Asistent sa doktoratom dr Vladimir Ilin


Nedostaje slika

dr Vladimir Ilin

Asistent sa doktoratom


Telefon021/485-2490
E-mail
Akademsko zvanjeAsistent sa doktoratom
KancelarijaKabinet 910

Rođen je 13. maja 1985. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu „Sremski front“ i gimnaziju „Sava Šumanović“ završio je u Šidu. Školske 2004/05. godine započeo je studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na Departmanu za Saobraćaj. Integrisane osnovne i master akademske studije završio je sa prosečnom ocenom 9,76, a zvanje master inženjer saobraćaja stekao je 15. septembra 2010. godine odbranom master rada pod naslovom „Instalacija bežične mreže u studentskom domu Živojin Ćulum“. Školske 2011/12. godine upisao je doktorske akademske studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na Departmanu za Saobraćaj. Doktorsku tezu pod naslovom „Modeli za identifikaciju i kvantifikaciju faktora koji utiču na prihvatanje informacionih tehnologija u logističkim preduzećima“ odbranio je 03. septembra 2018. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.
Na Fakultetu tehničkih nauka počinje da radi 2011. godine prvo kao istraživač pripravnik, a zatim kao istraživač saradnik. U zvanje asistenta na Departmanu za saobraćaj izabran je 2015, a reizabran 2018. godine. Trenutno je u zvanju asistenta sa doktoratom na Katedri za logistiku i intermodalni transport. Autor je više od 50 naučnih i stručnih radova. Bavi se istraživanjima problema primene informaciono-komunikacionih tehnologija u logistici i lancima snabdevanja, optimizacijom logističkih procesa i procesom digitalizacije u logistici i lancima snabdevanja.

Asistent sa doktoratom
04.04.2022.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Istraživač saradnik18.12.2014.01.09.2015.Departman za saobraćaj
Istraživač pripravnik01.01.2012.01.12.2014.Departman za saobraćaj
Asistent sa doktoratom04.04.2019.03.04.2022.Katedra za logistiku i intermodalni transport
Asistent01.10.2015.Katedra za logistiku i intermodalni transport
NazivU Ustanovi
Modeli za identifikaciju i kvantifikaciju faktora koji utiču na prihvatanje informacionih tehnologija u logističkim preduzećima

Doktorat

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2018

Instaliranje bežične mreže u studentskom domu „Živojin Ćulum“

Master rad

Saobraćajno inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

2010

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiIlin V., Simić D., Simić S., Simić S., Saulić N., Jose Luis C.: A hybrid genetic algorithm, list-based simulated annealing algorithm, and different heuristic algorithms for travelling salesman problem, Logic Journal of the IGPL / Interest Group in Pure and Applied Logics, 2022, ISSN 1367-0751
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiIlin V., Ivetić J., Simić D.: Understanding the determinants of e-business adoption in ERP-enabled firms and non-ERP-enabled firms: A case study of the Western Balkan Peninsula, Technological Forecasting and Social Change, 2017, Vol. 125, pp. 206-223, ISSN 0040-1625
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiSimić D., Gajić J., Ilin V., Simić S., Simić S.: A hybrid ranking ELECTRE algorithm and its applications in agricultural decision-making, Logic Journal of the IGPL / Interest Group in Pure and Applied Logics, 2020, Vol. 28, No. 1, pp. 134-149, ISSN 1367-0751, UDK: https://doi.org/10.1093/jigpal/jzz077
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimić D., Ilin V., Svirčević V., Simić S.: A hybrid clustering and ranking method for best positioned logistics distribution centre in Balkan Peninsula, Logic Journal of the IGPL / Interest Group in Pure and Applied Logics, 2017, Vol. 25, No 6, pp. 991-1005, ISSN 1367-0751
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuSimić D., Svirčević V., Ilin V., Simić D. S., Simić S.: Particle Swarm Optimization and Pure Adaptive Search in Finish Goods’ Inventory Management, Cybernetics and Systems, 2019, Vol. 50, No 1, pp. 58-77, ISSN 0196-9722, UDK: https://doi.org/10.1080/01969722.2018.1558014
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaIlin V., Simić D.: A review of computational intelligence methods for traffic management systems, Put i saobraćaj, 2021, Vol. 67, No. 4, pp. 25-30, ISSN 0478-9733
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaIlin V., Aleš G.: Leveraging ICT application in logistics, choice or necessity?, Put i saobraćaj, 2013, Vol. 59, No 2, pp. 13-18, ISSN 0478-9733, UDK: 625.7/.8 + 651.1
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaIlin V., Simić D., Simić S.: Lean RFID Approach Enhancing the Information and Material Flows in Emergency Department , Journal of Medical Informatics and Technologies, 2012, Vol. 21, pp. 49-55, ISSN 1642-6037
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaIlin V., Simić D., Svirčević V., Saulić N.: Cloud Computing Applications in Global Logistics Information System Infrastructure, Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2013, Vol. 1, No 1, pp. 30-38, ISSN 2328-2142
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaIlin V., Simić D.: Logistics Centres in Serbia: Framework and Potential Benefits of ICT Application and Integration, International Journal of Innovative Ideas, 2013, Vol. 13, No 2, pp. 1-11, ISSN 2232-1942
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaIlin V., Simić D., Saulić N.: Trade fair exhibition organization simulation model, International Journal of Scientific and Engineering Research, 2013, Vol. 4, No 8, pp. 324-328, ISSN 2229-5518
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniIlin V., Matijević L., Davidović T., Pardalos P.: Asymmetric capacitated vehicle routing problem with time window, 45. SYM-OP-IS Simpozijum o operacionim istraživanjima, Zlatibor: Ekonomski fakultet, 16-19 Septembar, 2018, pp. 174-178, ISBN 978-86-403-1567-8
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMatijević L., Davidović T., Ilin V., Pardalos P.: GENERAL VARIABLE NEIGHBORHOOD SEARCH FOR ASYMMETRIC VEHICLE ROUTING PROBLEM, 46. SYM-OP-IS Simpozijum o operacionim istraživanjima, Kladovo: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences, 15-18 Septembar, 2019, pp. 185-190, ISBN 978-86-7680-363-7
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Asistent sa doktoratomLogistika i intermodalni transportFakultet tehničkih nauka04.04.2022.
Asistent sa doktoratomLogistika i intermodalni transportFakultet tehničkih nauka04.04.2019.
AsistentLogistika i intermodalni transportFakultet tehničkih nauka01.10.2018.
AsistentLogistika i intermodalni transportFakultet tehničkih nauka01.10.2015.
Istraživač saradnikIntegralni transport i logistikaFakultet tehničkih nauka24.12.2014.
Istraživač pripravnikIntegralni transport i logistika28.12.2011.