O studijskom programu


14.01.2015. - 13:03 
Softverske i informacione tehnologije

Strukovne studije Softverske i informacione tehnologije traju tri godine i vrede 180 bodova. Završetkom ovih studija stiče se zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.
Studijski program osnovnih strukovnih studija Softverskih i informacionih tehnologija, u sklopu naučne oblasti Elektrotehnike i računarstva, uža naučna oblast Primenjene računarske nauke i informatika, realizuje se u okviru Departmana za računarstvo i automatiku Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Studijski program obuhvata dve srodne discipline: informacione tehnologije i softversko inženjerstvo. Program je koncipran da obrazuje strukovne inženjere koji će posedovati potreban i dovoljan skup kompetencija u pristupu rešavanju strukovnih problema oblasti primene informacionih tehnologija i razvoja softverskih rešenja.

Strukovni inženjeri koji završe studijski program Softverske i informacione tehnologije su, pre svega, kompetentni da razvijaju složena softverska rešenja korišćenjem savremenih metodologija i alata. Takođe, sposobni su i da pruže visoko kvalitetnu podršku u domenu konfigurisanja i admninistriranja složenih računarsko-komunikacionih sistema i upravljanja IT resursima, kao i sistemima za podršku korisnicima.

Kada je reč o specifičnim sposobnostima studenta, savladavanjem studijskog programa student stiče kvalitetno praktično znanje iz oblasti programiranja i softverskog inženjerstva, računarskih mreža, informacione bezbednosti, i savremenih tehnologija elektronskog poslovanja. Savladavanjem studijskog programa stiču se praktična znanja barem jedne od specijalizovanih oblasti: razvoj aplikativnog softvera, razvoj sistema elektronskog poslovanja, sistemska podrška i upravljanje IT resursima.

Svršeni studenti ovog nivoa studija poseduju kompetenciju za primenu znanja u praksi i praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim društvenim i međunarodnim okruženjem. Svršeni studenti osposobljeni su za timski rad i razvoj profesionalne etike.

Detaljnije informacije o ovom studijskom programu pogledajte u informatoru.