vanr. prof. dr Mirjana Sladić Todorov


Nedostaje slika

dr Mirjana Sladić Todorov

Vanredni profesor


Telefon021/485-2470
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor

Mirjana Sladić, rođena je 1980. u Somboru gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu septembra 2006. godine sa temom diplomskog - master rada iz uže naučne oblasti Istorija, nasleđe i zaštita. Diplomiranjem stiče zvanje inženjer arhitekture-master. Septembra 2007. godine upisuje master studije – Instrumenti i metodologije za izučavanje graditeljskog nasleđa, konzervaciju i valorizaciju na Univerzitetu „Carlo Bo“ u Urbinu (Italija). Po zvršetku master studija stiče zvanje Operator za konzervaciju arheološkog i arhitektonskog kulturnog nasleđa. Doktorske studije upisuje i završava na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Odbranom doktorske disertacije oktobra 2015. godine stiče zvanje doktora tehničkih nauka.

Od 2005. godine aktivno učestvuje kao spoljni saradnik Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Beograd i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin. Nakon završetka pripravničkog staža u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin, uspešno polaže stručni ispit iz oblasti zaštite spomenika kulture. Zvanje arhitekte-konzervatora stekla je jula 2008. godine. Od 2007. do 2010. godine bila je zaposlena kao stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin.

Nakon diplomiranja angažovana je na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu u svojstvu demonstratora od septembra 2006. godine, a u periodu od 2011. do 2016. godine u svojstvu asistenta u užoj naučnoj oblasti Istorija, nasleđe i zaštita. Na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Istorija, nasleđe i zaštita docent je od marta 2016. godine.

Bavi se istarživanjem graditeljskog nasleđa i njegovom zaštitom istražujući odnose nasleđenih struktura i savremenog oblikovanja kroz principe i teorije restauracije. Tokom proteklih godina učesvovala je na više kolektivnih izložbi u Novom Sadu i Rimu. Autor je većeg broja naičnih i stručnih radova izlaganih na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Publikovala je više naučnih i stručnih radova u nacionalnim zbornicima i časopisima. Fokus njenog istraživanja je istorija arhitekture i graditeljsko nasleđe, njegovo očuvanje i revitalizacija.

Vanredni profesor
11.01.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent11.12.2022.10.01.2023.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Docent11.03.2022.10.12.2022.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Docent11.03.2021.10.03.2022.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Docent11.03.2016.10.03.2021.Katedra za arhitekturu i urbanizam
Asistent sa doktoratom10.10.2015.01.02.2016.Katedra za arhitekturu i urbanizam
NazivU Ustanovi
Arhitektonsko nasleđe Sombora sa arhitektonsko-urbanističkom studijom rekonstrukcije Nardodnog pozorišta i interpolacijom na prostoru njegovog neposrednog okruženja

Diploma

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2006

Nastanak i transformacija upravnih zgrada građenih od 1790 do 1941 godine na teritoriji Vojvodine

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2015

Dunđerski Castle-Čelarevo,Perservin The Past – Shaping The Future

Master rad

Arhitektura

Universita degli Studi di Urbino Carlo Bo, Facolta di Scienze e Tecnologie

2009

Kriterijum produkcijeOpis
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Sladić M., Todorov M.: TP6 Apartament, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 48-49, ISBN 978-86-7466-579-4
(SUA1.1) Realizovan arhitektonski objekat, enterijer ili javni prostor koji je objavljen ili publikovan u međunarodnom časopisu, monografiji, kataloguili drugoj višejezičnoj publikaciji.**Sladić M., Todorov M., Miškeljin I.: Winery in Petrovaradin, izvedeni enterijer prikazan na međunarodnoj izložbi - International Architecture exhibition „Macro interiors“, Galerija Centra za očuvanje ambijentalne celine Kula Gardoš, Beograd; prikazano u „Macro interiors“ Akademska misao, Beograd; novembar 2015, str. 4-5, ISBN 978-86-7466-579-4
(SUA1.2) Nagrada ili otkup na međunarodnom konkursu koji je raspisan u skladu sa Pravilnikom za sprovođenje i realizaciju konkursa iz oblasti arhitektonskog i urbanističkog stvaralaštva (ukoliko je konkurs raspisan u Republici Srbiji)**Atanacković-Jeličić J., Carević M., Ecet D., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Nagrada na međunarodnom konkursu: Otkupna nagrada na otvorenom, idejnom, međunarodnom konkursu za urbanističko-arhitektonsko rešenje dela starog centra u Sremskim Karlovcima i neposrednog okruženja. Autorski tim: Jelena Atanacković Jeličić, Marina Carević, Dejan Ecet, Tihomir Janjušević, Radomir Kojić, Milica Kostreš, Igor Maraš, Ivana Maraš, Ivana Miškeljin, Milenko Radović, Mirjana Sladić, Marko Todorov, konsultant Milan Rapajić. Sastav žirija: Milenko Filipović, dipl. pravnik, predsednik opštine Srem. Karlovci; Vladimir Višnjić, dipl. pravnik, načelnik Opštinske uprave Srem. Karlovci; Vesna Prosenica, dipl. inž. arh., Udruženje urbanista Srbije; Dr Aleksandar Jevtić, dipl. inž. građ., Vojvođansko druženje urbanista; Mr Lazar Kuzmanov, dipl. inž.arh., Udruženje arhitekata Srbije; Branka Šekarić,istoričar umetnosti,rzzzsk
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.**Sladić M., Kurtović-Folić N.: "Authorities" (2015.), Umetnička instalacija međunarodnog značaja, prikazana na međunarodnoj izložbi "Mreža, arhitektura, mediji i tehnologija", 14-19. mart 2015. i objavljena u međunarodnoj publikaciji na engleskom jeziku: "Mreža", Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str 65-66. ISBN: 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Atanacković-Jeličić J., Carević M., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Sremski Karlovci" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 27-28. ISBN 978-86-7892-692-1
(SUA1.5) Učešće na međunarodnoj izložbi iz oblasti arhitekture, urbanizma i dizajna sa višejezičnim katalogom.***Maraš I., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Piazza Disponibile" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1
(M14) Monografska studija/poglavlje u knjizi M12 ili rad u tematskom zborniku međunarodnog značajaSladić M.: IMCHCV, Dunđerski Castle-Čelarevo, Case Study, ˮPerservin The Past – Shaping The Futureˮ, Ancona, Gabbiano Editoria e Comunicaz, 2012, str. 252-260, ISBN 8890534745
(M18) Uređivanje naučne monografije,tematskog zbornika, leksikografske ili kartografske publikacije međunarodnog značajaAtanacković-Jeličić J., Todorov M., Miškeljin I., Ecet D., Sladić M., Maraš I.: Uređivanje kataloga međunarodne izložbe „Endless Paper“, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 06-24. jun 2013. godine. Katalog izložbe na engleskom jeziku „Endless Paper – exhibition catalogue“, dostupno i na: http://arhns.com/ep/ ISBN-13: 978-86-7892-513-9., Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Departman za arhitekturu i urbanizam, 2013, ISBN ISBN 978-86-7892-513, UDK: COBISS.SR-ID 279358471
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Miškeljin I., Atanacković-Jeličić J., Maraš I., Medić S., Sladić M., Radović M.: Učešće na međunarodnoj izložbi; „Revitalizacija Petog paviljona u Banji Rusanda“, arhitektonski projekat (2017), prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2019. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Miškeljin I., Crevar N., Nožinić R., Sladić M., Šolević T., Todorov M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: Arhitektonski projekat Gradske pijace u Somboru „Nova Pijaca 1“ (2016) prikazano na međunarodnoj izložbi „Mapa 10“, Galerija „Đura Kojić“, Novi Sad, 21. oktobar – 21. novembar 2019. i objavljeno u dvojezičnom katalogu izložbe sa recenzijom i selekcionim odborom sa članovima iz 5 država. Dostupno na: http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/2018/izlozbe/mapa_10/MAPA%2010%20-%20katalog%20izlo%C5%BEbe.pdf- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić M.: Using Photogrammetry and Laser Scanning for Monitoring of Architectural Heritage, 8. ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education, Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin, Republic of Serbia, 22 Jun, 2017, pp. 264-268, ISBN 978-86-7672-302-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić M.: Impact of snow avalanches on cultural heritage, 2. Safety Engineering, Novi Sad: Visoka škola strukovnih studija u Novom Sadu, 5-7 Oktobar, 2016, pp. 342-348, ISBN 978-86-6211-106-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić M.: Landslides as a threat to the preservation of historical cities, 3. State and trends of civil and environmental engineering E-GTZ, Tuzla: Univerzitet u Tuzli, 2-4 Jun, 2016, ISBN 978-9958-628-18-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Atanacković-Jeličić J., Carević Tomić M., Janjušević T., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Maraš I., Miškeljin I., Radović M., Sladić M., Todorov M., Rapaić M.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Sremski Karlovci" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 27-28. ISBN 978-86-7892-692-1 - <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Maraš I., Ecet D., Atanacković-Jeličić J., Kojić R., Kostreš M., Maraš I., Miškeljin I., Sladić M., Todorov M., Tkačenko S.: Učešće na međunarodnoj izložbi: "Piazza Disponibile" (2013), izložen na "Mreža, arhitektura, mediji itehnologija", međunarodna izložba. Katalog na engleskom jeziku: Mreža, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2015, str. 29-30 ISBN 978-86-7892-692-1 - <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#cc0000;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniKurtović-Folić N., Sladić M.: Strategy for Protection of Cultural Heritage Exposed to the Natural and Man-made Activity Disasters in Serbia, 2. Regional Development, Spatial Planning and Strategic Governance, Beograd: IAUS-ISOCARP, Belgrade, 22-25 Maj, 2013, pp. 990-1006, ISBN 978-86-80329-76-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić M.: Architectural materiality–the medium of the past and the present, 3. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Techical Sciences, 21-23 Septembar, 2011, pp. 285-293, ISBN 978-86-7892-336-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniSladić M.: Reconstruction and Revitalization of Dunđerski Castle, 1. Izložba: Now/Sada: Teaching by Design/Italy Now, MSUV Novi Sad, Novi Sad, 8-26 Decembar, 2011, pp. 51-52, ISBN 978-86-7892-365-4
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaSladić M., Silađi M.: Arhitektonsko nasleđe Pasterovog zavoda u Novom Sadu, u Spomenica: 95 godina Pasterovog zavoda u Novom Sadu, Novi Sad, Pasterov zavod, 2016, str. 127-145, ISBN 978-86-918883-1-2
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaSladić M., Kurtović-Folić N.: Optimization of administrative buildings function in the planning and designing process, in the function of sustainable development of Serbia u Tematskom zborniku radova: Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog u funkciji održivog razvoja srbije planiranja i projektovanja (Ur. Nađa Kurtović-Folić), Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2014, str. 393-418, ISBN 978-86-7892-661-7
(M44) Poglavlje u knjizi M41 ili rad u istaknutom tematskom zborniku vodećeg nacionalnog značajaSladić M., Kurtović-Folić N., Krklješ M.: Slojevitost problema optimizacije arhitektonskog projektovanja, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 2017, str. 3-28, ISBN 978-86-7892-842-0
(M45) Poglavlje u knjizi M42 ili rad u tematskom zborniku nacionalnog značajaSladić M.: Almaški kraj - Аrhitекtоnsко nаslеđе Аlmаšкоg кrаја u Nоvоm Sаdu - Тrаg(оm) grаđаnsке аrhitекturе, Novi Sad, Prometej, 2013, str. 74-105, ISBN 987-86-515-0870-0
(M49) Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika,leksikografske ili kartografskeSladić M., Silađi M.: Instrumenti, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka, 2016, ISBN 9 788678 928192
(M53) Rad u naučnom časopisuKurtović-Folić N., Sladić M., Draganić A., Silađi M.: Graditeljsko nasleđe za početnike, Glasnik društva konzervatora Srbije, 2013, No 37, pp. 38-42, ISSN 0350-9656
(M53) Rad u naučnom časopisuSladić M.: Instrumenti i metodologija za izučavanje, konzervaciju i valorizaciju kulturnog nasleđa, Glasnik društva konzervatora Srbije, 2009, Vol. 33, pp. 33-36, ISSN 0350-9656
(M53) Rad u naučnom časopisuSladić M.: Narodno pozorište Sombor, Glasnik društva konzervatora Srbije, 2008, Vol. 32, pp. 126-130, ISSN 0350-9656
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDraganić A., Silađi M., Sladić M.: Integrativni pristup u urbanoj obnovi istorijskih jezgara, 4. Savremena dostignuća u građevinarstvu, Subotica: Građvinski fakultet, 22 April, 2016, pp. 837-846, ISBN 978-86-80297-63-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSladić M.: Funkcija forme županijske zgrade u Somboru, 4. International Symposium for Students of doctoral studies in the fields of Civil Engineering Architecture and Environmental Protection, Niš: University of Niš, 27-28 Septembar, 2012, pp. 141-149, ISBN 978-86-88601-06-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSladić M.: Uloga upravne zgrade u razvoju kulturne politike grada na teritoriji Vojvodine, 6. iNDiS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Techical Sciences, 28-30 Novembar, 2012, pp. 432-440, ISBN 978-86-7892-452-1
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniSladić M.: Dvorac Dunđerskih - Čelarevo, Studija slučaja, Prenamena dvorca - problemi, mogućnosti i planovi, 1. Dvorci i letnjikovci Vojvodine, Bečej: Nacionalna asocijacija za ekoturizam "Ekoturizam Srbija", 29 Maj, 2009, pp. 151-159, ISBN 978-86-913299-0-7
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaSladić M.: Nastanak i transformacija upravnih zgrada građenih od 1790. do 1941. godine na teritoriji Vojvodine, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 2015
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorIstorija, nasleđe i zaštitaUniverzitet u Novom Sadu11.01.2023.
DocentIstorija, nasleđe i zaštitaUniverzitet u Novom Sadu11.03.2016.
AsistentIstorija, nasleđe i zaštitaFakultet tehničkih nauka28.02.2014.
AsistentIstorija, nasleđe i zaštita28.02.2011.