prof. dr Slavko Đurić


Nedostaje slika

dr Slavko Đurić

Redovni profesor


Telefon021/485-2410
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaKabinet 008

Đurić Nikole Slavko rođen je 2.8.1953. godine u Zavidovićima, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je u Sarajevu na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsjek matematika 1980. Magistrirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu na smjeru Procesna tehnika 1998. god. a doktorirao je na istom fakultetu u Beogradu na smjeru Procesna tehnika 2003. godine. Po završetku fakulteta radio je godinu dana u računskom centru u SOUR ''Krivaja'' u Zavidovićima, a zatim u srednjim školama i gimnaziji predavajući matematiku i programiranje. Do 2002. godine živi i radi u Beogradu a od 2002. godine zapošljava se na Saobračajno-tehničkom fakultetu u Doboju na predmetima Programski jezici i programiranje i Automatsko upravljanje. Na Saobraćajno-tehničkom fakultetu iz predmeta Programiranje u saobraćaju, ima zvanje docenta. Od 2007. dodine na Tehničkom fakultetu u Novom Sadu radi kao docent na tri predmeta iz oblasti Zaštite šivotne sredine.. Dr Slavko Đurić, doc. biran je na Univrerzitetu u Beogradu u naučno zvanje naučni sardanik.

Vanredni profesor
26.04.2012.
NazivU Ustanovi
Primena i neka uprošćenja Banahovog teorema o fiksnoj tački

Diploma

Matematičke nauke

Prirodno Matemetički Fakultet

1980

Uticaj karaktreistika ugljeva (masenog udela sumpora, pepela i sastava pepela) i temperature dimnih gasova na odsumporavanje dimnih gasova suvim aditivnim postupkom

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet

1998

Istraživanje uticaja procesnih parametara gasova koji se emituju u atmosferu na uslove kondenzacije

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet

2003

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiNakomčić-Smaragdakis B., Dvornić T., Čepić Z., Đurić S.: Geothermal energy potentials in the province of Vojvodina from the aspect of the direct energy utilization, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, Vol. 16, No 8, pp. 5696-5706, ISSN 1364-0321
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuĐurić S., Brankov S., Kosanić T., Ćeranić M., Nakomčić-Smaragdakis B.: The composition of gaseous products from corn stalk pyrolysis process, Thermal Science - International Scientific Journal, 2014, Vol. 18, No 2, pp. 533-542, ISSN 0354-9836, UDK: DOI:10.2298/TSCI120711021D
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić, S., Omerović, M., Brankov, S., Džaferović, E., Stanojević, P, (2011): Experimental examination of sulphur dioxide separation from mixture of gas in dry procedure with the aid of calcium carbonate, Thermal Science, ISSN 0354-9836 Vol. 15, No.1, pp. 115-124
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDjuric Slavko N, Brankov Sasa D, Stanojevic Petko, Bozickovic Ranko, IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION, (2012), vol. 31 br. 2, str. 45-51
(M23) Rad u međunarodnom časopisuČepić Z., Nakomčić-Smaragdakis B., Miljković B., Radovanović Lj., Đurić S.: Combustion Characteristics of Wheat Straw in a Fixed Bed, Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 2014, Vol. 38, No 7, pp. 1007-1013, ISSN 1556-7036, UDK: DOI 10.1080/15567036.2014.922646
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Kaluđerović Ž., Kosanić T., Ćeranić M., Milotić M., Brankov S.: Experimental Investigation of Pyrolysis Process of Agricultural Biomass Mixture, Periodica Polytechnica, 2014, Vol. 58, No 2, pp. 141-147
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Brankov S., Stanojević P., Božičković R.: Experimental Examination of Sulfur Dioxide Dry Removal from a Mixture of Gases by Calcium Oxide, Calcium Carbonate and Dolomite, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, International, English Edition, 2012, Vol. 31, No 2, pp. 45-51, ISSN 1021-9986
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Đaković D., Stanojević P., Jovović A.: Study on the effect of fractional composition and ash particle diameter on ash collection efficiency at the electrostatic precipitator (DOI:10.2298/CICEQ091026016D), Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, 2010, Vol. 16, No 3, pp. 229-236, ISSN 1451-9372
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Stanojević P., Đuranović D., Brankov S., Milašinović S.: Qualitative Analysis of Coal Combusted in Boilers of the Thermal Power Plants in Bosnia and Herzegovina, THERMAL SCIENCE, 2012, Vol. 16, No. 2, pp. 605-612
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAranđelović I., Đurić S.: On Multi-Valued Nonlinear Quasi-Contractions, INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MATHEMATICAL SCIENCES, 2009, Vol. 4, No 31, pp. 1541-1546, ISSN 1312-7586
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKuburović M., Đurić S., Jovović A., Karan M.: EFFECT OF TEMPERATURE ON A FREE ENERGY AND EQUILIBRIUM CONSTANTS DURING FLUE GAS DESULPHURISATION CHEMICAL REACTIONS, Thermal Science, 2002, Vol. 6, No 2, pp. 71-79, ISSN 0354-9836
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić S., Ćeranić M., Kosanić T., Brankov S., Božičković R., Milotić M.: The possibilities for reducing SO2 emissions from thermal power plants in Serbia, 6. PSU-UNS International Conference on Engineering and Technology - ICET, Novi Sad: University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia; Prince of Songkla University, Faculty of Engineering, Thailand, 15-17 Maj, 2013
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniPetković D., Đurić S.: The transportation problem in relation to the time criterion with additional contrants, 2. Novi horizonti saobraćaja i komunikacija, Doboj, 20-21 Novembar, 2009
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić S., Đaković D.: The qualitative estimation of Montenegro lignite characteristics, 4. Internacional Conference on Engineering Technologies - ICET, Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, 28-30 April, 2009, pp. 73-79, ISBN 978-86-7892-227-5
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić S., Vojinović-Miloradov M.: RESEARCH OF RADIONUCLIDES INFLUENCE IN SOIL ON ENVIRONMENT OF MUNICIPALITY PETROVO, 11. XI International ECO-CONFERENCE, Novi Sad, 26-29 Septembar, 2007
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini**********Đurić S., Vojinović-Miloradov M., Krmar M., Slivka J.: Autori: S. Đurić, M. Vojinović Miloradov, M. Krmar, J. Slivka, D. Mrđa, I. Aranđelović, D. Đaković, P. Stanojević Naziv: RESEARCH OF RADIONUCLIDES INFLUENCE IN SOIL ON ENVIRONMENT OF MUNICIPALITY PETROVO, REPUBLIKA SRPSKA, BOSNIA
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAranđelović I., Đurić S., Rajić R.: XML i baze podataka, 2. II međunarodno savjetovanje“ Informatika u poslovnom i proizvodnom menadžmentu i kominikacijama – IPOM“, Teslić, 29-30 April, 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniAranđelović I., Đurić S., Lazović G.: Objektno orjentisani programski jezici i metodologija njihove primjene u izradi interfejsa poslovnih aplikacija, 2. II međunarodno savjetovanje“ Informatika u poslovnom i proizvodnom menadžmentu i kominikacijama – IPOM“, Teslić, 29-30 April, 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić S., Gojković B.: Mogućnosti primjene alternarivnih goriva u motorima SUS kao sistemskog rješenja na očuvanje životne sredine, 1. Zaštita vazduha i zdravlje, Banja Luka, 20-21 April, 2006
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić M., Đurić S.: Generisanje putanje mehanizma koji se sastoji iz zglobnog četvorougla i pogonjene poluge, 1. Informatika u proizvodnom i poslovnom menadžmentu, Doboj: Višta tehnička škola, 5-7 Jun, 2004, pp. 132-135
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRakić M., Đurić S., Lukić S.: Generisanje geometrijskog modela konfekcijske lutke pomoću izmerenih veličina, 1. Informatika u proizvodnom i poslovnom menadžmentu, Doboj: viša tehnička škola, 5-7 Jun, 2004, pp. 182-185
(M34) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvoduĐurić S., Ćeranić M., Kosanić T., Brankov S., Božičković R., Nedić S.: Mogućnosti reciklaže automobila u Republici Srbiji, 4. Regional Conference Industrial Energy and Environmental Protection in South Eastern European Countries IEEP, Divčibare: Društvo termičara Srbije, 26-29 Jun, 2013, ISBN 978-86-7877-023-4
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić S., Đaković D.: Unapređenje energetske i ekološke efikasnosti termoelktrana snižavanjem temperature tačke rose dimnih, Termotehnika, 2010, ISSN 0350-218X
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić S.: EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE ODSUMPORAVANJA DIMNIH GASOVA SUVIM POSTUPKOM POMOĆU KREČA RAD, Energija, ekonomija, ekologija, 2010, No 5, pp. 87-91, ISSN 0354-8651, UDK: 620.9
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić S., Đaković D.: Unapređenje energetske i ekološke efikasnosti termoelektrana snižavanjem temperature tačke rose dimnih gasova (prihvaćeno za štampu), Termotehnika, 2010, No 3-4, ISSN 0350-218X
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić S., Božičković R., Stanojević P.: Postupak proračuna sastava produkata pirolize i gasifikacije čvrstog goriva Naziv časopisa: Mašinstvo , Mašinstvo, 2004, Vol. 8, No 2, pp. 109-115
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić S., Kuburović M., Jovović A., Karan M.: Uticaj zapreminskih udela SO3 i vodene pare u dimnim gasovima na temperaturu kondenzacije u sistemu SO3-H2O-H2SO4 , GAS, 2000, No 3, pp. 13-21
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić, S., Đaković, D., (2010): Unapređenje energetske i ekološke efikasnosti termoelktrana snižavanjem temperature tačke rose dimnih, TERMOTEHNIKA, 2010, ISSN 0350-218X, Broj 2-3, Godina XXXVI, Str. 233-245
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić, S. (2010): Eksperimentalno ispitivanje odsumporavanja dimnih gasova suvim postupkom pomoću kreča, ENERGIJA, ekonomija, ekologija, 2010, List saveza energetičara, ISSN 3554-8651, Broj 3, Godina XII, Str. 227-235
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaAranđelović, I., Đurić, S., (2010): On Some Properties of Random Paranormed Spaces, International Mathematical Forum, 2010, ISSN 1312-7594, Vol.5, no. 51, pp.2515-2520
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaAranđelović, I., Đurić, S, (2009):On Multi-Valued Nonlinear Quasi-Contrations,International Journal of Contemporary Mathematical Sciences,2009, ISSN 1312- 7586,Vol.4, No.31, pp.1541-1546
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMiloš Kuburović, Slavko Nikola Đurić, Aleksandar Jovović, Milenko Karan, EFFECT OF TEMPERATURE ON A FREE ENERGY AND EQUILIBRIUM CONSTANTS DURING DRY FLUE GAS DESULPHURISATION CHEMICAL REACTIONS,THERMAL SCIENCE, Vol.6, No.2,2002.pp.71-79
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić ,S., Kuburović, M., Jovović, A., Karan, M., (2000): Uticaj zapreminskih udela SO3 i vodene pare u dimnim gasovima na temperaturu kondenzacije u sistemu SO3-H2O- H2SO4, GAS, ISSN 0354-8589, Godina V, Broj 3, Str. 13-21.
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić, S., Đaković, D., Brankov, S., Omerović, M., Džaferović, E., (2010): Matematički model proračuna ravnotežnog sastava gasifikacije komunalnog čvrstog otpada, ENERGIJA,ekonomija,ekologija 2010, List saveza energetičara, ISSN 0354-8651, Broj 4, Godina XII, Str. 67-74
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐurić, S., Kuburović, M., Jovović, A., (2002): The Model for Theoretical Determination of Composition of a Heterogeneous Equilibrium Mixture in the Course of Chemical Reactions C+H2O = CO+H2 and C+2H2=CH4, TRANSACTION (Saopštenja mašinskog fakulteta), ISSN 0351-157x, Vol. 30, No. 2, Str. 47-52
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKuburović, M., Đurić S., Jovović, A., Karan, M., (1999): EQUILIBRIUM CONSTNT DURING DRY FLUE GAS DESULPHURISATION, TRANSACTION (Saopštenja mašinskog fakulteta), ISSN 0351-157x, Vol. XXVIII, No. 1, Str. 20-23
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaŠkundrić, M., Kuburović, M., Đurić, S., (1996): Osnovne tehničke, ekonomske i eksploatacione karakteristike vlažnih, polusuvih i suvih postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova (I), Procesna tehnika, BIBLID 0352-678x, No. 2, Str. 31-34
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaŠkundrić, M., Kuburović, M., Đurić, S., (1996): Aspekti izdvajanja SO2 suvim postupkom iz dimnih gasova (II) , Procesna tehnika , BIBLID 0352-678x, Vol. 12, Broj 3-4, Str. 184-190
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaĐurić S., Kuburović M., Jovović A.: The Model for Theoretical Determination of Composition of a Heterogeneous Equilibrium Mixture in the Course of Chemical Reactions C H2O = CO H2 and C 2H2=CH4, FME Transactions, 2002, Vol. 30, No 2, pp. 47-52, ISSN 1451-2092
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaKuburović M., Đurić S., Jovović A., Karan M.: EQUILIBRIUM CONSTNT DURING DRY FLUE GAS DESULPHURISATION, FME Transactions, 1999, pp. 20-23, ISSN 1451-2092
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaŠkundrić M., Kuburović M., Đurić S.: Osnovne tehničke, ekonomske i eksploatacione karakteristike vlažnih, polusuvih i suvih postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova, Procesna tehnika, 1996, No 3-4, pp. 31-34, ISSN 1450-5029
(M52) Rad u časopisu nacionalnog značajaŠkundrić M., Kuburović M., Đurić S.: Aspekti izdvajanja SO2 suvim postupkom iz dimnih gasova, Procesna tehnika, 1996, pp. 184-190, ISSN 1450-5029
(M53) Rad u naučnom časopisuĐurić, S., Božičković, R., Stanojević, P. (2004): Postupak proračuna sastava produkata pirolize i gasifikacije čvrstog goriva, Mašinstvo, Mašinski fakultet Zenica, ISSN 1512-5173, Vol. 8, No. 2, Str. 109-115
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić, S.; Vojinović-Miloradov, M.; Rakić, M.; Gojković, B.; (2007), Određivanje emisije zagađujućih gasovitih komponenti iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem, 1 međunarodna konferencija Novi HORIZONTI SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA, Teslić, 18-19 novembar 2007, PREDAVANJE PO POZIVU, Zbornik radova, Saobraćajni fakultet, Doboj Str. 12-16
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić, S., Aranđelović, I., Brankov, S., (2010): Merenje emisije izduvnih gasova kod motornih vozila, I međunarodna naučno-stručna konferencija LOGISTIKA , Doboj, 18-19. novembar 2010., Zbornik radova, Saobraćajni fakultet,Doboj, Str.165-170
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPetković, D.; Đurić, S., (2009): The transportation problem in relation to the time criterion with additional contrants, II međunarodni naučni simpozijum Novi HORIZONTI saobraćaja i komunikacija , Doboj, 20-21. novembar 2009, Zbornik radova, Saobraćajni fakultet, Doboj, Str. 316-318
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBožičković, R.; Ćosić, I.; Đurić, S.,(2006): Softverska primjena faktorskog plana eksperimenta u simulaciji ponašanja organizacionog sistema, II MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE “ Informatika u poslovnom menadžmentu i kominikacijama “ IPOM, Teslić, 2006, Zbornik radova, Saobraćajni fakultet, Doboj, Str.129-135
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAranđelović, I.; Đurić, S.; Lazović, G., (2006), Objektno orjentisani programski jezici i metodologija njihove primjene u izradi interfejsa poslovnih aplikacija , II MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE “ Informatika u poslovnom menadžmentu i kominikacijama “ IPOM, Teslić 2006, Zbornik radova, Saobraćajni fakultet, Doboj, Str.12-16.
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniAranđelović, I.; Đurić, S.; Rajić, R., (2006): XML i baze podataka, II MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE “ Informatika u poslovnom menadžmentu i kominikacijama “ IPOM, Teslić 2006, Zbornik radova, Saobraćajni fakultet, Doboj, Str.29-32
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić, S.; Gojković, B., (2006): Mogućnosti primjene alternarivnih goriva u motorima SUS kao sistemskog rješenja na očuvanje životne sredine, PRVA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, Banja Luka, 20-21 april 2006, Zaštita vazduha i zdravlje, Zbornik radova, Str. 187-192,
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić S., Vojinović-Miloradov M., Rakić M., Gojković B.: Određivanje emisije zagađujućih gasovitih komponenti iz motora sa unutrašnjim sagorevanjem, 1. 1. Međunarodna konferencija Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2007., Teslić, 3-4 Jun, 2007
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniBožičković R., Ćosić I., Đurić S.: Softverska primjena faktorskog plana eksperimenta u simulaciji ponašanja organizacionog sistema, 2. II međunarodno savjetovanje“ Informatika u poslovnom i proizvodnom menadžmentu i kominikacijama – IPOM“, Teslić, 29-30 April, 2006
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Đurić S.: Primjena procesa i postrojenja bez ili sa minimalnmom masom zagađujućih i otpadnih materijala
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić, M., Đurić, S., (2004): Generisanje putanje mehanizma koji se sastoji iz zglobnog četvorougla i pogonjene poluge, Informatika u proizvodnom i poslovnom menadžmentu -IPOM, Doboj, 17-18 septembar 2004, Viša tehnička škola, Doboj, Str. 132-135
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRakić, M., Đurić, S., (2005): Lukić, S.; Generisanje geometrijskog modela konfekcijske lutke pomoću izmerenih veličina, Informatika u proizvodnom i poslovnom menadžmentu-IPOM, Doboj, 17-18 septembar 2004, Viša tehnička škola, Doboj, Str. 182-185
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniĐurić, S., (2005): Primjena procesa i postrojenja bez ili sa minimalnmom masom zagađujućih i otpadnih materijala, 4. Naučno stručni skup sa međunarodnim učešćem, „ KVALITET 2005 Fojnica B&H, 9-12 novembar 2005, “ QUALITY 2005, Proceedings, Mašinski fakultet, Zenica, Str. 477-481
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini*****Đurić S., Vojinović-Miloradov M., Rakić M., Gojković B.: ODREĐIVANJE EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH GASOVITIH KOMPONENTI IZ MOTORA SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM Naziv skupa: 1. Međunarodna konferencija Novi horizonti saobraćaja i komunikacije
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu*****Đurić S., Brankov S., Kosanić T., Ćeranić M., Božičković R., Milotić M.: Merenje zapreminskih udela sastava deponijskog gasa na deponiji u Novom Sadu
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduĐurić S.: Uticaj temperature pri procesu odsumporavanja dimnih gasova na vrednost termohemijskih veličina, 14. Simpozijum termičara Srbije, Soko Banja: Mašinski fakultet, 1 Januar, 2009
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduĐurić S.: Uticaj temperature pirolize na razlaganje komunalnog čvrstog otpada, 14. Simpozijum termičara Srbije, Soko Banja: Mašinski fakultet, 1 Januar, 2009
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduĐurić,S., (2011):Tehnologije sušenja u farmaceutskoj imndustriji, 24. međunarodni kongres o procesnoj industriji, PROCESING ’ 11, Fruška Gora, 1-3 jun 2011, ZBORNIK REZIMEA RADOVA,SMEITS, Beograd, Str. 29.
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduĐurić. S., (2009): Ucaj temperature dimnih gasova pri procesu odsumporavanja dimnih gasova na vrednost termohemijskih veličina reakcije, 14. Simpozijum termičara Srbije, Soko Banja, 13-16 oktobar 2009, Zbornik Apstrakta,Mašinski fakultet, Niš, Str. 97
(M64) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvoduĐurić. S., (2009): Ucaj temperature pirolize na razlaganje komunalnog čvrstog otpada, 14. Simpozijum termičara Srbije, Soko Banja, 13-16 oktobar 2009, Zbornik Apstrakta,Mašinski fakultet, Niš, Str. 98
(M71) Odbranjena doktorska disertacijaĐurić S.: Istraživanje uticaja procesnih parametara gasova koji se emituju u atmosferu na uslove kondenzacije, Beograd, Mašinski fakultet, 2003
(M72) Odbranjen magistarski radĐurić S.: Uticaj karakteristika ugljeva (masenog udela sumpora, pepela) i temperature dimnih gasova na odsumporavanje dimnih gasova suvim aditivnim postupkom, Beograd, Mašinski fakultet, 1998
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Stanojević P., Đuranović D., Brankov S., Milašinović S., Qualitative analysis of coal combusted in boilers of the thermal power plants in Bosnia and Herzegovina, Thermal Science 2012 Volume 16, Issue 2, Pages: 605-612.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuĐurić S., Stanojević P., Đaković D., Jovović A., (2010): The study on the effect of fractional Composition and ash particle Diameter on the ash collection Efficiency at the electrostatic Precipitator, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, ISSN 1451-9372 Vol.16, No.3, pp. 229−236
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić, S., Đaković, D., (2009): The qualitative estimation of Montenegro lignite characteristics, 4th Internacional Conference on Engineering Technologies ICET, Novi Sad, 28th-30th April, 2009., PROCEEDINGS, ISBN 978-86-7892-227-5, Vol. 1, pp. 73-79
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniĐurić, S., Vojinović-Miloradov, M., Krmar, M., Slivka, J., Mrđa,D., (2007): Aranđelović,I., Đaković,D., Stanojević,P., Research of radionuclides influence in soil on environment of municipality Petrovo, Republika Srpska, Bosnia & Herzegovina, XI international ECO-CONFERENCE, 26th-29th September 2007, Novi Sad, Environmental protection of urban ans suburban settlements, ISBN 978-86-83177-30-1, ISBN 86-83177-27-0 (za izdavačku celinu), Vol. I, pp. 169-176
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaĐurić, S., (2011): Redukcija emisije SO2 na energetskim postrojenjima primenom suvih aditivnih postupaka, ENERGIJA, ekonomija, ekologija , 2011, List saveza energetičara, ISSN 0354-8651, Broj 1, Godina XIII, Str. 168-170
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorInženjerstvo zaštite životne sredine26.04.2017.
Vanredni profesorInženjerstvo zaštite životne sredine26.04.2012.
DocentInženjerstvo zaštite životne sredine13.06.2011.
DocentInženjerstvo zaštite životne sredineFakultet tehničkih nauka23.01.2006.