Predmet: Materijali u građevinarstvu 1 (06 - GG04)


Osnovne informacije

KategorijaNaučno-stručni
Naučna oblastMaterijali u građevinarstvu i tehnologija betona
MultidisciplinarnaNe
ESPB5
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za građevinarstvo i geodeziju
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..


Predmeti kojima je preduslov predmet Materijali u građevinarstvu 1

Naziv predmetaMora se odslušatiMora se položiti
Materijali u građevinarstvu 2dane
Tehnologija betonadada
Osposobljavanje studenata za povezivanje strukturnih karakteristika građevinskih materijala sa njihovim svojstvima, sticanje znanja iz oblasti ispitivanja i primene metala, polimera i plastičnih masa, kao i iz oblika korozije ovih materijala.
Stečena znanja student koristi u daljem obrazovanju, stručnim predmetima i inženjerskoj praksi.
Atomsko-molekularna struktura materijala (osnovne čestice, periodni sistem elemenata). Međuatomske i međumolekulske veze (jačina veze-veza sa modulom elestičnosti i koeficijentom širenja, energija veze-primarne i sekundarne veze). Struktura kristala (jedinična ćelija, tipovi jedinične ćelije, kristalna struktura metala i silikatne keramike, kristalografski pravci i ravni, polikristali, nekristalne strukture). Greške kristalne rešetke (tačkasti i linijski defekti). Deformacija i očvršćavanje metala (karakteristike dislokacija, koncept plastične deformacije objašnjen preko kretanja dislokacija, mehanizmi očvršćavanja preko veličina zrna, stvaranjem čvrstih rastvora, deformacijom). Oporavak, rekristalizacija i rast zrna, mehanizmi deformacije kod keramike, Disperzni sistemi i površinske pojave. Osnovna svojstva građevinskih materijala (opšta i specifična svojstva, parametri stanja, fizička svojstva, fizičko-mehanička, konstrukciona i tehnološka. Termotehnička svojstva i difuzija vodene pare-principi proračuna i definisanja konstrukcija prema važećoj regulativi. Difuzija. Osnovi kinetike hemijskih reakcija. Dijagrami stanja. Fazne transformacije kod metala, razvoj mikrostrukture i korelacija sa mehaničkihm svojstvima. Proizvodni procesi, vrste i primena čelika. Korozija čelika. Struktura polimera. Mehanizmi deformacije i očvršćavanja kod polimera. Struktura polimera. Proizvodnja i primena polimera. Plastične mase. Vrste kompozitnih materijala (kompoziti-aglomerati, armirani, strukturni kompoziti)
Nastava se izvodi uz pomoć savremenih tehničkih sredstava: prezentacija u Power Point-u, korišćenje filmskih i grafičkih ilustracija, programa za proračun toplotne i difuzione provodljivosti materijala. Na predavanjima se materija izlaže tako da se direktno i nedvosmisleno ističu svojstva i veličine koje su bitne za oblast građevinarstva sa obaveznim povezivanjem datog svojstva sa strukturom materijala. Predavanja su predviđena kao interaktivni oblik nastave, sa predviđenim zaključnim razmatranjima i pitanjima koji podstiču studente na aktivno uključivanje na kraju svakog časa.Vežbe su zamišljene kao proširivanje i produbljivanje određenih tema kroz praktičan rad i računske primere.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
William D Callister, Jr.Materials Science and Engineering an Introduction2007WileyEngleski
Mihajlo MuravljovGrađevinski materijali2000Građevinska knjigaSrpski jezik
Arthur LyonsMaterials for Architects and Builders2004ELSEVIEREngleski
Mihjlo MuravljovGradjevinski materijali-Zbirka rešenih zadataka1994Gros KNJIGASrpski jezik
M.Radekau rukopisu2007Srpski jezik
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada5.00
Odbranjene laboratorijske vežbedada5.00
Testdada10.00
Domaći zadatakdada5.00
Kolokvijumdane20.00
Kolokvijumdane30.00
Prisustvo na laboratorijskim vežbamadada5.00
Prisustvo na predavanjimadada0.00
Usmeni deo ispitaneda50.00
Praktični deo ispita - zadacineda20.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Radeka dr Miroslava
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Bulatović dr Vesna
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Draganić Suzana
Docent

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Šupić Slobodan
Docent

Laboratorijske vežbe