vanr. prof. dr Srđan Vulanović


Nedostaje slika

dr Srđan Vulanović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2124
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 208

Srđan Vulanović je rođen 13.08.1970. u Novom Sadu.

Po završetku studija na Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu, odsek mašinstvo, smer održavanje mašinskih postrojenja, zapošljava se u firmi »AD DESIGN« na kompjuterskom dizajnu i kompjuterskoj štampi velikog formata, gde radi 3 godine.

Septembra 1999. godine zapošljava se u IIS – Istraživačkom i tehnološkom centru pri Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde ostaje do kraja 2009. godine.

Od 2009. godine do danas, zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment, na Katedri za kvalitet, efektivnost i logistiku.

Zvanje diplomiranog inženjera menadžmenta stekao je odbranom diplomskog rada iz oblasti Tehnologije organizacije industrijskih sistema sa temom: »Marketing funkcija u IIS – Istraživačkom i tehnološkom centru« koju brani 2005. godine uz najvišu ocenu 10. Zvanje magistra tehničkih nauka, Srđan Vulanović stiče 2009. godine odbranom magistarske teze pod naslovom: "Razvoj opšteg modela za procenu rizika na radnom mestu u skladu sa zakonskom regulativom i zahtevima standarda OHSAS 18001", a zvanje doktora tehničkih nauka stiče 2014. godine odbranom doktorske disertacije "Razvoj opšteg modela za implementaciju integrisanog sistema menadžmenta na osnovu procene rizika u procesima organizacija" na Fakultetu tehničkih nauka, Novi Sad.

Tokom rada u IIS - Istraživačkom i tehnološkom centru učestvovao je kao konsultant na brojnim projektima uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda ISO 45001 i sistema menadžmenta životnom sredinom prema zahtevima standarda ISO 14001, kao i pri pripremi i izvođenju brojnih obuka i seminara iz ovih oblasti. Obučen je za internog proverivača sistema kvaliteta po standardima ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 za šta poseduje odgovarajuće sertifikate.

Godine 2005. završava kurs obuke za eksternog proverivača sistema bezbednosti i zdravlja na radu, prema zahtevima standarda BSI - OHSAS 18001, o čemu svedoči međunarodni sertifikat Nigel Bauer & Associates, te se nakon toga intenzivnije angažuje na implementaciji ovog standarda u brojnim preduzećima. Krajem 2009. i početkom 2010. godine pohađa i uspešno polaže ESPRIT kurseve "Health, Safety and Environment including Life Cycle Assessment" i "Occupational Safety and Health" o čemu svedoče odgovarajući sertifikati Steinbeis univerziteta. Kao predavač učestvuje na seminarima Privredne komore Srbije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i koautor je monografije u dva toma "Bezbednost i zdravlje na radu" u izdanju Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i skripte "Zdravlje i bezbednost na radu" u izdanju IIS - Istraživačkog i tehnološkog centra, Novi Sad.

Početkom 2008. Srđan Vulanović polaže stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Na osnovu njegovih kvalifikacija i stručnog iskustva, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 22.02.2010. stiče Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu izdatu od strane Ministarstva rada i socijalne politike. Od tada se Srđan Vulanović aktivno angažuje na obavljanju poslova bezbednosti i zdravlja na radu i izradi Aktova o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini za razna preduzeća.

Autor je brojnih stručnih radova, sa temama vezanim za upravljanje rizikom, kao i za opštu i specifičnu implementaciju zahteva međunarodnih upravljačkih standarda. Koautor je nekoliko udžbenika, jedne monografije i jednog tehničkog rešenja.

Obučen je za rad na računaru i poseduje aktivno znanje engleskog jezika.

Vanredni profesor
01.02.2020.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Asistent sa doktoratom12.09.2014.01.01.2015.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Asistent sa magistraturom01.12.2009.01.08.2014.Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment
Docent01.02.2015.Katedra za kvalitet, efektivnost i logistiku
NazivU Ustanovi
Razvoj marketing funkcije u Istrazivackom i tehnoloskom centru - Novi Sad

Diploma

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2005

Razvoj opsteg modela za procenu rizika na radnom mestu u skladu sa zakonskom regulativnom i zahtevima standarda OHSAS 18001

Magistratura

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2009

Razvoj opšteg modela za implementaciju integrisanog sistema menadžmenta na osnovu procene rizika u procesima organizacija

Doktorat

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Fakultet tehničkih nauka

2014

Kriterijum produkcijeOpis
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuOrošnjak M., Štrbac B., Vulanović S., Runje B., Horvatić Novak A., Razumić A.: RCE (Rationale-Cogency-Extent) Criterion Unravels Features affecting Citation Impact of Top-ranked Systematic Literature Reviews: Leaving the impression…is all you need. (IN PRESS), Scientometrics, 2024, ISSN 0138-9130
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDudić Ž., Vrhovac V., Vulanović S., Dakić D., Erdeji I., Perović V.: A Risk-Aware Approach to Digital Procurement Transformation, Sustainability, 2024, Vol. 16, No. 3, ISSN 2071-1050
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuŽižakov M., Vučković T., Vulanović S., Dakić D., Delić M.: Investigating the Key Factors Influencing the Process Innovation Capability in Organizations: Evidence from the Republic of Serbia, Sustainability, 2023, Vol. 15, No. 10, pp. 1-17, ISSN 2071-1050
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVulanović S., Delić M., Kamberović B., Beker I., Lalić B.: Integrated management systems based on risk assessment: Methodology development and case studies, Advances in Production Engineering and Management, 2020, Vol. 15, No. 1, pp. 93-106, ISSN 1854-6250
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: Exploring the impact of quality management and application of information technologies on organisational performance – case of Serbia and the wider region, Total Quality Management & Business Excellence, 2014, Vol. 25, No 7-8, pp. 776-789, ISSN 1478-3363
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M., Tasić N.: Estimates of quality management systems in Serbia, Metalurgia international, 2013, Vol. 18, No 5, pp. 155-160, ISSN 1582-2214
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Kamberović B., Delić M., Radaković N.: SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN RISKS AND OPPORTUNITIES IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, 7. International Conference Life Cycle Engineering and Management - ICDQM, Prijevor: Research Center DQM, P.O. Box 132, 32102 Čačak, Serbia, 29-30 Jun, 2016, pp. 14-21, ISBN 978-86-86355-32-4
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadaković N., Pantelić I., Kamberović B., Vulanović S.: Ocena uspešnosti projekata izgradnje telekomunikacionih mreža sa studijom slučajeva/Performance Assessment of Telecommunication Networks Construction Projects with Case Studies, 19. Međunarodna DQM konferencija UPRAVLJANJE KVALITETOM I POUZDANOŠĆU, Prijevor: Istraživački centar DQM, Pošt. fah 132, Prijevor, 29-30 Jun, 2016, pp. 36-43, ISBN 978-86-86355-31-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić M., Milić B., Marjanović U., Vulanović S., Šević D.: Fostering learning organisation through authentic leadership and employees’ affective commitment, 19. QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Rim: Lund University Library Press, 21-23 Septembar, 2016, pp. 1127-1139, ISBN 978-91-7623-086-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Delić M., Radlovački V., Kamberović B., Beker I.: Risk based design of integrated management systems, 19. QMOD-ICQSS International Conference on Quality and Service Sciences, Rim: Lund University Library Press, 21-23 Septembar, 2016, pp. 1491-1506, ISBN 978-91-7623-086-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović R., Radlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S.: Implementation of ISO 13485:2003 Standard Requirements in Blood Transfusion Institute Novi Sad Management System, 10. International Convention on Quality, Beograd: UASQ-United Association of Serbia for Quality, 1-5 Jun, 2015, pp. 54-57, ISBN 978-86-89157-04-8, UDK: 005(082)(0.034.2)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Radlovački V., Delić M., Beker I.: Establishing the Organization’s Context – The First Step to Risk Based Quality Management System, 8. International Working Conference "Total Quality Management - Advanced and Intelligent Approaches" - TQM & AIA, Beograd: Vidosav Majstorović, Mechanical Engineering Faculty, Kraljice Marije 16, 11020 Beograd, Serbia, 1-5 Jun, 2015, pp. 243-246, ISBN 978-86-7083-858-1, UDK: 005.6(082)(0.034.2)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Vulanović V., Radlovački V., Delić M.: Risk Based Audit of Management Systems, 6. International Symposium on Industrial Engineering (SIE), Beograd: Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, 24-25 Septembar, 2015, pp. 49-52, ISBN 978-86-7083-864-2
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Beker I.: Application of information technologies (IT) in organizations that run management systems in accordance with international standards, 12. European Quality Week - JUSK EQW, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA, 19-20 Novembar, 2015, pp. 63-66, ISBN 978-86-89157-05-5, UDK: 006.3/8:65.012.32
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: Risk Management in QMS Processes - A Step towards Harmonization With ISO 9001:2015, 12. European Quality Week - JUSK EQW, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, Belgrade, SERBIA, 19-20 Novembar, 2015, pp. 55-58, ISBN 978-86-89157-05-5, UDK: 658.5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVuković M., Vulanović S., Brkljač N., Delić M., Šević D.: ALATI KVALITETA U AUTOMOBILSKOJ INDUSTRIJI, 9. International Convention on Quality, Beograd: Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, 2-5 Jun, 2014, ISBN 978-86-89157-02-4, UDK: 330.546:338.45,355.424.5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkljač N., Vuković M., Vulanović S., Kesić I., Šević D.: USPOSTAVLJANJE SISTEMA UPRAVLJANJA ENERGIJOM U INDUSTRIJSKIM SISTEMIMA, SAGLASNO ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 50001:2011 I KORISTI OD PRIMENE, 9. International Convention on Quality, Beograd: Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, 2-5 Jun, 2014, ISBN 978-86-89157-02-4, UDK: 006.35, 334.71, 502.21
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Beker I., Kesić I., Brkljač N., Vuković M.: MOGUĆNOST PRIMENE SERIJE STANDARDA ONR 49000 U MENADŽMENTU RIZIKOM U ORGANIZACIJAMA, 9. International Convention on Quality, Beograd: Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, 2-5 Jun, 2014, ISBN 978-86-89157-02-4, UDK: 65.011.3, 006.027
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: ESTABLISHMENT OF RISK MANAGEMENT SYSTEM IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 207-212, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadlovački V., Sladić B., Delić M., Vulanović S., Kamberović B.: The impact of quality management in purchase function on customer satisfaction, 16. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department for Industrial Engineering and Management, 15-17 Oktobar, 2014, pp. 199-202, ISBN 978-86-7892-652-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDelić M., Radlovački V., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: Exploring the Impact of Quality Management and Application of the Information Technologies on Organizational Performance – Case of Serbia and the Wider Region., 16. Quality Management and Organizational Development QMOD, Portorož: Moderna organizacija, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, 4-6 Septembar, 2013, pp. 526-534, ISBN 978-961-232-269-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Brkljač N., Kesić I., Delić M., Radlovački V.: Relations Between Occupational Health and Safety and Quality Management Dimensions in Organizations – Launching Research in Transitional Conditions, 16. Quality Management and Organizational Development QMOD, Portorož: Moderna organizacija, Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, 4-6 Septembar, 2013, pp. 1763-1776, ISBN 978-961-232-269-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBrkljač N., Beker I., Vulanović S., Krajinović M., Cvijanov T.: Application of Value Stream Mapping in a Real Process, 2. International Scientific Conference on Lean Technologies (LeanTech), Beograd, 5-6 Septembar, 2013, pp. 17-25, ISBN 978-86-7680-283-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadlovački V., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Hadžistević M.: How managers estimate management systems today in Serbia, 11. International Scientific Conference "Advanced Production Technologies" - MMA, Novi Sad: FTN Novi Sad, 20-21 Septembar, 2012, pp. 167-170, ISBN 978-86-7892-429-3, UDK: 612.7/.9(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniJovanović R., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Radlovački V.: Improvements of blood stock management in blood banks using lean six sigma, 1. International Scientific Conference on Lean Technologies (LeanTech), Novi Sad: Faculty of technical sciences, 13-14 Septembar, 2012, pp. 85-92, ISBN 978-86-7892-445-3, UDK: 62-5(082); 005.7(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Brkljač N., Kesić I., Šević D.: Okvir za integraciju standarda ISO 50001 u postojeći sistem menadžmenta, 9. Evropska nedelja kvaliteta - JUSK EQW, Novi Sad, 14-15 Novembar, 2012
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Beker I., Radlovački V.: Selection, Adjustment and Appliance of FMEA Method in Risk Assessment Process of Integrated Management System, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 320-324, ISBN 978-86-7892-341-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadlovački V., Kamberović B., Pečujlija M., Delić M., Vulanović S.: Elements of Quality Management and Estimates of Management Systems Provided By Quality Managers - The Situation in Serbia, 15. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Faculty of technical sciences, Department of industrial engineering and management, 14-16 Septembar, 2011, pp. 337-342, ISBN 978-86-7892-341-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadlovački V., Jovanović R., Kamberović B., Delić M., Vulanović S.: THE ROLE OF MANAGERS IN IMPLEMENTING QUALITY MANAGEMENT STANDARDS, 34. International Conference on Production Engineering, Niš: University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Department for Production, IT and Management, 28-30 Septembar, 2011, pp. 155-158, ISBN 978-86-6055-019-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVulanović S., Morača S., Šević D.: Uporedni pregled zahteva specifikacije OHSAS 18001:1999 i standarda OHSAS 18001:2007, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2008, pp. 349-354, ISSN 2217-2661, 14. International Scientific Conference on INDUSTRIAL SYSTEMS - IS, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 2-3 Oktobar, 2008, pp. 349-354, ISBN 978-86-7892-135-3, UDK: 685.5(082)
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Morača S., Katić J., Vulanović S.: Proizvodnja bio dizela - pozitivni i negativni uticaji u odnosu na zahteve standarda ISO 14000 i OHSAS 18000, Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost, 2007, ISSN 1452-0680- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini***Morača S., Kamberović B., Vulanović S.: IMPLEMENTACIJA OHSAS 18001 STANDARDA NA PRIMERU KAKANJ CEMENT, HEIDELBERG CEMENT GROUP Naziv časopisa: Total Quality Management & Excellence , Total Quality Management & Excellence, 2006, Vol. 34, No 3 – 4, pp. 121-126, ISSN 1452-0680- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font> , UDK: 658.5
(M41) Istaknuta monografija nacionalnog značajaVulanović S.: PROJEKTOVANJE INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA NA OSNOVU RIZIKA, Novi Sad, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, 2016, ISBN 978-86-7892-846-8
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaJovanović R., Bujandrić N., Kamberović B., Vulanović S.: PREVENTIVNE AKTIVNOSTI NA SMANJENJU UTICAJA OTPADA NA ŽIVOTNU SREDINU, Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost, 2010, Vol. 38, No 1, pp. 189-192, ISSN 1452-0680, UDK: 005.936.5;628.4.046
(M53) Rad u naučnom časopisuŠević D., Delić M., Brkljač N., Vulanović S.: Enviromental management system as the basis of integrated management system - possibility, advantage or necessity, Advanced Quality: international journal, 2016, Vol. 44, No 4, pp. 49-52, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(M53) Rad u naučnom časopisuJovanović R., Delić M., Kamberović B., Vulanović S., Radlovački V.: Planning the use of Lean Six Sigma as a framework for blood bank management improvements, International Journal of Industrial Engineering and Management, 2013, Vol. 4, No 4, pp. 237-244, ISSN 2217-2661, UDK: 614.2:005.7
(M53) Rad u naučnom časopisuVulanović S., Beker I., Radlovački V., Delić M.: The Appliance of Work Flow Diagram as a Tool for Identification and Grouping of Failures in Processes of Integrated Management System, Advanced Quality: international journal, 2012, Vol. 40, No 1, pp. 23-26, ISSN 2217-8155, UDK: 658.5
(M53) Rad u naučnom časopisuBeker I., Delić M., Vulanović S.: ISO 27001 - Anex A - poglavlje 13 - Upravljanje incidentima u vezi sa bezbednošću informacija - kako zadovoljiti zahteve, International Journal Total Quality Management & Excellence, 2010, Vol. 38, No 1, pp. 179-182, ISSN 1452-0680, UDK: 688.5
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVulanović S., Kamberović B., Beker I., Radlovački V., Delić M.: Design of QMS documentation based on risk assessment - a step towards harmonization with ISO 9001:2015, 18. European Quality Week in Serbia, Novi Sad: UASQ - United Association of Serbia for Quality, 18-20 Novembar, 2014, ISBN 978-86-89157-01-7, UDK: 658.5
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadlovački V., Kamberović B., Delić M., Vulanović S., Beker I., Hadžistević M.: Kako uvesti LEAN 6 SIGMA, uvodno predavanje po pozivu, Zbornik na CD, 10. European Quality Week in Serbia, Novi Sad: JUSK - Jedisntveno udruženje Srbije za kvalitet, Beograd, 19-21 Novembar, 2013, ISBN 978-86-89157-01-7, UDK: 658.5
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMorača S., Vulanović S., Hadžistević M.: Upravljanje projektima implementacije sistema zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, 1. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita na radu u industriji, poljoprivredi, saobraćaju i komunalnoj delatnosti", Tara, 2-6 Oktobar, 2012, pp. 9-17
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVulanović S.: Primena prilagođenog dijagrama toka u procesu procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, 7. Međunarodno naučno savetovanje: "Rizik i bezbednosni inženjering", Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 29-4 Januar, 2012, pp. 437-442, ISBN 978-86-6211-006-0
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBojić Ž., Vulanović S.: Kontinuirano upravljanje rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini, 6. Međunarodno naučno savetovanje Rizik i bezbedonosni inženjering, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 31-5 Januar, 2011, pp. 159-165, ISBN 978-86-84853-83-9
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVulanović S., Morača S.: RAZVOJ OH&S SISTEMA I IMPLEMENTACIJA INTEGRISANOG SISTEMA UPRAVLJANJA, 1. Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zaštita na radu, Multidisciplinarno ostvarivanje bezbednosti i zdravlja na radu, Tara: Fakultet tehničkih nauka, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, Novi Sad, 5-9 Oktobar, 2010, pp. 154-159, ISBN COBISS.SR-ID 2572385
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini***Morača S., Vulanović S.: INSTITUCIONALIZACIJA SISTEMA ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU- <u>Nije povezan skup</u><font style="color:#b3b300;">**greska**</font>
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniVulanović S.: Usaglašenost zahteva standarda OHSAS 18001:2007 sa zakonskom regulativom Republike Srbije, 0. Savetovanje: Procena rizika, Kopaonik: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 2-6 Februar, 2009, pp. 393-401, ISBN 978-86-84853-47-1
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduBrkljač N., Kesić I., Vulanović S.: DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO FAKTOR USPEŠNOSTI POSLOVANJA, 8. Evropska nedelja kvaliteta - JUSK EQW, Novi Sad: Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet, Beograd, 9-11 Novembar, 2011, pp. 43-43
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaVulanović S.: Razvoj opšteg modela za implementaciju integrisanog sistema menadžmenta na osnovu procene rizika u procesima organizacija, Novi Sad, 2014
(M72) Odbranjen magistarski radVulanović S.: Razvoj opšteg modela za procenu rizika na radnom mestu u skladu sa zakonskom regulativom i zahtevima standarda OHSAS 18001, Novi Sad, 2009
(M85) Prototip, nova metoda, softver, standardizovan ili atestiran instrument,Vulanović S., Morača S., Kamberović B., Radlovački V., Beker I., Šević D., Milisavljević S., Delić M., Brkljač N.: ITC metoda procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, 2016
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorKvalitet, efektivnost i logistikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2020.
DocentKvalitet, efektivnost i logistikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2015.
Asistent - stari nazivKvalitet, efektivnost i logistika24.09.2012.
Asistent - stari nazivKvalitet, efektivnost i logistikaFakultet tehničkih nauka18.11.2009.