vanr. prof. dr Nikola Vojnović


Nedostaje slika

dr Nikola Vojnović

Vanredni profesor


Telefon021/485-4539
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Nikola R. Vojnović rođen je 08. novembra 1987 godine. Master rad pod nazivom  Primena procedure proračuna tokova snaga za proračun radijalnih distributivnih mreža s kratkim spojevima odbranio je na katedri za Elektroenergetiku pri departmanu za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, 2012. godine. Dobitnik je nagrade za najboljeg studenta na promociji mastera.
U periodu od 2012 do 2020. godine bio je zaposlen u kompaniji Schneider Electric DMS NS kao razvojni inženjer, a od 2013. godine do danas zaposlen je i na Fakultetu tehničkih nauka.
Godine 2012. upisao je doktorske studije na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Objavio je dva rada na domaćim konferencijama, jedan rad u domaćem časopisu, kao i dva rada u međunarodnim časopisima koji su na SCI listi.

Vanredni profesor
01.05.2024.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent01.05.2019.30.04.2024.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Stručni saradnik-Laborant01.04.2019.31.05.2019.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Asistent01.04.2013.Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
NazivU Ustanovi
Prekidi u uravnoteženim elektroenergetskim sistemima

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Proračun tokova snaga neuravnoteženih mreža sa energetskim resursima priključenim na mrežu preko uređaja energetske elektronike

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Primena procedure proračuna tokova snaga za proračun radijalnih distributivnih mreža s kratkim spojevima

Master rad

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiVojnović N., Vidaković J., Vidaković M.: Multi-Threaded Power Flow of Large-Scale Active Multiphase Distribution Networks, Expert Systems with Applications, 2023, No. 120313, ISSN 0957-4174
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVojnović N., Vidaković J., Vidaković M.: Decoupled load flow for large-scale multiphase distribution networks, Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, Vol. 34, No. 101049, pp. 1-15, ISSN 2352-4677
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVojnović N., Vidaković J., Vidaković M.: Multi-threadaed unbalanced power flow of large-scale networks with advanced bus classification, Computers and Electrical Engineering, 2022, Vol. 101, pp. 1-18, ISSN 0045-7906
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŠetrajčić-Tomić A., Vojnović M., Šetrajčić J., Siniša V., Vojnović N.: Theoretical basis of optical engineering of ultrathin crystalline film-structures, Optical and Quantum Electronics, 2020, Vol. 52, No. 251, pp. 1-18, ISSN 0306-8919
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStrezoski L., Vojnović N., Strezoski V., Vidović P., Prica M., Kenneth L.: Modeling challenges and potential solutions for integration of emerging DERs in DMS applications: power flow and short-circuit analysis, Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2019, Vol. 7, No. 6, pp. 1365-1384, ISSN 2196-5625
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuStrezoski V., Vojnović N., Vidović P.: New bus classification and unbalanced power flow of large‐scale networks with electronically interfaced energy resources, International Transactions on Electrical Energy Systems, 2018, Vol. 28, No. 3, pp. 1-16, ISSN 2050-7038
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVidović P., Vojnović N., Strezoski V.: A new power flow for multi‑phase distribution networks with simultaneous phase interruptions, Electrical Engineering, 2021, pp. 1-12, ISSN 0948-7921
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVojnović N., Vidaković J., Vidaković M.: Multi-threaded Power Flow Calculation for Unbalanced Networks, 12. IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe 2022, Novi Sad: IEEE, 10-12 October, 2022
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVidaković M., Vojnović N., Vidaković J.: One Solution for Multi-threaded Power Flow Calculation, 12. International Conference on Information Science and Technology (ICIST), Kopaonik: Information Society of Serbia - ISOS, 13-16 March, 2022, ISBN 978-86-85525-24-7
(M53) Rad u naučnom časopisuVojnović N.: Primena procedure proračuna tokova snaga za proračun radijalnih distributivnih mreža s kratkim spojevima, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, 2012, No. 8, pp. 1557-1560, ISSN 0350-428X, UDK: 621.316
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVojnović N., Šaš M., Pejić D., Sovilj P., Vidaković J., Vidaković M.: Merenje električnih parametara niskonaponskih vodova, 7. Merno-informacione tehnologije (MIT), Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 26-10 Decembar, 2022, pp. 1-4, ISBN 978-86-6022-565-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVidović P., Vojnović N., Strezoski V., Reljić D.: Proračuni tokova snaga sa simultanim prekidima faza, 13. Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem – CIRED, Kopaonik: Nacionalni komitet CIRED Srbija, 12-16 Septembar, 2022, pp. 1-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStrezoski L., Vojnović N., Strezoski V., Vidović P.: Izazovi u modelovanju i proračunima distributivnih mreža usled integracije obnovljivih distribuiranih energetskih resursa, 11. CIRED, Kopaonik, 24-28 Septembar, 2018, pp. 1-6, ISBN 978-86-83171-21-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniStrezoski V., Vojnović N., Vidović P.: Proračun nesimetričnih tokova snaga aktivnih trofaznih distributivnih mreža, 10. CIRED - International Conference on Electricity Distribution, Vrnjačka Banja, 26-30 Septembar, 2016, pp. 1-8, ISBN 978-86-83171-20-0
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.05.2024.
DocentElektroenergetikaUniverzitet u Novom Sadu01.05.2019.
AsistentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.04.2016.
AsistentElektroenergetikaFakultet tehničkih nauka01.04.2013.