Profesor strukovnih studija dr Željko Marčićević


Nedostaje slika

dr Željko Marčićević

Profesor strukovnih studija


Telefon021/485-2207
E-mail
Akademsko zvanjeProfesor strukovnih studija

Dr Željko J. Marčićević, prof. informatike rođen je 14.06.1969. u Neuzini, AP Vojvodina, R.Srbija.
Profesor je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Upisao studije školske 1990/91. godine i završava 21. juna 1994. godine.
Stručni (dršavni) ispit uspešno polaže 17.12.1996. godine.
Poslediplomske magistarske studije prijavljuje školske 1994/95 pod nazivom "Učenje računarsko informatičkih sadržaja na daljinu" i okončava odbranom teze 19.02.2000. godine.
Stekao je zvanje: Magistar tehničkih nauka, za naučnu oblast i užu naučnu oblast: Informatika u obrazovanju.
Doktorsku disertaciju prijavljuje 17.04.2002. godine sa temom "Kvalitet nastavnog modela Internet učionice za distantno obrazovanje informatičkih sadržaja putem multimedijalnih Internet servisa" i okončava odbranom disertacije 23.12.2004. godine.
Stekao je zvanje: Doktor tehničkih nauka iz naučne oblasti i uže naučne oblasti: Informatika u obrazovanju.
Uža specijalnost je E-obrazovanje, kreiranje i dizajnjiranje Web IT putem Web razvojnih alata, kreiranje i eksploatacija BP za Internet i modelovanje Virtuelnih sistema za učenje na daljinu.

Profesor strukovnih studija
01.10.2016.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Koordinator uslužnih delatnosti13.06.2013.01.09.2013.Služba finansijsko-računovodstvenih poslova
NazivU Ustanovi
/

Diploma

Računarske nauke

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

1994

Učenje računarsko informatičkih sadržaja na daljinu

Magistratura

Računarske nauke

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2000

Kvalitet nastavnog modela Internet učionice za distantno obrazovanje informatičkih sadržaja putem multimedijalnih Internet servisa

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjanin

2004

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVoskresenski V., Marčićević Ž., Panajotović B.: "Remote monitoring of parameters of uninterruptible power supply systems for telecommunication devices". Technics Technologies Education Management – TTEM - Journal of society for development of teaching and business processing in new net environment in B&H, Academic Journal, Volume 5, Number 4, 2010. ISSN 1840-1503, http://www.ttem-bih.org , www.nainfo.nb.rs/nauka_u_srbiji/nasi_u_wos.3.html
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčićević Ž., Milosavljević B., "Virtual Internet Classroom System Modules for distance IT learning and teaching within the shared space of the global network", WSEAS, 9th International Conference on EDUCATION and EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (EET '18), Paris, France April 13-15, 2018. ISSN: 2367-8933. Volume 3, st. 43-48. 2018. International Journal of Education and Learning Systems, http://iaras.org/iaras/journals/ijels
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSredojević D., Marčićević Ž., Vesin B.: Information Systems in Education, 31st Internacional Conference on Organizational Science Development - Quality Innovation Future. University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences. March 21st – 23rd, 2012, Congress Centre Bernardin, Portorož, Slovenija. Rad na CD-u broj 129_P12, ISBN: 978-961-232-254-0 i u Zborniku abstrakata str. 153, ISBN: 978-961-232-253-3.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčićević Ž., Tomić R., Tomić D.: "Components of the Virtual Internet Classroom model for distance learning of information content". World Scientific and Engineering Academy and Society. Recent Researches in Communications and computers. Proceedings of the 16th WSEAS International Conference on Communications (part of CSCC '12) and Proceendings of the 16th WSEAS International Conference on Computers (part of CSCC '12), Kos Island, Greece, July 14-17, 2012. god. Rad u zborniku radova str. 215-220. ISBN: 978-1-61804-109-8. Na CD-u COMCOM-34. Rad je objavljen i na sajtu www.wseas.org i indeksiran kao ISI Book, www.worldses.org/books/indexes.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTomić R., Marčićević Ž., Đokić N.: "Learning information content by distance learning, with a model of Virtual Internet classroom, by using ASP technology in a base Environment". World Scientific and Engineering Academy and Society. European Computing Conference. Proceendings of the European Computing Conference (ECC '11), Paris, France, April 28-30, 2011. god. Rad u zborniku radova str. 35-40. ISBN: 978-960-474-297-4. Na CD-u ECC-03. Rad je objavljen i na sajtu www.wseas.org i indeksiran kao ISI Book, www.worldses.org/books/indexes.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčićević Ž.: "Tehnologija telekonferencijskih sistema". SymOrg 2006. X Internacionalni simpozijum: "Promene u organizaciji i menadžmentu – Izazovi evropskih integracija". Zbornik radova u elektronskoj formi na CD-u, poglavlje: Informacione tehnologije u menadžmentu, fajl 27.pdf. Zlatibor, 7-10. juna 2006. godine. CIP 005 (048), ISBN 86-7680-086-3. COBISS.SR-ID 131353100., 10. International symposium SymOrg, Zlatibor: FON, 7-10 Jun, 2006, ISBN 86-7680-086-3
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčićević Ž.: "Wireless Wi-Fi WLAN bežični pristup Internetu za potrebe sporta". II Congress of Montenigrin Sport Academy and III International Scientifical Conference – Social and economic relations in sport and Methodology and Technology in sport. Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje "Sport Mont", br. 10-11/IV, Crnogorska sportska akademija - Podgorica, jun 2006. ISSN 1451-7485., Sport mont, 2006, ISSN 1451-7485
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčićević Ž.: "Imajet Video komunikacioni softver". II Međunarodna konferencija "Menadžment u sportu" - II nd Internatioonall Conference "Menagement in sport". Zbornik radova – Collection of papers, str. 276-281. Beograd, 19-20. maja 2006. ISSN: 86-86197-07-8.www.fms.rs/BK%2007%20radovi.pdf, ISBN 978-86-86197-11-5.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčićević Ž.: "Linktiviti Web Interaktivni Softver". II nd Internatioonall Conference "Menagement in sport". Zbornik radova – Collection of papers, str. 282-288. Beograd, 19-20. maja 2006. ISSN: 86-86197-07-8. www.fms.rs/BK%2007%20radovi.pdf, ISBN 978-86-86197-11-5.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčićević Ž.: "Web telekonferencijski sistem u virtuelnoj Internet učionici za karate sport", Karate savez Vojvodine i Fakultet za sport i turizam – tims, Novi Sad, VII međunarodni naučno-stručni simpozijum, Nauka i karate sport - "Moje dete karate sportista", Zbornik radova, Novi Sad 16.12.2006. CIP 796.853.26-053.2(082), ISBN 978-86-905425-2-9, COBISS.SR-ID 220458503.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMarčićević Ž.: Učenje računarsko informatičkih sadržaja na daljinu, IX Međunarodna konferencija "Informatika u obrazovanju, kvalitet i nove informacione tehnologije". Zbornik radova, str. 174-182. Zrenjanin, 20-21. mart 2000. godine.
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Marčićević Ž.: "Sistemi za elektronsko učenje", Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad 2010. Štamparija Mondograf, 380 str., ilustravija 24 cm, Novi Sad. CIP – katalogizacija u publikaciji - Biblioteka Metice srpske, Novi Sad, UDK 004.42:37.018.43(075.8), ISBN 978-86-7203-109-6, COBISS.SR-ID 250557703. , Novi Sad, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad 2010., 2010, str. 1-380, ISBN 978-86-7203-109-6
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Marčićević Ž.: "Primena informacionih tehnologija", Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad 2010. Štamparija MONDO-GRAF, 272 str., ilustracija 24 cm, Novi Sad. CIP – katalogizacija u publikaciji - Biblioteka Metice srpske, Novi Sad, 004 (075.8), ISBN 978-86-7203-112-6, COBISS.SR-ID 257215495. , Novi Sad, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad 2010., 2010, str. 1-272, ISBN 978-86-7203-112-6
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Marčićević Ž., Marošan Z.: "Primena informacionih tehnologija", Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad 2009. Štamparija Alfa-graf, 281 str., ilustracija 24 cm, Novi Sad. CIP – katalogizacija u publikaciji - Biblioteka Metice srpske, Novi Sad, 004 (075.8), ISBN 978-86-7203-095-2, COBISS.SR-ID 237739271. , Novi Sad, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad 2009., 2009, str. 1-281, ISBN 978-86-7203-095-2
(M42) Monografija nacionalnog značaja, monografsko izdanje građe,Marčićević Ž.: "Primena računara", Univerzitetski udžbenik, Fakultet za sport i turizam – Tims., Novi Sad 2007.CIP – Katalogizacija u publikaciji - Biblioteka Metice srpske, Novi Sad 004 (075.8), ISBN 978-86-85871-03-0, COBISS.SR-ID 221115399., Novi Sad, Fakultet za sport i turizam Tims., Novi Sad 2007. ISBN 978-86-85871-03-0
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaMarčićević Ž.: Didaktika: za profesore informatike i tehnike", Dr Kosta Voskresenski, (mr Željko Marčićević, deo dvanaesti: Projekat naučno istraživačkog rada na temu: "Kvalitet nastavnog modela Internet učionice za distantno obrazovanje informatičkih sadržaja putem multimedijalnih Internet servisa", str. 123-141). Slike: Mr Željko Marčićević, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2004. CIP 004:37.02(075.8), ISBN 86-7672-020-7, COBISS.SR-ID 195482631., str. 123-141, ISBN 86-7672-020-7
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeProf. dr Radovan Tomić, Doc. dr Željko Marčićević, mr Aleksandra Klašnja – Milićević, mr Vera Subić, Denis Bugar, Dragana Bolesnikov, Milka Marković. Priprema monografije – Monografija "50 godina Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu". Štamparija Mondograf, 248 str., ilustravija 27 cm. CIP 378.6:339 (497.113 Novi Sad), , COBISS.SR-ID 242947847., Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, 2009. god., 2009, ISBN 978-86-7203-100
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaHerceg Đ., Marčićević Ž.: "A lightweight conference management system on ASP.NET ". Časopis: Novi Sad Journal of Mathematics . Reference vol. 39, iss. 1, pp. 111-121, 2009, University of Novi Sad, Departmant of Mathematics and Informatics 2009. ISSN 1450-5444, UDK 378:51 (497.113) (082), COBISS.SR-ID, nsjom@dmi.uns.ac.rs, http://www.emis.de/journals/NSJOM/ http://scindeks.nb.rs/Journals.aspx., Novi Sad Journal of Mathematics, 2009, Vol. 39, No 1, pp. 111-121, ISSN 1450-5444
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐorđević M., Marčićević Ž.: "Sistem podrške za marketing odlučivanje". Časopis: Ekonomske teme. Vol. 47, broj 2, članak 7, str. 113-126, godina 2009. Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet u Nišu. ISSN 0353-8648, UDK 33, COBISS.SR-ID 17960194, institut@eknfak.ni.ac.yu., "Ekonomske teme" Ekonomski fakultet Niš, 2009, Vol. 47, No 2, pp. 113-126, ISSN 0353-8648
(M53) Rad u naučnom časopisuMarčićević Ž.: "Interfejs prema distributivnim bazama podataka pomoću ASP tehnologije". Naučno-stručni skup: Menadžment, inovacije i razvoj 2008. Naučno - stručni časopis: Journal for Scientists and Engineers - Menadžment Inovacije Razvoj – MIR – Management Innovation development, str. 25-28, br. 9, Oktobar 2008., Godina 3. Društvo za Menadžment, Inovacije i Razvoj "Srbija Invent". ISSN 1452-8800, UDK 005, COBISS.SR-ID 139971340., Menadžment Inovacije Razvoj, 2008, ISSN 1452-8800
(M53) Rad u naučnom časopisuMarčićević Ž.: "Implementacija ASP modela u distribuiranom baznom okruženju". , Škola biznisa, 2008, No 2, pp. 174-181, ISSN 1451-6551, UDK: CIP 65.012
(M53) Rad u naučnom časopisuMarčićević Ž.: "Arhitektura višeslojnih baza podataka"., Škola biznisa, 2008, No 3, pp. 120-129, ISSN 1451-6551, UDK: CIP 65.012
(M53) Rad u naučnom časopisuMarčićević Ž.: "Wireless Wi-Fi WLAN bežični pristup Internetu za potrebe sporta".Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje "Sport Mont", 2006, No 10-11/IV, pp. 167-172, ISSN 1451-7485
(M53) Rad u naučnom časopisuMarčićević Ž.: "Tehnologija Bridgit i Webdemo za interaktivnu videokonferenciju". Časopis za nauku, kulturu i umjetnost - "Univerzitetska misao", str. 413., br. 4-5, 2005.-2006. Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru. , Univerzitetska misao, 2005, No 4-5
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarčićević Ž.: "Hronološka panorama evolucije medija i resursa za distantno obrazovanje". Naučno-stručni skup: Menadžment, inovacije i razvoj 2008. Zbornik radova na CD-u, fajl MIR46.doc. Vrnjačka Banja, 04-05. april 2008. godine. CIP 005 (497.11) 2006/2012 (082) ISBN 978-86-86677-04-4, Društvo za menadžment, inovacije i razvoj, "Srbija invent" Zrernjanin, a) Menadžment – Srbija – 2006-2012 – Zbornici, COBISS.SR-ID 148864268.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarčićević Ž.: "Sistem transfera kredita kao direkcija u transformaciji obrazovanja univerziteta centralne i istočne Evrope". TREND 2006. XII Skup trendovi razvoja: "Bolonjski proces i primena novog zakona". Zbornik radova, str. 173. Kopaonik, Konaci Sunčani vrhovi, 06-09. mart 2006. godine. ISBN 86-85211-75-1. COBISS.SR-ID 211191303., 12. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: FTN, 6-9 Mart, 2006, ISBN 86-85211-75-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarčićević Ž.: "Pravac transfera kredita u Online obrazovanju na daljinu na osnovnim i poslediplomskim studijama". TREND 2006. XII Skup trendovi razvoja: "Bolonjski proces i primena novog zakona". Zbornik radova, str. 177. Kopaonik, Konaci Sunčani vrhovi, 06-09. mart 2006. godine. ISBN 86-85211-75-1. COBISS.SR-ID 211191303., 12. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: FTN, 6-9 Mart, 2006, ISBN 86-85211-75-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarčićević Ž.: "Bežična mrežna tehnologija". YU INFO 2006. Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama. Zbornik radova na CD-u, oblast Računarske mreže i telekomunikacije, fajl 121.pdf. Kopaonik, 06-10. mart 2006. godine. ISNB 86-85525-01-2., 12. YU INFO, Kopaonik, 6-10 Mart, 2006, ISBN ISNB 86-85525-01-2
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarčićević Ž.: "Model hipermedijalne virtuelne Internet učionice za interkulturalno i kooperativno E-obrazovanje". YU INFO 2005. Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama. XI naučno-stručna konferencija YU INFO 2005. Zbornik radova na CD-u oblast E-SOCIETY, fajl 029.pdf. Kopaonik, 7-11. mart 2005. godine. ISBN 86-85525-00-4., 11. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2005, ISBN 86-85525-00-4
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarčićević Ž.: "Telekomunikacione tehnologije za razvoj nastavnog modela Internet učionice u distantnom obrazovanju". XIX Naučno-stručni skup Info-Teh 2004. Susret nauke i biznisa. Zbornik radova na CD-u poglavlje 9.1., fajl 091.pdf. Vrnjačka Banja, 24-28. maj 2004. godine. CIP 007:004 (082) (0.034.2), ISBN 86-82831-10-4, COBISS.SR-ID 114952972.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMarčićević Ž., Sotirović V.: "Priroda raznih oblika i tehnologija komunikacija u distantnom obrazovanju". YU INFO 2003. Simpozijum o računarskim naukama i informacionim tehnologijama. Zbornik radova na CD-u poglavlje: Primenjena informatika, fajl 144.pdf. Kopaonik, 10-14. mart 2003. godine., 9. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2005
(M66) Uređivanje zbornika saopštenja skupa nacionalnog značajaMarčićević Ž., Klašnja-Milićević A., Mirović (rođ. Subić) V., Bugar D., Blesnikov D., Marković M.: Organizacioni odbor. Naučni skup – Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza (tematski zbornik), Novi Sad, 27. oktobar 2009. god. www.vps.ns.ac.rs/english/Callforpapers1.pdf. Štamparija Mondograf, 174 str., ilustravija 24 cm Novi Sad. CIP 338.124.4 (497.11)(083.97), ISBN 978-86-7203-101-0, ISBN 978-86-7203-102-7 (CD-ROM), COBISS.SR-ID 243148551., 1. Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza, Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu, 27 Septembar, 2009, pp. 1-181, ISBN 978-86-7203-101-0
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Marčićević Ž.: Sajt Centra za socijalni rad za opštinu Vršac, www.czsr-vrsac.org.yu u html tehnologiji, Vršac 2006. god., 2006
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Marčićević Ž.: Softver "Virtuelna Internet učionica" u doktorskoj disertaciji, generisan u ASP.NET tehnologiji, isporuka 1 CD. Biblioteka - Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2004. god. , 2004
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Marčićević Ž.: Softver za distantno obrazovanje u magistarskoj tezi, Distance Learning, kreiran u ASP.NET tehnologiji, isporuka 1 CD. Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2000. god., 2000
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Marčićević Ž.: Sajt Gimnazije "Borislav Petrov - Braca" u Vršcu, www.bpb.edu.yu u html tehnologiji, Vršac 1997., 1997
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Marčićević Ž.: RLC – Oscilatorno kolo za predmet fizika i elektronika. Kataloški broj 00033, isporuka 1 CD. Generisan u Visual Basic-u. Notiran u knjizi Softver za đake – vodič kroz obrazovni softver, T.F. "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 1997. god. str. 89., 1997
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Marčićević Ž.: Geografski atlas Evrope, generisan u Visual Basic-u. Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 1994. god., 1994
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Marčićević Ž.: Baza za obračun LD (ličnog dohotka), generisana u bazi FoxPro. Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 1993. god., 1993
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Profesor strukovnih studijaPrimenjene računarske nauke i informatikaUniverzitet u Novom Sadu01.10.2016.