Istraživač saradnik Robert Mak


Nedostaje slika

Robert Mak

Istraživač saradnik


Telefon021/485-2525
E-mail
Akademsko zvanjeIstraživač saradnik
KancelarijaLaboratorija za telekomunikacije 224

Robert Mak je rođen 3. juna 1988. godine u Novom Sadu.

Diplomirao je na osnovnim studijama na Fakultetu tehničkih nauka (odsek za energetiku, elektroniku i telekomunikacije) 2011. godine, odbranivši završni bečelor rad na temu "Poboljšanje kvaliteta govornog signala primenom wavelet transformacije" sa najvišom ocenom, dok mu je ukupna prosečna ocena na osnovnim studijama bila 10. Godine 2010. odradio je dvomesečnu stručnu praksu na Tehničkom univerzitetu Ilmenau u Nemačkoj. Master studije završio je 2012. godine sa prosečnom ocenom 10, odbranio je master rad na temu "Primena globalne varijanse radi unapređenja kvaliteta govora sintetizovanog na osnovu skrivenih Markovljevih modela".

Aprila 2012. zaposlio se kao programer u preduzeću AlfaNum - govorne tehnologije. U jesen 2012. godine upisao je doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka.  

Od decembra 2013. zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka kao istraživač saradnik.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik01.12.2013.01.11.2016.Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije
Kriterijum produkcijeOpis
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaSečujski M., Pekar D., Mak R., Pakoci E., Jakovljević N., Delić V., Popović B.: A comparison of decision tree based approaches to the modelling of prosodic features in Serbian, in: Verbal Communication Quality, Interdisciplinary Research II, Eds. Slobodan T. Jovičić, Miško Subotić, Mirjana Sovilj, Beograd, Life Activities Advancement Center
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMak R., Ostrogonac S., Popović B., Bojanić M., Sečujski M.: A System for Glottal Excitation Extraction from Speech Signal Comprising an Improved SEDREAMS Algorithm, 2. International Conference TAKTONS, Novi Sad, 13-16 Novembar, 2013, pp. 84-87, ISBN 978-86-7892-555-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMak R., Pakoci E.: Use of Global Variance for the Enhancement of HMM-based Speech Synthesis, 56. ETRAN, Zlatibor: Društvo za ETRAN, Beograd, 11-14 Jun, 2012, pp. 1-4, ISBN 978-86-80509-67-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPakoci E., Mak R.: HMM-based Speech Synthesis for the Serbian Language, 56. ETRAN, Zlatibor: Društvo za ETRAN, Beograd, 11-14 Jun, 2012, pp. 1-4, ISBN 978-86-80509-67-9
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoSuzić S., Mak R., Pekar D., Jakovljević N.: Alat za dekompoziciju govornog signala na osnovu modela pobuda-filtar http://ftn.uns.ac.rs/n1062251029/alat-za-dekompoziciju-govornog-signala-na-osnovu-modela-pobuda-filtar, 2015
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPekar D., Suzić S., Mak R., Popović B.: Naziv: Parametarska sinteza govora za engleski jezik na bazi fonetski transkribovanog i prozodijski anotiranog teksta Link: http://www.ftn.uns.ac.rs/n1062251028/parametarska-sinteza-govora-za-englaski-jezik-na-bazi-fonetskih-traskribovanog-i-prozodijski-anotiranog-teksta, 2015
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pakoci E., Mak R., Ostrogonac S., Jakovljević N., Sečujski M.: Naziv: Sintetizator govora na bazi skrivenih Markovljevih modela za srpski jezik http://www.ftn.uns.ac.rs/n1524171304/sintetizator-govora-na-bazi-skrivenih-markovljevih-modela-za-srpski-jezik, korisnik: AlfaNum - govorne tehnologije d.o.o., 2012
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Pekar D., Mak R., Kiš P., Sečujski M., Vujnović Sedlar N.: Softver za ocenu kvaliteta prozodijske anotacije, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Istraživač saradnikTelekomunikacije i obrada signala01.12.2013.