STUDENTSKA ASOCIJACIJA FTN


29.10.2012. - 00:00
Studentska Asocijacija Novog Sada je jedna od četiri zvanične studentske organizacije na Univerzitetu u Novom Sadu.

Studentska Asocijacija Fakulteta tehničkih nauka osnovana je u januaru 2006. godine i nalazi se u sastavu Studentske Asocijacije Novog Sada. Osnovana je na inicijativu studenata Fakulteta tehničkih nauka kao potreba da se rastereti rad studentskih organizacija i poboljša kvalitet usluga i rešavanja problema studenata. Organizovana je po resornom principu radi lakše identifikacije posla i grupe kojoj poslovi pripadaju.

Resorni timovi SA FTN-a:

   Resor za nauku, obrazovanje i podizanje ekološke svesti studenata,
   Resor za informisanje,
   Resor za međunarodnu saradnju,
   Resor za kulturu i zabavu,
   Resor za izdavačku delatnost i marketing,
   Resor za ekonomska pitanja,
   Resor za sport.

Organizacijom upravlja fakultetski odbor sačinjen od koordinatora resora, predsednika, podpredsednika i generalnog sekretara

OSNOVNI CILjEVI ASOCIJACIJE SU:

1. zalaganje za kvalitetnu nastavu i uslove studiranja;
2. efikasan obrazovni i naučni sistem;
3. visok nivo standarda studenata i kvalitetno informisanje;
4. zalaganje za autonomiju Univerziteta;
5. sindikalni rad na fakultetima i zaštita studentskih prava;
6. podizanje akademske, društvene i ekološke svesti studenata;
7. saradnja sa sličnim studentskim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
8. efikasna realizacija prava studenata koji su završili školovanje, na zapošljavanje.

Programska šema organizacije najveći prostor daje dodatnoj edukaciji studenata, razvoju sporta kao i normi ekološkog ponašanja.
Predsednik Studentske Asocijacije Fakulteta tehničkih nauka je Marko Topo, student pete godine Inženjerstva zaštite životne sredine.

Pridružite nam se i unapredite svoje znanje i sposobnosti…

Studentska Asocijacija Fakulteta tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad
web: www.saftn.org
e-mail: office@saftn.org