D.: Snimanje dinamičke petlje histerezisa osciloskopom, 59. ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Srebrno jezero: Društvo za ETRAN, 8-11 Jun, 2015
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniUrekar M., Bulat M., Gazivoda N., Mitrović Z., Mitrović J.: Estimacija performansi referentnog naponskog izvora za kalibraciju 3 1/2 cifarskih digitalnih multimetara van laboratorije, 15. Kongres metrologa Srbije, Zlatibor: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 12-15 Oktobar, 2015, pp. 1-9, ISBN 978-86-7518-182-8
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduBulat M., Antić B., Mitrović Z., Vujičić B., Mirković S., Mitrović M.: Metodika nastave na laboratorijskim vežbama iz predmeta 'Električna i elektronska merenja' za studente osnovnih akademskih studija Biomedicinskog inženjerstva, 6. Merno-informacione tehnologije (MIT), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 20-23 Decembar, 2021, pp. 7-8, ISBN 978-86-6022-402-8
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduBulat M., Antić B., Mitrović Z., Vujičić B., Mirković S.: Metodika nastave na laboratorijskim vežbama iz predmeta 'Merenja u tehnici' za studente osnovnih akademskih studija Mehatronike, 6. Merno-informacione tehnologije (MIT), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 20-23 Decembar, 2021, pp. 8-8, ISBN 978-86-6022-402-8
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Mitrović Z., Pjevalica N., Pejić D., Radonjić A., Bulat M., Vujičić B.: Prototip monofaznog limitera, 2014
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Mitrović Z., Vujičić B., Pjevalica N., Pejić D., Radonjić A., Bulat M.: Prototip monofaznog limitera, 2014
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Mitrović Z., Vujičić B., Pjevalica N., Pejić D., Radonjić A., Subotin (Bulat) M.: Prototip monofaznog limitera, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Subotin (Bulat) M., Pejić D., Sovilj P., Mitrović J., Gazivoda N., Novaković Đ., Urekar M., Mitrović A., Milovanović A., Mitrović Z.: Numerička metoda za određivanje parametara periodičnih signala, 2019
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Subotin (Bulat) M., Pejić D., Sovilj P., Mitrović J., Gazivoda N., Novaković Đ., Urekar M., Mitrović A., Milovanović A., Mitrović Z.: Simulacioni model metode za određivanje parametara periodičnih signala, 2019
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Pjevalica V., Pjevalica N., Sovilj P., Beljić Ž., Gazivoda N., Bulat M.: Merenje krest faktora u elektrodistributivnoj mreži, 2014
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Bulat M., Pejić D., Sovilj P., Mitrović J., Gazivoda N., Novaković Đ., Urekar M., Mitrović A., Mitrović Z., Milovanović A.: Numerička metoda za određivanje parametara periodičnih signala, 2019
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Bulat M., Pejić D., Sovilj P., Mitrović J., Gazivoda N., Novaković Đ., Urekar M., Mitrović A., Mitrović Z., Milovanović A.: Simulacioni model metode za određivanje parametara periodičnih signala, 2019
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Gazivoda N., Mitrović Z., Sovilj P., Pejić D., Urekar M., Radonjić A., Bulat M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A.: SIMULACIONI MODEL GENERISANјA DISKRETNOG ANALOGNOG UNIFORMNOG ŠUMA, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Mitrović Z., Sovilj P., Pejić D., Radonjić A., Bulat M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A., Gazivoda N.: Teorijski model višebitnog stohastičkog digitalnog brojila visoke preciznosti u Smart Grid konceptu, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pejić D., Mitrović Z., Sovilj P., Urekar M., Radonjić A., Bulat M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A., Gazivoda N.: Unapređenje instrumenta MM4 primenom Stohastičkog digitalnog DFT Procesora u merenju snage i energije, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Gazivoda N., Mitrović Z., Sovilj P., Pejić D., Urekar M., Radonjić A., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A.: SIMULACIONI MODEL GENERISANјA DISKRETNOG ANALOGNOG UNIFORMNOG ŠUMA, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Mitrović Z., Sovilj P., Pejić D., Radonjić A., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A., Gazivoda N.: Teorijski model višebitnog stohastičkog digitalnog brojila visoke preciznosti u Smart Grid konceptu, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pejić D., Mitrović Z., Sovilj P., Urekar M., Radonjić A., Subotin (Bulat) M., Novaković Đ., Mitrović J., Mirković S., Mitrović A., Gazivoda N.: Unapređenje instrumenta MM4 primenom Stohastičkog digitalnog DFT Procesora u merenju snage i energije, 2018
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Urekar M., Pjevalica V., Pjevalica N., Sovilj P., Beljić Ž., Gazivoda N., Subotin (Bulat) M.: Merenje krest faktora u elektrodistributivnoj mreži, 2014
(M92) Realizovani patent, soj, sorta ili rasa, arhitektonsko, građevinsko ili urbanističko autorsko deloAntić B., Paroški M., Mitrović Z., Pejić D., Bulat M., Gazivoda N., Gotovac Z.: Inverzna pasivna radio-frekvencijska identifikaciona pločica u jednoslojnoj štampi (P-2021/1223), Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, 2023, str. 1-1
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.07.2023.
AsistentElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.02.2020.
AsistentElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.02.2017.
Saradnik u nastaviElektrična merenja, metrologija i biomedicinaFakultet tehničkih nauka01.02.2016.
Saradnik u nastaviElektrična merenja i metrologijaFakultet tehničkih nauka01.02.2015.